KHO:2017:70

Julkinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Oikeus osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät tiedot muulla kuin vaaditulla asiakirjalla – Suoraan hankintalakiin perustuva oikeus

Vuosikirjanumero: KHO:2017:70
Antopäivä: 5.5.2017
Taltionumero: 2108
Diaarinumero: 3518/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:70

Kun otettiin huomioon, mitä hankintalain (348/2007) 58 §:n 2 momentissa säädetään, korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankintalain vastaisesti pelkästään sen takia, että se ei ollut antanut jo tarjouspyynnössä tarjoajille mahdollisuutta esittää vaihtoehtoista selvitystä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin asemesta. Suoraan hankintalain 58 §:n 2 momentista johtui, että valittaja olisi voinut osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot muullakin tavoin kuin esittämällä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin mukaisen luottoluokitusta A koskevan selvityksen.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 58 § 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 30.9.2015 nro 667/15

Asian aikaisempi käsittely

Raaseporin kaupunki on ilmoittanut 22.5.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vanhan betonitehtaan (Lohjan hallit) purkutyöurakasta.

Raaseporin kaupungin sisäisten palvelujen johtokunta on 16.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 61) valinnut EkeRiv Ab Oy:n tarjouksen.

Raaseporin kaupungin sisäisten palvelujen johtokunta on 2.9.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 96) hylännyt Perttelin Sementtivalimo Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on asbestisaneeraus mukaan lukien ollut hankintayksikön ilmoituksen mukaan noin 150 000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 28.8.2015.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Perttelin Sementtivalimo Oy on ollut valittajana, Raaseporin kaupunki vastapuolena ja EkeRiv Ab Oy kuultavana, on hylännyt valituksen ja velvoittanut Raaseporin kaupungin korvaamaan Perttelin Sementtivalimo Oy:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen. Lisäksi markkinaoikeus on hylännyt Raaseporin kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätös on ollut virheellinen, koska tarjouspyynnössä tarjoajille asetettu luottoluokitusvaatimus on ollut hankintasäännösten vastainen.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain esitöissä on 56 §:n osalta (HE 50/2006 vp s. 100) todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten asettamisessa. Menettelyyn voidaan puuttua vain tilanteissa, joissa vaatimukset eivät liity ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Ehdokkaiden tai tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vaatimusten ja tarjoajien valinnassa käytettävien perusteiden on oltava suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa muun muassa pankin tai luottolaitoksen lausunnolla. Pykälän 2 momentin mukaan, jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Asian arviointi

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia vanhan betonitehtaan (Lohjan hallit) purkutyöurakasta.

Tarjouspyynnön urakkaohjelman kohdassa 16.2 "Tarjoukseen liitettävät todistukset" on esitetty muun ohella seuraava vaatimus:

"Urakoitsijan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys, kaupparekisterinote ja selvitys mitä työehtosopimusta urakoitsija käyttää. Urakoitsijalla on oltava lakisääteinen tapaturmavakuutus. Lisäksi tulee liittää Suomen Asiakastieto Rating Alfa yritysraportti, luottoluokitus oltava vähintään A."

Hankintapäätösasiakirjoista käy ilmi, että valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska tarjouksesta on puuttunut Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -todistus.

Raaseporin kaupungin sisäisten palvelujen johtokunta on 2.9.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan tarjouspyynnössä oli vaadittu, että tarjoaja osoittaa luottokelpoisuutensa Suomen Asiakastieto Oy:n luottokelpoisuusluokan A mukaisesti, mutta valittaja ei ollut voinut osoittaa tällaista luottokelpoisuutta. Hankintaoikaisupäätöksessä on edelleen todettu, että valittajan viittaamaa luottokelpoisuutta ei voi verrata Suomen Asiakastieto Oy:n luottokelpoisuusluokkaan A, koska valittajan esittämä luottokelpoisuus osoittaa eri tuloksia kuin mitä hankintayksikkö on vaatinut.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä esitettäväksi edellytetty Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti on liittynyt tarjoajan soveltuvuusarviointiin ja sen selvittämiseen, onko tarjoajalla riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hankinta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on hankintasäännösten perusteella sinänsä oikeus edellyttää tarjouspyynnössään, että tarjoajat esittävät soveltuvuusarviointia varten tarjouksessaan selvitystä esimerkiksi rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteestaan. Sanotunlainen selvitys on ollut myös mahdollista pyytää esitettäväksi senkaltaisella todistuksella kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti. Hankintayksikön asettamaa soveltuvuusvaatimusta, jossa on edellytetty Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin mukaista luottoluokitusta A, ei hankintayksikön harkintavalta huomioon ottaen voida myöskään pitää kyseessä olevan hankinnan kohteen kannalta lähtökohtaisesti suhteettomana vaatimuksena.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ja kilpailun aikaansaamisen vaatimukset edellyttävät kuitenkin, että tarjoajilla on mahdollisuus osoittaa soveltuvuutensa myös muulla vastaavalla selvityksellä ja että tämä ilmenee myös tarjouspyynnöstä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi ollut mahdollista arvioida tarjoajien ja siten myös valittajan rahoituksellista ja taloudellista tilannetta muunkin selvityksen kuin vain Suomen Asiakastieto Oy:n antaman Rating Alfa ‑yritysraportin perusteella. Hankintayksikön ei siten olisi tullut asettaa kyseessä olevaa soveltuvuusvaatimustaan niin, että tarjouspyynnössä ei ole tältä osin annettu tarjoajille mahdollisuutta esittää soveltuvuutensa osoittamiseksi vaihtoehtoista selvitystä.

