KHO:2017:94

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut arkistokelpoisten koteloiden hankinnan vuodelle 2014.

Markkinaoikeus hylkäsi 19.11.2014 antamallaan päätöksellä yhtiö A:n hankintamenettelystä tekemän valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikkö ei ollut menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli sulkenut yhtiö A:n tarjouskilpailusta maksamattomien verovelkojen perusteella. Lisäksi markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt virheellisesti myöskään siltä osin kuin se ei ollut sulkenut tarjouskilpailun voittaneen yhtiö B:n tarjoamaa tuotetta tarjouskilpailusta yhtiö A:n esittämällä perusteella, jonka mukaan yhtiö B:n tarjoama tuote oli ollut tarjouspyynnön vastainen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi yhtiö A:n valituksesta, kuten markkinaoikeus, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti ja tarjouspyynnössä edellyttämäänsä nähden virheellisesti sulkiessaan yhtiö A:n tarjouskilpailusta maksamattomien verovelkojen perusteella.

Hankinnan hankintakauden jo kuluttua loppuun asiassa saattoi seuraamusten osalta olla korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys vain hyvitysmaksun määräämisen edellytysten arvioinnista. Tarjouskilpailusta hankintasäännösten mukaisesti ennen tarjousten vertailua lopullisesti poissuljetun valittajan tarjous ei olisi voinut tulla valituksi, eikä valittajalla siten ollut ollut hyvitysmaksun määräämisen yhtenä edellytyksenä olevaa todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä. Asiassa ei näissä oloissa siten ollut tarpeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioida, olisiko hankintamenettely ollut valittajan markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämien, yhtiö B:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta koskevien valitusperusteiden johdosta virheellistä.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007, myöhempine muutoksineen) 94 § 1 momentti ja 95 § 1 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 19.11.2014 nro 814/14

Asian aikaisempi käsittely

Kansallisarkisto (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 18.11.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta arkistokelpoisten koteloiden hankinnasta vuodelle 2014.

Kansallisarkiston aineistohallinnan vastuualueen sektorijohtaja on 20.12.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Tammerhaseka Balti Oü:n tarjouksen.

Kansallisarkiston aineistohallinnan vastuualueen sektorijohtaja on 24.1.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut edellä mainitun hankintapäätöksen, sulkenut Tammerhaseka Balti Oü:n tarjouskilpailusta sekä valinnut HobbyOffice Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 50 000 – 75 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Tammerhaseka Balti Oü on ollut valittajana, Kansallisarkisto vastapuolena ja HobbyOffice Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Tammerhaseka Balti Oü:n pyynnön suullisen käsittelyn toimittamisesta, vaatimuksen näytteen esittämisestä voittaneen tarjoajan tarjoamasta tuotteesta ja valituksen sekä velvoittanut Tammerhaseka Balti Oü:n korvaamaan Kansallisarkiston oikeudenkäyntikulut 2 162,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta sekä vaatimus näytemateriaalin esittämisestä

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön esittämään näytteen voittaneen tarjoajan tarjoamasta tuotteesta, sekä edelleen pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn, jossa valittajalle varataan tilaisuus arvioida kyseisen tuotteen materiaalia.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valmisteluistunnon toimittamisesta sekä suullisesta käsittelystä hankinta-asioissa säädetään lain 4 luvun 10 ja 11 §:ssä sekä 14 §:ssä. Saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 105 §:n mukaan valitukseen sovelletaan muutoin hallintolainkäyttölakia, jollei hankintalaissa toisin säädetä.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Hallintolainkäyttölain 42 §:n mukaan asiakirjan ja esineen esittämisestä valitusviranomaiselle on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 b – 14 §:ssä sekä 15 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään kirjallisesta todisteesta ja saman luvun 57 §:n 1 momentissa säädetään esineen tuomisesta oikeuteen katsastettavaksi.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 57 §:n 1 momentin mukaan se, jolla on hallussaan esine, joka hankaluudetta voidaan tuoda oikeuteen ja jolla voidaan otaksua olevan merkitystä todisteena asiassa, olkoon velvollinen tuomaan sen katsastettavaksi.

