KHO:2017:68

Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Täytäntöönpanomääräys – Hallinto-oikeuden toimivalta

Vuosikirjanumero: KHO:2017:68
Antopäivä: 5.5.2017
Taltionumero: 2090
Diaarinumero: 2913/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:68

Hallinto-oikeudella ei ollut toimivaltaa antaa lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa täytäntöönpanoa koskevaa määräystä sen jälkeen, kun se oli antanut pääasiaa koskevan päätöksensä.

Lastensuojelulaki 91 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 32 § 1 ja 2 momentti, 56 § 1 momentti

Päätös, josta valitetaan

Turun hallinto-oikeus 28.6.2016 nro 16/0406/2

Asian tausta

Turun hallinto-oikeus on 20.6.2016 antamassaan päätöksessä nro 16/0374/2 päättänyt, että B:n ja A:n lapsi, vuonna 2002 syntynyt C otetaan Turun sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja sijoitetaan sijaishuoltoon. Päätöksessä ei ollut erillistä täytäntöönpanoa koskevaa määräystä.

A on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 27.6.2016 toimittamassaan hakemuksessa vaatinut, että hallinto-oikeuden päätöksen 20.6.2016 täytäntöönpano keskeytetään ja korkein hallinto-oikeus antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta asian tuomioistuinkäsittelyn ajan siten, että lapsi määrätään asumaan huoltajansa A:n luona.

A, C ja B ovat korkeimmalle hallinto-oikeudelle 26.7.2016 toimittamassaan valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös 20.6.2016 kumotaan ja huostaanottohakemus hylätään.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään 28.6.2016 lastensuojelulain 91 §:n 1 momentin nojalla määrännyt C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan päätöksensä numero 16/0374/2 täytäntöönpantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Päätöksen täytäntöönpanoa ei voida lapsen terveyttä tai kehitystä vaarantamatta siirtää.

Hallinto-oikeuden soveltama oikeusohje

Lastensuojelulaki 91 § 1 momentti

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Hannele Sarell. Esittelijä Anna Suksi.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan menettelyvirheiden johdosta.

Vaatimuksensa tueksi hän on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valituksenalaisella päätöksellä on annettu uusi määräys huostaanottoasiassa. Hallinto-oikeuden voidaan katsoa korjanneen alkuperäisessä päätöksessä olevan asiavirheen, mikä olisi edellyttänyt asianosaisten suostumusta. Virhe ei ole aiheutunut asianosaisten omasta menettelystä. Lisäksi valituksenalaista päätöstä ei ole perusteltu. Asianosaisia ei ole myöskään kuultu.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on 28.11.2016 asiassa 2144/3/16 antamallaan päätöksellä hylännyt C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä 20.6.2016 nro 16/0374/2 tehdyn valituksen. Päätöksessä on lisäksi todettu, että korkein hallinto-oikeus antaa ratkaisun hallinto-oikeuden täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä 28.6.2016 tehtyyn valitukseen myöhemmin erikseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Lausuminen asiasta raukeaa.

Perustelut

Lastensuojelulain 91 §:n 1 momentin mukaan lapsen huostaanottoa koskeva päätös voidaan muutoksenhausta huolimatta panna heti täytäntöön, jos täytäntöönpanoa ei voida lapsen terveyttä tai kehitystä vaarantamatta siirtää ja viranomainen tai tuomioistuin on määrännyt päätöksen heti täytäntöönpantavaksi.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan, kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Saman pykälän 2 momentin mukaan asian käsittelyn lopettavassa päätöksessään valitusviranomaisen on tarvittaessa lausuttava täytäntöönpanoa koskevan määräyksen voimassaolosta. Jos päätöksestä saa valittaa, siinä voidaan määrätä, että täytäntöönpanoa koskeva määräys on voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai ylempi valitusviranomainen määrää toisin.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 2 momenttia koskevan hallituksen esityksen (HE 217/1995 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan hallintolainkäyttölain 32 §:n 2 momentissa säädettäisiin lopullisessa päätöksessä annettavasta täytäntöönpanomääräystä koskevasta lausumasta.

Hallintolainkäyttölain 56 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on korjattava päätöksessään oleva kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei kuitenkaan saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.

Hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan erikseen valitetaan asian käsittelyn aikana tehdystä päätöksestä, jolla on annettu muutoksenhaunalaisen päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys, jollei 13 §:n 4 momentista muuta johdu. Hallintolainkäyttölain 13 §:n 4 momentin mukaan, jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.

Turun hallinto-oikeus on 20.6.2016 antanut päätöksen nro 16/0374/2 C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa. Tuossa päätöksessä hallinto-oikeus ei ole määrännyt päätöstään heti täytäntöönpantavaksi lastensuojelulain 91 §:n 1 momentin nojalla. Hallinto-oikeus on sen sijaan antanut täytäntöönpanoa koskevan määräyksen jälkikäteen nyt valituksenalaisella päätöksellään 28.6.2016 nro 16/0406/2.

Korkeimman hallinto-oikeuden on A:n valituksen johdosta ratkaistava, onko hallinto-oikeus voinut lastensuojelulain 91 §:n 1 momentin nojalla määrätä lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan päätöksensä välittömästä täytäntöönpanosta pääasiaa koskevan päätöksensä antamisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että täytäntöönpanomääräyksen antamisessa jälkikäteen erillisellä päätöksellä ei ole kysymys hallintolainkäyttölain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetusta virheen korjaamisesta.

Hallinto-oikeus voi huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa päätöksessään lastensuojelulain 91 §:n 1 momentin nojalla määrätä päätöksensä heti täytäntöön pantavaksi. Lastensuojelulain lisäksi hallinto-oikeudella on toimivaltaa antaa pääasiaratkaisunsa yhteydessä täytän-töönpanoa koskeva määräys hallintolainkäyttölain 32 §:n 2 momentin nojalla. Valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan päättää siitä, onko hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano syytä kieltää tai keskeyttää tai onko asiassa syytä antaa muu täytäntöönpanoa koskeva määräys. Lastensuojeluasioissa korkein hallinto-oikeus voi antaa myös lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun määräyksen tuomioistuinkäsittelyn ajaksi lapsen olinpaikasta sekä lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä. Hallinto-oikeudella ei ole hallintolainkäyttölain eikä lastensuojelulain nojalla toimivaltaa antaa pääasiaratkaisunsa jälkeen täytäntöönpanoa koskevaa määräystä tai muutakaan täytäntöönpanoa koskevaa ratkaisua.

Hallinto-oikeuden valituksenalaisella päätöksellään antama täytäntöönpanoa koskeva määräys olisi siten kumottava ja poistettava. Korkein hallinto-oikeus on 28.11.2016 ratkaissut hallinto-oikeuden pääasiassa antamasta ratkaisusta tehdyn valituksen ja hylännyt valituksen, joten C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva asia on tullut lainvoimaisesti ratkaistua. Koska valituksenalaisen hallinto-oikeuden päätöksen kumoaminen ja poistaminen ei ole enää tarpeen, lausuminen asiasta enemmälti raukeaa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 5.5.2017