Hankintayksikön ilmoittaman mukaan se on ollut ennen hankintapäätöksen tekemistä yhteydessä valittajaan, mutta valittaja ei ole kyennyt toimittamaan vaaditunlaista Rating Alfa ‑yritysraporttia hankintayksikölle. Hankintayksikkö on tämän jälkeen sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, koska tarjousta on pidetty tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeus katsoo edellä lausutun huomioon ottaen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole antanut jo tarjouspyynnössä tarjoajille mahdollisuutta esittää vaihtoehtoista selvitystä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin sijasta. Koska tarjouspyyntö on siten ollut sanotun tarjoajan soveltuvuusvaatimuksen osalta edellä mainitulta osin hankintasäännösten vastainen, hankintayksiköllä ei olisi ollut oikeutta sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti on puuttunut valittajan tarjouksesta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 28.8.2015. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen. Valittajan toissijaisesti myös vaatima tehottomuusseuraamus ei tule asiassa kysymykseen, koska sitä ei sovelleta EU-kynnysarvon alittaviin hankintoihin.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp. s. 69) on todettu hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hankintamenettely on edellä todetun mukaisesti ollut virheellistä siltä osin kuin hankintayksikkö on hyväksynyt asettamansa edellytyksen todentamiseksi pelkästään Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin ja kun hankintayksikkö on pitänyt valittajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena mainitun todistuksen puuttumisen vuoksi. Hyvitysmaksun edellytyksiä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta soveltuvuusvaatimusten asettamisessa ja soveltamisessa. Asiassa ei ole perusteita katsoa, että hankintayksikön asettama luottoluokitusvaatimus olisi ollut vaatimuksena hankintasäännösten vastainen ja valittajaa syrjivä muilta osin kuin että tarjoajille ei ole tarjouspyynnössä annettu mahdollisuutta esittää Suomen Asiakastieto Oy:n yritysraportin lisäksi vaihtoehtoista selvitystä rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteestaan. Hankintayksikön mukaan valittajan taloudellinen asema ei ole ollut sellainen, että valittajan tarjous olisi voitu ottaa tarjouskilpailussa huomioon.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Vaatimus hyvitysmaksun määräämisestä on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Asian laatu ja lopputulos huomioon ottaen markkinaoikeus harkitsee valittajalle korvattavien oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 500 euroa. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Pasi Yli-Ikkelä ja Hannamaria Nurminen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Perttelin Sementtivalimo Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja määrää hankintayksikön maksamaan Perttelin Sementtivalimo Oy:lle hyvitysmaksuna vähintään 4 720 euroa viivästyskorkoineen. Perttelin Sementtivalimo Oy on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Raaseporin kaupungin korvaamaan yhtiön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Perttelin Sementtivalimo Oy on vielä vaatinut, että Raaseporin kaupunki velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntimaksut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Perttelin Sementtivalimo Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, ettei asiassa ole ollut riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö ja markkinaoikeus eivät ole ottaneet huomioon valittajan toimittamaa selvitystä yhtiön taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta. Valittaja on kuitenkin toimittanut hankintayksikölle ja myöhemmin markkinaoikeudelle yhtiötä koskevan ja vaadittua luottoluokitusta vastaavan toisen erittäin tunnetun ja pitkään toimineen luottoluokittajayhtiön hyvää luottokelpoisuutta osoittavan yritysraportin. Tämän luottoluokituksen perusteella on selvää, että valittaja olisi tullut valita tarjouskilpailun voittajaksi ja sillä olisi siten ollut todellinen mahdollisuus tulla valituksi.