Valittajan suullisen käsittelyn toimittamista koskeva pyyntö sekä vaatimus näytteen esittämisestä voittaneen tarjoajan tarjoamasta tuotteesta liittyvät valittajan esittämän väitteeseen, jonka mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama tuote on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Kun otetaan huomioon ne jäljempänä pääasiaratkaisusta ilmenevät perusteet, joilla valittajan vaatimus voittaneen tarjoajan tarjouksen katsomisesta tarjouspyynnön vastaiseksi hylätään, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole hallintolainkäyttölain 42 § huomioon ottaen aihetta määrätä esitettäväksi markkinaoikeudelle näytettä voittaneen tarjoajan tarjoamasta tuotteesta eikä asiassa ole myöskään tarpeen toimittaa suullista käsittelyä asian selvittämiseksi hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin ja 38 §:n 1 momentin nojalla. Valittajan pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta sekä vaatimus näytteen esittämisestä voittaneen tarjoajan tarjoamasta tuotteesta on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan hankintaoikaisupäätöksellä valittajan tarjouskilpailusta maksamattomien verovelkojen perusteella.

Hankintalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 54 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja.

Hankintalain 55 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkailta ja tarjoajilta sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta asianomaisten säännösten mukaisesti todistuksia ja selvityksiä sen tutkimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa 53 tai 54 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste.

Hankintalain 54 §:ää koskevien esitöiden (HE 50/2006 vp s. 97) mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien poissulkemisessa hankintayksikön tulee noudattaa suhteellisuuden periaatetta. Koska tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta on ankara toimenpide, tulee poissulkemista koskevassa harkinnassa ottaa huomioon esimerkiksi rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus, laatu ja laajuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä rikkomukseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot.

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset" kohdassa 2 on edellytetty, että tarjoaja on suorittanut 1) veronsa ja 2) eläkemaksunsa sekä esittää siitä veroviranomaisen ja eläkevakuutusyhtiön antamat selvitykset.

Valittaja on 16.12.2013 hankintayksikölle toimittamassaan tarjouksessa vastannut edellä mainittuun kohtaan "Kyllä", mutta ei ole esittänyt tarjouspyynnössä pyydettyjä verovelkaa koskevia selvityksiä tarjouksensa liitteinä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostettu hankintalain 54 §:n 1 momentin 5 kohdan säännös huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut tarjouspyynnössä edellyttää, että tarjoajien on tullut suorittaa veronsa ja eläkemaksunsa.

Edellä selostetulla verojen ja eläkemaksujen suorittamista koskevalla vaatimuksella hankintayksikön on katsottava edellyttäneen, että tarjoajilla ei ole tarjousta tehdessään saanut olla verovelkaa tai maksettaviksi erääntyneitä eläkemaksuja. Markkinaoikeus toteaa, että tällaisen edellytyksen asettamista hankintamenettelyssä on pidettävä varsin tavanomaisena. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt seikkoja, joiden perusteella mainitun edellytyksen asettamiseen käsillä olevassa tapauksessa olisi katsottava olevan aihetta suhtautua toisin.

Asiassa saadun selvityksen mukaan valittajalla on jättäessään tarjoustaan tarjousten tekemiselle varattuna määräpäivänä 16.12.2013 ollut verovelkaa yhteensä 2 010,33 euroa. Edelleen asiassa saadun selvityksen mukaan valittaja on maksanut mainitut verot vasta 24.12.2013 sekä niiden korot 30.12.2013.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei ole tarjouksen jättöhetkellä täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta, jonka mukaan tarjoajan on tullut maksaa veronsa ja eläkemaksunsa. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta mainitulla perusteella.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on toiseksi esittänyt, että tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous on kotelokartongin paksuuden osalta ollut tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "kotelohankinnan tarvekuvaus" mukaan "kotelokartongin paksuus on oltava välillä 1,3−2 mm".

Hankintayksikkö on 27.5.2014 markkinaoikeudelle toimittamassaan selvityksessä esittänyt sittemmin varmistaneensa sekä valittajan että voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuden mainitulta osin mittaamalla kotelokartonkien paksuudet. Mittauksen perusteella molemmat mainitut tuotteet ovat hankintayksikön mukaan täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset kotelokartonkien paksuuden osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttanut tarjoamiensa tuotteiden täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset. Tämän lisäksi hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla esittänyt jälkikäteen varmistuneensa asiasta kotelokartongin paksuuden osalta omilla mittauksillaan. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittamaa selvitystä voittaneen tarjoajan tarjoaman tuotteen tarjouspyynnön mukaisuudesta mainitulta osin ei olisi pidettävä luotettavana.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön ole katsottava menetelleen virheellisesti, kun se on katsonut voittaneen tarjoajan tarjoaman tuotteen olleen kotelokartongin paksuuden osalta tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tuotetta tarjouskilpailusta valittajan esittämillä perusteilla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksiköllä ei ilmoituksensa mukaan ole oikeutta vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvää arvonlisäveroa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Olli Wikberg ja Tomi Rantasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Tammerhaseka Balti Oü on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyään ja tekemästä sopimusta kyseisestä hankinnasta sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle hyvitysmaksuna 25 000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus toimittaa asian selvittämiseksi suullisen käsittelyn tai erillisen katselmustilaisuuden, johon hankintayksikkö velvoitetaan toimittamaan HobbyOffice Oy:n tarjouskilpailua varten jättämät kaksi näytekappaletta.

Tammerhaseka Balti Oü on perustellut vaatimuksiaan seuraavasti:

Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta sulkea valittajaa tarjouskilpailusta. Hankintaoikaisupäätös ei ole täyttänyt suhteellisuuden vaatimusta, eikä päätöstä ole tehty avoimesti ja tasapuolisesti.

Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta asiallisesti vähäpätöisellä ja jopa kokonaan merkityksettömällä perusteella eli väitetyn hetkellisen 2 010 euron suuruisen verovelan johdosta. Kyseisen väitetyn verovelan olemassaolon hankintayksikkö on selvittänyt saaneensa tiedoksi omatoimisesti tehdyillä tutkimuksilla virolaisesta Krediidiinfo AS -luottotietorekisteristä, joka ei ole viranomaisen ylläpitämä rekisteri.

Valittajalla ei käsityksensä mukaan ole todellisuudessa ollut edellä mainittuna selvitysajankohtana nettovelkaa veroviranomaiselle. Mainittua verovelkaa vastaan valittajalla on ollut verosaatavaa, joka on odottanut kuittaantumista kyseistä velkaa vastaan Virossa yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti. Valittaja on hankintayksikön pyynnöstä toimittanut sille virolaisen viranomaisen 30.12.2013 antaman todistuksen, jonka mukaan verovelkaa ei ole ollut.

Hankintayksikkö on soveltanut valittajan kohdalla harkinnanvaraista poissulkemisperustetta. Verovelka on oikeuskäytännössä hyväksytty sulkemisperusteeksi silloin, kun se on ollut huomattavan suuri. Noin 2 000 euron suuruinen, muutamia päiviä ennen kuittaamistaan erääntyneenä ollut verovelka ei missään olosuhteissa voi muodostaa poissulkemisperustetta. Kysymys on ollut vähäisestä asiasta, jolla ei ole ollut vaikutusta tilaajan asemaan. Hankintayksikkö ei ole ollut oikeutettu antamaan kyseiselle asialle mitään merkitystä. Hankintayksikkö on siten ylittänyt harkintavaltansa asiassa.

Markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa ei ole otettu kantaa hankintamenettelyn puolueettomuuteen. Hankintayksikkö on esittänyt selvittäneensä valittajan tietoja luottotietorekisteristä huolimatta siitä, että valittaja oli jo aiemmin toimittanut viranomaisen virallisen todistuksen samasta asiasta. Hankintayksiköllä ei hankintasäännösten mukaan ole muuta oikeutta kuin pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta asianmukaisten säännösten mukaisia todistuksia. Hankintayksikkö on ylittänyt toimivaltansa menetellessään toisin ja ottaessaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen vastaan muuta asiaan liittyvää selvitystä.

Valituksenalainen hankintaoikaisupäätös on perustunut hankintayksikön ilmeisesti HobbyOffice Oy:ltä saamaan virheelliseen tietoon. Valittajalle ei ole annettu mahdollisuutta lausua asiasta ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä. Asian hankintayksikössä päättäneellä henkilöllä on läheiset ja luottamukselliset suhteet tarjouskilpailun voittajaksi valitun HobbyOffice Oy:n johtoon. Hankintayksikön menettely on ollut hyvän hallintotavan vastaista ja valittajaa syrjivää, sillä muut tarjoajat eivät ole joutuneet vastaavan erityistarkastelun kohteeksi.

Asian selvittämisen kannalta olisi ollut selvintä velvoittaa hankintayksikkö toimittamaan esitettäväksi vaaditut näytekappaleet sekä toimittaa suullinen käsittely, jossa olisi voitu tehdä välittömät havainnot sen toteamiseksi, ettei sittemmin voittajaksi valitun HobbyOffice Oy:n tuote ole täyttänyt tarjotun tuotteen materiaalin paksuudelle asetettua vaatimusta.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä, sillä yhtiö oli alun perin valittu tarjouskilpailun voittajaksi.

Selitykset

Kansallisarkisto on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan Kansallisarkiston arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2 162,25 eurolla.

Kansallisarkisto on lausunut selityksessään muun ohella seuraavaa:

Kansallisarkistossa virheellisesti tehty hankintapäätös on asianmukaisesti oikaistu hankintaoikaisupäätöksellä.

Tarjouspyynnössä esitetyn ehdottoman vaatimuksen mukaan tarjoajan on tullut osoittaa soveltuvuutensa muun muassa selvittämällä verojen ja eläkemaksujen suorittaminen vastaamalla "kyllä" tai "ei" tarjouspyynnön asianmukaiseen kohtaan ja liittämällä asiaa todentava selvityksensä tarjouksen liitteeksi. Valittajan tarjouksessa kyseiseen verojen ja eläkemaksujen suorittamista koskevaan tarjouspyynnön kohtaan on vastattu "kyllä", mutta edellytettyä selvitystä ei ole valittajan tarjoukseen liitetty. Muut tarjoajat ovat toimittaneet asianmukaiset todistukset tarjoustensa liitteinä.

Asiaa selvitettäessä on havaittu, että tarjousten jättöhetkellä valittajalla on ollut verovelkaa, kuten myös taas 14.1.2014. Valittajan omankin selvityksen mukaan verovelka oli maksettu vasta 30.12.2013.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus ja jopa velvollisuus selvittää toimitettujen todistusten asianmukaisuus. Hankintayksikön valittajan poissulkemisesta tekemä päätös on perustunut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukseen, jonka mukaan velkaa ei ole saanut olla lainkaan. Sama vaatimus on koskenut kaikkia tarjoajia. Valittajan tarjouksen hyväksyminen olisi johtanut muiden tarjoajien epätasa-arvoiseen kohteluun.

Valittajan esittämissä suosimisväitteissä ei ole perää. Kansallisarkisto menettelee hankinnoissaan objektiivisesti. Hankintapäätöksen allekirjoittaa aina kaksi eri henkilöä arkistolaitoksen taloussäännön mukaisesti, eikä yksi henkilö voi tehdä laitosta sitovia hankintapäätöksiä.

HobbyOffice Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut valituksen johdosta selitystä.