Hankintayksikkö on ennen markkinaoikeuden päätöksen antamista tilannut kilpailuttamansa urakan kiireeseen vedoten toiselta tarjoajalta, jolloin hyvitysmaksun määrääminen on jäänyt valittajan ainoaksi mahdolliseksi oikeussuojakeinoksi.

Hankinnan kohteena ollut urakka on koskenut Lohjan hallien purkamista. Hallien purkutyö on ollut helpohko ja nopea, koska vaativat asbestipurkutyöt on eriytetty omaksi urakakseen. Urakan tekemiseen liittyvä taloudellinen riski tai työn suorittamatta jäämisen riski on ollut äärimmäisen pieni. Urakka ei olisi vaatinut käytännössä minkäänlaista riskinottoa urakoitsijalta, eikä se näin ollen olisi ollut riski myöskään hankintayksikölle. Tästä syystä vaatimus luottoluokituksesta tai erityisestä selvityksestä urakoitsijan taloudesta on ollut perusteeton ja suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Valittajan taloudellinen tilanne on ollut selvästi riittävän hyvä suhteutettuna urakan kokoon. Valittaja on toimittanut hankintayksikölle ja markkinaoikeudelle Bisnode Finland Oy:n myöntämän hyvää AA-luokkaa osoittavan luottoluokitusraportin. Tämä raportti yhdessä urakan pienen kokoluokan kanssa on selvä osoitus siitä, että valittaja olisi tullut valita urakan toteuttajaksi. Bisnode Finland Oy:n luottoluokitus perustuu mahdollisimman ajantasaiseen tietoon yrityksen toiminnasta ja on siitä syystä vähintään yhtä hyvä kuin Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitus, joka valittajan tietojen mukaan perustuu korostuneesti historiaan ja on hyvin maksuhäiriöpainotteinen.

Bisnode Finland Oy on lisäksi antanut kirjallisen lausunnon valittajayhtiön taloudellisesta tilanteesta suhteessa kysymyksessä olevaan urakkaan. Ulkopuolisen ja objektiivisen tahon antamasta lausunnosta ilmenee, että valittajayhtiö on ollut tarjousta jättäessään riskitön ja taloudeltaan hyvä toimija nyt kysymyksessä olevan urakan kannalta. Tämä ilmenee hyvin myös valittajayhtiön tilinpäätösasiakirjoista. Markkinaoikeuden kanta, jonka mukaan valittajaa ei olisi todennäköisesti valittu tarjouskilpailun voittajaksi, on siten virheellinen.

Valittajan tarjouksen hinta on ollut 47 200 euroa. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjouksen hinta on ollut 58 900 euroa. Valittajan tarjous on siten ollut 11 700 euroa edullisempi kuin voittanut tarjous.

Hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti vaatinut, että tarjoajien on tullut toimittaa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti, jonka on tullut olla luottoluokitukseltaan vähintään A. Markkinaoikeus on katsonut, että kyseinen vaatimus on ollut lainvastainen ja että tarjoajille olisi tullut antaa mahdollisuus toimittaa muu vastaava selvitys. Tällaisen selvityksen antaminen jälkikäteen on kuitenkin ollut mahdotonta, koska Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑luottoluokituksen A saamisen edellytykset eivät ole ainakaan kokonaisuudessaan julkista tietoa eikä niitä ole myöskään hankintayksikön toimesta ilmoitettu valittajalle.

Tässä tilanteessa Bisnode Finland Oy:n luottoluokitus on ollut ainoa mahdollinen objektiivinen muu selvitys taloudellisesta tilanteesta, koska Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy ovat ainoat kyseistä Rating Alfa -palvelua Suomessa tarjoavat yritykset. Tästä syystä myöskään markkinaoikeus ei ole voinut perustaa päätöstään mihinkään muuhun seikkaan kuin Bisnode Finland Oy:n luokitukseen. Markkinaoikeus ei kuitenkaan ole ottanut kantaa luokituksen riittävyyteen, vaan on todennut, että riittävää taloudellista selvitystä ei ole saatu.

Markkinaoikeus on päätöksessään todennut, että koska asiassa ei ole esitetty todisteita sen suhteen, että valittaja olisi voinut tulla valituksi, ei valittajaa luultavasti olisi valittu. Tällainen käänteisen todistustaakan lähtökohta vaikuttaa erikoiselta, kun otetaan huomioon, että valittaja on jättänyt voittanutta tarjousta yli 10 000 euroa edullisemman tarjouksen ja on lisäksi toimittanut hyvää taloudellista tilannettaan kuvaavan Suomen vanhimman luottoluokittajan myöntämän AA-luottoluokituksen.