Vastaselitys

Tammerhaseka Balti Oü on antanut Kansallisarkiston selityksen johdosta vastaselityksen, jossa se on nimennyt suullisessa käsittelyssä kuultaviksi tekniikan tohtori X:n ja insinööri Y:n sekä lausunut muun ohella seuraavaa:

Valittajan omien ja sen teettämien mittausten perusteella on osoitettavissa, että voittaneen tarjoajan tarjoama tuote ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Valittajan edustaja on mitannut hankintayksikössä olevan näytekappaleen. Lisäksi valittaja on hankkinut voittaneen tarjoajan samasta tuotteesta kolmesta paikasta viisi eri näytettä, joista yhden on mitannut myös ulkopuolinen asiantuntija. Yksikään näytteistä ei ole täyttänyt tuotteelle asetettua paksuusvaatimusta.

Hankintayksikkö on hankkinut riittävän tarkan digitaalisen mittarin vasta siinä vaiheessa, kun asia on jo ollut markkinaoikeudessa käsiteltävänä. Hankintayksikkö ei ole edes esittänyt, että sen käytössä olisi tarjouskilpailuvaiheessa ollut muuta kuin työntömitta, jonka mittaustarkkuus on yksi millimetri. On hyvin todennäköistä, ettei mittalaitetta ole myöhemminkään käytetty oikein, kun voittaneen tarjoajan tarjoaman tuotteen paksuutta on mitattu. Mittaukset on tehty jälkikäteen ja niiden ilmeisenä tarkoituksena on ollut aiemmin tehdyn päätöksen puolusteleminen.

Voittaneen tarjoajan tarjoama tuote ei ole ulkopuolisen asiantuntijan arvion mukaan täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia myöskään siltä osin kuin se ei ole ollut ligniinivapaa.

Hankintayksikön hyväksyttyä valittajan toimittaman verovelkatodistuksen sillä ei ole enää ollut oikeutta sulkea valittajaa tarjouskilpailusta myöhemmin esiin tulleiden seikkojen perusteella.

Hankintayksikön toimittamat vieraskieliset luottotietoraportit, joiden oikeellisuudesta ei ole mitään selvitystä ja joita ei ole edes käännetty prosessin kielelle, tulee jättää ottamatta huomioon.

Muut kirjelmät ja merkinnät

Kansallisarkisto on valittajan vastaselityksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt, että hankintayksiköltä ei voida edellyttää ulkomaisten verotuskäytäntöjen välitöntä tuntemusta ja sillä täytyy olla oikeus ottaa selville, mitkä ovat ne todistukset ja asiakirjat, jotka toimittamalla ulkomaille rekisteröity yritys voi osoittaa tarjoajan soveltuvuuteen liittyvien edellytysten täyttymisen.

Tarjouspyyntö on sisältänyt erittäin tarkat hankittavien kansioiden käytettävyyttä sekä valmistusmateriaalia koskevat vaatimukset. Tarjoajien on tullut toimittaa kotelonäytteet tarjousten mukana.

Tarjousten liitteinä toimitettujen näytekoteloiden tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettu suorittamalla näytekappaleille tarjouspyynnössä kuvatut tekniset tarkistukset sekä käytettävyys- ja rasitustestit. Näytteet on tutkinut henkilö, jolla on konservointialan korkeakoulututkinto. Kansiomateriaalin paksuus on mitattu millimetrin kymmenesosat osoittavalla mittarilla. Valittaja on aiheettomasti epäillyt mittausten puolueettomuutta.

Uuden, millimetrin sadasosan tarkkuudella mittaavan, digitaalisen mauserin hankinnan on aiheuttanut valittajan markkinaoikeuden kautta hankintayksikölle esittämä kysymys tarkistusmittauksista ja niiden tuloksista. Hankintayksikön tiedossa on, että voittaneella tarjoajalla on myös ohuempaa kansiomateriaalia tuotteistossaan. Hankintayksikkö on kuitenkin vaatinut ja saanut voittaneelta tarjoajalta tarjouspyynnön mukaiset paksummasta kartongista valmistetut tuotteet. Suullinen käsittely ei ole asiassa tarpeen.