Valittaja olisi voinut saavuttaa sopimuksella purkujätteen myynnin, yrittäjän työpalkkion ja omien koneiden käytön kustannusten korvaus huomioon ottaen jopa 30 200 euron positiivisen sopimusedun. Tämän koko summan korvaaminen hyvitysmaksuna on perusteltua.

Selitys

Raaseporin kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Perttelin Sementtivalimo Oy velvoitetaan korvaamaan Raaseporin kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2 200 eurolla.

Raaseporin kaupunki on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Valittaja ei ole määräaikaan mennessä esittänyt kysymyksiä tarjouspyynnön luottoluokitusvaatimuksesta. Valittaja ei ole myöskään esittänyt hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä vaadittua Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraporttia eikä mitään vaihtoehtoista luottoluokitusraporttia. Valittaja ei ole edes tarjousten antamiselle asetetun määräajan jälkeen, hankintayksikön pyynnöstä huolimatta, toimittanut luottoluokitustietoa hankintayksikölle.

Hankintayksikkö on vaatinut Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustasoa A. Valittaja on vedonnut Bisnode Finland Oy:n luottoluokitusraporttiin vasta markkinaoikeudessa. Bisnode Finland Oy:n luottoluokitusraportti ja Bisnode Finland Oy:n lausunto valittajan luottoluokituksesta on päivätty 3.11.2015 ja esitetty vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätös ja markkinaoikeuden päätös olisivat perustuneet salaisiin tietoihin. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole käyttänyt salaista tietoa tarjousten vertailussa. Yritysten tilinpäätökset ovat aina julkista tietoa. Myöskään Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusarvioinnit eivät perustu salaisiin tietoihin. Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportti ja Bisnode Finland Oy:n raportit eivät sisällöltään anna juurikaan poikkeavaa kuvaa toisistaan. Kaikkien luottoluokittajien tiedot perustuvat tiettävästi edellisten tilikausien tilinpäätöstietoihin.

Hankintayksikölle on ollut erittäin tärkeää, että valittu tarjoaja pystyy toteuttamaan urakan tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö on siten voinut pyytää tarjoajaa esittämään luottoluokitusraportin, jossa luottoluokituksen on tullut olla vähintään A. Tämän vaatimuksen perusteella valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta. Vaatimus on esitetty jo tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö ei ole kohdellut valittajaa eri tavoin kuin muita tarjoajia. Kukaan muu tarjoaja ei ole esittänyt, ettei voisi esittää vaadittua luottoluokitusraporttia. Hankintayksikkö on ottanut huomioon hankinnan laajuuden ja kohteen ja suhteuttanut vaatimukset niihin. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Vastaselitys

Perttelin Sementtivalimo Oy on Raaseporin kaupungin selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön väite siitä, että valittaja ei olisi toimittanut Bisnode Finland Oy:n luottoluokitusraporttia hankintayksikölle, ei pidä paikkaansa.

Myöskään hankintayksikön väite siitä, että Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luottoluokitusmenetelmä ei olisi salainen, ei pidä paikkaansa. Edelleenkään valittajalle ei ole toimitettu tietoa siitä, millä edellytyksillä ja tunnusluvuilla se voisi saada Rating Alfa ‑luottoluokituksen A Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Edellytykset ovat salaiset, eikä vastaavan vaihtoehtoisen selvityksen antaminen ole ollut mahdollista.

Suomen Asiakastieto Oy:n 16.6.2015 päivätty Rating Alfa ‑yritysraportti puhuu selvästi valittajan valinnan puolesta. Vaikka on totta, että varsinainen luottoluokitus ei ole vaaditulla tavalla A, on syytä kiinnittää huomiota lausunnon erittelyihin, jotka eivät yhdestä kiistettyyn saatavaan liittyvästä maksuhäiriömerkinnästä huolimatta anna minkäänlaista aihetta epäillä valittajan taloudellista kykyä toteuttaa kilpailutuksen kohteena ollut hyvin pieni urakka.

Sekä Bisnode Finland Oy:n että Suomen Asiakastieto Oy:n sanalliset lausunnot kertovat selvästi, että valittaja on menestyvä, hyvää tulosta tekevä, kasvava yhtiö, jonka toimintaedellytykset ovat hyvät. Yhtiö olisi voinut suorittaa kysymyksessä olleen urakan. Hankintayksikkö on ylittänyt harkintavaltansa keskittymällä ainoastaan Rating Alfa ‑luokitukseen arvioidessaan valittajan taloudellista toimintakykyä.