HobbyOffice Oy on vastaselityksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 650 eurolla.

HobbyOffice Oy on esittänyt, että sen tarjoamien koteloiden pahvi on ollut ISO 16245:2009 -standardin mukaista ja täyttänyt ligniinivapaan pahvin määritelmän. HobbyOffice Oy:n eri asiakkaille toimittaman pahvin paksuus vaihtelee eri tuotteissa 1,1 millimetrin ja 1,5 millimetrin välillä. Tarjotun ja toimitetun pahvin paksuuden määrittelee asiakas kulloisenkin tarpeensa mukaan. Yleisen käytännön mukainen toleranssi pahvin paksuutta mitattaessa on ± 0,08 millimetriä. Valittajan väite siitä, että HobbyOffice Oy:n valikoimissa ei ole ollut 1,3 millimetrin paksuisesta pahvista valmistettuja koteloita, on paikkansapitämätön.

Tammerhaseka Balti Oü on Kansallisarkiston ja HobbyOffice Oy:n selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Suullinen käsittely on ainoa tapa todentaa esitettyjen väitteiden luotettavuus. Suullisen käsittelyn toimittaminen on myös luotettavin tapa varmistaa se, että valittaja on tehnyt mittauksensa juuri Kansallisarkiston hallussa olevista näytekappaleista. Valittaja on vähintäänkin saattanut todennäköiseksi sen, että hankintayksikön mittaustapa on voinut olla virheellinen ja että voittaneen tarjoajan materiaali ei ole täyttänyt asetettuja vaatimuksia ennen kaikkea vaaditun minimipaksuuden osalta. Hankintayksikön oikeussuojaa ei millään tavoin loukkaa se, että suullinen käsittely toimitetaan ja esitettyjen väitteiden oikeellisuus selvitetään. Valittaja on nimennyt suullisessa käsittelyssä kuultavaksi vastaava laborantti Z:n.

HobbyOffice Oy:n mainitsema ISO-standardi sallii sen, että pahvissa on alle prosentti ligniiniä. Tarjouspyynnössä on kuitenkin ISO-standardin täyttymisen lisäksi edellytetty, että kartongin on oltava täysin ligniinivapaata.

Kansallisarkistolle on lähetetty tiedoksi Tammerhaseka Balti Oü:n vastaselitys ja HobbyOffice Oy:n selitys.

HobbyOffice Oy:lle on lähetetty tiedoksi Tammerhaseka Balti Oü:n vastaselitys ja Kansallisarkiston selitykset.

HobbyOffice Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 850 euroa. Ilmoitus on lähetetty tiedoksi Tammerhaseka Balti Oü:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn tai katselmustilaisuuden toimittamisesta sekä näytemateriaalin esittämisestä.

2. Tammerhaseka Balti Oü:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

3. Korkein hallinto-oikeus hylkää Tammerhaseka Balti Oü:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tammerhaseka Balti Oü määrätään korvaamaan Kansallisarkiston oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla.

Tammerhaseka Balti Oü määrätään korvaamaan HobbyOffice Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 eurolla.

4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Tammerhaseka Balti Oü:n vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Vaatimus suullisen käsittelyn tai katselmustilaisuuden toimittamisesta sekä näytemateriaalin esittämisestä

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, 36 §:ssä tarkoitettua viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.

Hallintolainkäyttölain 42 §:n mukaan valitusviranomaiselle voidaan esittää todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjan ja esineen esittämiseen valitusviranomaiselle sovelletaan, mitä siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 ja 40 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen taikka katselmuksen toimitettavaksi, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä tai jos katselmuksen toimittamisella voi olla merkitystä näytön saamiseksi.

Tammerhaseka Balti Oü on vaatinut suullisen käsittelyn tai katselmustilaisuuden toimittamista sekä HobbyOffice Oy:n tarjouskilpailussa tarjoamaa tuotetta koskevien näytekappaleiden esittämistä sen selvittämiseksi, onko HobbyOffice Oy:n tarjoama tuote ollut tarjouspyynnön mukainen.

Kun otetaan huomioon asiakirjoista saatava selvitys ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos sekä hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 42 §, Tammerhaseka Balti Oü:n vaatiman suullisen käsittelyn tai katselmustilaisuuden toimittaminen eikä näytemateriaalin esittäminen ole asian selvittämiseksi tarpeen.

2. Pääasia

2.1 Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista hankintalain 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 §:n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Hankintalain 54 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja.

Hankintalain 55 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkailta ja tarjoajilta sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta asianomaisten säännösten mukaisesti todistuksia ja selvityksiä sen tutkimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa 53 tai 54 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste.

Hankintalain 55 §:ää koskevien esitöiden (HE 50/2006 vp s. 99 ja 100) mukaan pykälässä mainittujen selvitysten ja todistusten perusteella pyritään selvittämään 53 ja 54 §:ssä tarkoitettujen poissulkemisperusteiden olemassaolo. Hankintayksiköllä on esitöiden mukaan oikeus vaatia selvitysten esittämistä myös tarvittaessa myöhemmin hankintamenettelyn aikana. Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan tarjouskilpailusta riippumatta siitä, saako se tiedon poissulkemisperusteen olemassaolosta ehdokkaan tai tarjoajan toimittamasta selvityksestä, viran puolesta hankkimastaan selvityksestä tai muualta. Ehdokkailta ja tarjoajilta vaadittavien selvitysten pyytämisessä tulee käyttää suhteellisuusperiaatteen mukaista harkintaa.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain 56 §:ää koskevien esitöiden (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan hankintayksikkö voi myös oma-aloitteisesti hankkia erilaisia ehdokkaita ja tarjoajia koskevia selvityksiä esimerkiksi yhteisötietojärjestelmästä tai luottotietojärjestelmästä. Tällaisista viran puolesta hankittavien selvitysten käyttämisestä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa on suositeltavaa ilmoittaa myös tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa. Jotta menettely ei johda syrjintään, muista jäsenvaltioista tulevien tarjoajien antamat vastaavat todistukset on hyväksyttävä. Selvitysten hankkimisessa viran puolesta tulee huomioida tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Hankintalain 80 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 95 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

2.2 Oikeudellinen arviointi

Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys arkistokelpoisten koteloiden hankinnasta vuodelle 2014. Hankintayksikkö on 24.1.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut Tammerhaseka Balti Oü:n tarjouskilpailusta maksamattomien verovelkojen perusteella sekä valinnut HobbyOffice Oy:n tarjouksen.

Tammerhaseka Balti Oü on valittanut hankintaoikaisupäätöksestä markkinaoikeuteen, joka on hylännyt yhtiön valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikkö ei ollut menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli sulkenut Tammerhaseka Balti Oü:n tarjouskilpailusta. Lisäksi markkinaoikeus on katsonut, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt virheellisesti myöskään siltä osin kuin se ei ollut Tammerhaseka Balti Oü:n esittämällä perusteella sulkenut HobbyOffice Oy:n tarjoamaa tuotetta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tammerhaseka Balti Oü on valituksessaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensisijaisesti vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan, hankintayksikköä kielletään noudattamasta virheellistä menettelyään ja tekemästä sopimusta kyseisestä hankinnasta ja hankintayksikkö velvoitetaan korjaamaan virheellinen menettelynsä. Yhtiö on toissijaisesti vaatinut hyvitysmaksun määräämistä. Yhtiö on esittänyt, että se on suljettu tarjouskilpailusta hankintasäännösten vastaisesti ja että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioitava ensiksi sitä, onko hankintamenettely ollut virheellistä siltä osin kuin valittaja on suljettu tarjouskilpailusta. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa otettava kantaa valittajan muihin valitusperusteisiin.

Valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Tarjouspyynnössä on asetettu yhdeksi tarjoajan soveltuvuusvaatimukseksi, että tarjoaja on suorittanut veronsa ja eläkemaksunsa sekä esittää siitä veroviranomaisen ja eläkevakuutusyhtiön antamat selvitykset.

Hankintayksikön on katsottava edellä mainitulla vaatimuksellaan edellyttäneen, että tarjoajilla ei ole saanut olla lainkaan verovelkaa tai maksettavaksi erääntyneitä eläkemaksuja ja tarjoajien on tullut osoittaa tämä tarjouksessaan. Hankintayksikkö ei ole ylittänyt harkintavaltaansa asettaessaan sanotun vaatimuksen.

Valittaja on hankintayksikölle 16.12.2013 toimittamassaan tarjouksessa ilmoittanut täyttävänsä edellä mainitun vaatimuksen esittämättä kuitenkaan tarjouspyynnössä pyydettyjä verovelkaa koskevia selvityksiä tarjouksensa liitteinä. Hankintayksikön hankintapäätöksen tekemisen jälkeen saaman selvityksen mukaan valittajalla on ollut tarjoustaan jättäessään maksamatonta verovelkaa, minkä vuoksi hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut valittajan tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö voi hankintalain 52 §:n nojalla sulkea tarjoajan hankintalain 53 ja 54 §:n mukaisen syyn perusteella tarjouskilpailusta myös myöhemmin tarjouskilpailun aikana saatuaan tiedon poissulkemisen perusteesta. Julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet eivät myöskään aseta estettä sille, että hankintayksikkö pyytää tarjoajalta, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta tai myös muilta tahoilta tarjoajaa koskevia selvityksiä edellyttäen, että menettely on tarjoajien kannalta tasapuolista ja syrjimätöntä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajalla on tarjoustaan jättäessään ollut verovelkaa Virossa ja valittaja on 24.12.2013 maksanut 2 010,33 euron määräiset verot ja 30.12.2013 niiden korot.

Hankintayksiköllä on hankintalain 54 §:n perusteella oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjoaja, jos sillä on Suomessa tai sijoittautumismaassaan maksamattomia veroja. Koska valittajalla on edellä todetun mukaisesti ollut tarjoustaan jättäessään verovelkaa, hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti ja tarjouspyynnössä edellyttämäänsä nähden virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta. Asiassa ei ole myöskään perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi menetellyt suhteellisuusperiaatteen vastaisesti hankkiessaan valittajaa koskevia selvityksiä tai että sen hankintaoikaisupäätöksen yhteydessä noudattama menettely ei olisi ollut tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaista.

Muut valitusperusteet

Valittaja on edellä mainitulla perusteella hankintasäännösten mukaisesti suljettu tarjouskilpailusta, eikä sen tekemää tarjousta ole otettu eikä voitukaan ottaa mukaan hankintamenettelyssä tämän jälkeen tehtyyn tarjousten vertailuun.

Hankinnan hankintakauden nyt jo kuluttua loppuun asiassa voi seuraamusten osalta olla korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys vain hyvitysmaksun määräämisen edellytysten arvioinnista.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Tarjouskilpailusta hankintasäännösten mukaisesti ennen tarjousten vertailua lopullisesti poissuljetun valittajan tarjous ei olisi voinut tulla valituksi, eikä valittajalla siten ole ollut hyvitysmaksun määräämisen yhtenä edellytyksenä olevaa todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä.

Asiassa ei näissä oloissa siten ole tarpeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioida, olisiko hankintamenettely ollut valittajan markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämien, HobbyOffice Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta koskevien valitusperusteiden johdosta virheellistä.

Lopputulos

Edellä olevan perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Tammerhaseka Balti Oü:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Kansallisarkisto ja HobbyOffice Oy joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Tammerhaseka Balti Oü on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Kansallisarkiston ja HobbyOffice Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuullisiksi harkituilla määrillä edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Vaatimukset hylätään enemmälti.

4. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Tammerhaseka Balti Oü:n vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.