Valittaja on toimittanut tarjouksensa määräajassa, minkä jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa toimittamaan puuttuvan Rating Alfa ‑raportin 16.6.2015 mennessä. Valittaja on hankintayksiköltä saamiensa ohjeiden mukaisesti toimittanut sähköpostitse kilpailutuksen yhteyshenkilönä ja purkutyön projektipäällikkönä toimineelle henkilölle 16.6.2015 Bisnode Finland Oy:n AA-luokitusta osoittavan lausunnon.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on erittelemätön ja määrältään perusteettoman suuri.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Perttelin Sementtivalimo Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Perttelin Sementtivalimo Oy:n ja Raaseporin kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Perustelut

1. Pääasia

Raaseporin kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä (15.5.2015) tarjouksia vanhan betonitehtaan (Lohjan hallit) purkutyöurakasta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on asbestisaneeraus mukaan lukien ollut hankintayksikön ilmoituksen mukaan noin 150 000 euroa.

Tarjouspyynnön urakkaohjelman (15.5.2015) kohdassa 16.2 "Tarjoukseen liitettävät todistukset" on esitetty muun ohella vaatimus siitä, että tarjoukseen tulee liittää Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti, jossa tarjoajan luottoluokituksen on tullut olla vähintään A, tyydyttävä.

Hankintapäätösasiakirjoista (16.6.2015) käy ilmi, että valittaja on suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden takia, koska valittajan tarjouksesta on puuttunut Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportti.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen.

Mainitun pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa muun muassa pankin tai luottolaitoksen lausunnolla.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa tarjouspyynnössä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin vähintään luottoluokitusta A koskevan soveltuvuusvaatimuksen. Vaatimus on ollut hankinnan kohteena olleen betonitehtaan purkutyön kannalta perusteltu. Saadun selvityksen perusteella purettavat hallit ovat olleet hyvin huonossa kunnossa ja purkutyöt on pitänyt toteuttaa kiireellisesti (ks. myös tuomio asiassa C-225/15, Politanò, EU:C:2016:645, 46 kohta).

Tyydyttävää luottoluokitusta A koskevaa vaatimusta ei voida pitää myöskään suhteettomana ja siten kilpailua rajoittavana, kun otetaan huomioon, että valittajayhtiön toimialan (betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin) yritysten luottoluokitus on korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetun Suomen Asiakastieto Oy:n 11.6.2016 päivätyn rating-jakaumaraportin mukaan tavallisesti tätä parempi. Raportin mukaan 71 prosenttia alan yrityksistä yltää tätä parempaan luottoluokitukseen (AAA, AA+, AA, A+), 16 prosenttia samaan luottoluokitukseen (A) ja 13 prosenttia tätä alempaan luottoluokituksen (B tai C).

Kun otetaan huomioon, mitä hankintalain 58 §:n 2 momentissa säädetään, korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintalain vastaisesti pelkästään sen takia, että se ei ole antanut jo tarjouspyynnössä tarjoajille mahdollisuutta esittää vaihtoehtoista selvitystä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin asemesta. Suoraan hankintalain 58 §:n 2 momentista johtuu, että valittaja olisi voinut osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot muullakin tavoin kuin esittämällä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin mukaisen luottoluokitusta A koskevan selvityksen, mikäli yhtiö ei ole hyväksyttävästä syystä voinut toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja.

Valittaja on esittänyt, että yhtiö ei ole voinut toimittaa vaadittua Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin mukaista luottoluokitusta A koskevaa selvitystä, koska yhtiö ei ole täyttänyt vaadittua luottoluokitusta. Asiassa saadun selvityksen perusteella yhtiön Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa ‑yritysraportin mukainen luottoluokitus on hankintapäätöstä tehtäessä ollut C, heikko. Valittaja on itse tuonut esille, että Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin mukainen luottoluokitus perustuu erilaiseen menetelmään kuin Bisnode Finland Oy:n luottoluokitusraportti, joten viimeksi mainitun mukainen luottoluokitus AA ei korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan välttämättä täyttäisi hankintayksikön vaatimaa luottoluokitustasoa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei sitä, että tarjoaja ei täytä hankintayksikön hankinnan kohteen kannalta perusteltua ja suhteellisuusperiaatteen mukaista soveltuvuusvaatimusta, voida pitää hankintalain 58 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä syynä olla toimittamatta vaadittua selvitystä. Näin ollen korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö on asettamansa soveltuvuusvaatimuksen perusteella voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta. Asiassa ei ole tämän vuoksi aihetta arvioida hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä.

Markkinaoikeuden on siten tullut näillä perusteilla hylätä valitus.

Tämän vuoksi ja kun otetaan muutoin huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Perttelin Sementtivalimo Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Raaseporin kaupungille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 5.5.2017