KHO:2017:156

Yhtiö oli markkinaoikeudessa vaatinut hyvitysmaksun määräämistä perustellen sitä muun ohella tarjousten vertailun virheellisyydellä kahden alavertailuperusteen osalta.

Yhtiö oli vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa laajentanut valitustaan esittämällä hankintayksikön selitykseen antamassaan vastaselityksessä, että tarjousten vertailu oli ollut virheellistä myös kuuden muun alavertailuperusteen osalta.

Asia olisi yhtiön tarjousten vertailun virheellisyyden perusteiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämien seikkojen perusteella tullut arvioitavaksi huomattavasti laajemmin kuin asia oli ollut käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Asia jätettiin tutkimatta siltä osin kuin yhtiö oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt uusia tarjousten vertailun virheellisyyden perusteita, joita se ei ollut esittänyt markkinaoikeudessa. Asia oli näiden perusteiden esittämisen johdosta muuttunut hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla toiseksi.

Hallintolainkäyttölaki 27 § 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 7.3.2014 nro 148/14

Asian aikaisempi käsittely

HUS-Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.5.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta neljän sairaalavälinepesukoneen hankinnasta Meilahden välinehuoltokeskukseen.

HUS-Kiinteistöt Oy on 19.9.2013 tekemällään hankintapäätöksellä (tunnus ”Työ nro 120 102”) valinnut Franke Medical Oy:n tarjouksen.

Hankintailmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 250 000 – 275 000 euroa.

Clinichem Oy Ltd (jäljempänä myös Clinichem) on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ja siellä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n maksamaan sille hyvitysmaksuna 47 434 euroa sekä saamatta jääneistä pesukoneiden kuljettimien ja siirtolaitteiden varaosa- ja huoltopalveluista toimitusta seuraavien 10 vuoden ajalta yhteensä 187 500 euroa. Lisäksi Clinichem on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 4 800 eurolla ja Franke Medical Oy 1 550 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on 8.11.2013 antamallaan välipäätöksellä sallinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Clinichem Oy Ltd on ollut valittajana, HUS-Kiinteistöt Oy vastapuolena ja Franke Medical Oy kuultavana, on jättänyt tutkimatta Clinichem Oy Ltd:n vahingonkorvausvaatimuksen, hylännyt Clinichem Oy Ltd:n valituksen sekä velvoittanut Clinichem Oy Ltd:n korvaamaan HUS-Kiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 3 705 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on lausunut päätöksensä perusteluina seuraavan:

Vahingonkorvausvaatimus

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön suorittamaan sille vahingonkorvauksena 187 500 euroa.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 107 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausta koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen alioikeus. Valittajan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan.

Asian arviointi

Mallikappaleen toimittaminen

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, sillä voittanut tarjoaja ei ollut toimittanut kolmitasoista mallipesutelinettä välinehuoltoon vertailua varten. Lisäksi valittaja on vedonnut siihen, ettei voittanut tarjoaja ollut toimittanut myöskään tarjouspyynnön kohdassa ”Sairaalavälineiden pesukoneen välineiden käytettävyys” mainittua pesutelineen mallikappaletta tutustuttavaksi, minkä lisäksi tilaajalle ja käyttäjälle olisi tullut suoda mahdollisuus tutustua laitteisiin.

Tarjouspyynnön sivulla 1 on tarjouksen ehdottomista minimivaatimuksista todettu seuraavaa: ”Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti ilman tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tarjouspyynnön vastaisia ehtoja sisältävät tarjoukset hylätään. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukana olevassa laitespesifikaatiotaulukossa on esitetty ehdottomat minimivaatimukset.”

Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintaohjelman kohdassa 15.1 on tarjouksen hylkäämisestä todettu: ”Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai jos se sisältää tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tarjous hylätään myös perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.”

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa taulukossa ”KSL Laadun vertailuperusteet” on todettu mallikappaleiden toimittamisesta ja laitteisiin tutustumisesta seuraavaa:

”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys

Arvioidaan pesukoneiden pesutelineiden lapojen irrotettavuus puhdistusta varten. Otetaan huomioon eduksikatsottavana, että irrotukseen ei tarvita työkaluja, vääntövoimaa ja irrotusta ei tarvitse tehdä ahtaissa väleissä. Mikäli lapojen irrotus voidaan tehdä em. kuvauksen mukaisesti saa tarjous 5 pistettä, muut tarjoukset suhteutetaan siihen. Arviointi edellyttää, että tilaaja ja käyttäjä voivat tutustua laitteisiin. Laitetoimittaja toimittaa pesutelineen mallikappaleen tarjouksen jättöpäivästä seuraavana päivänä Meilahden välinehuoltoon. (8.8.2013)”;

”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys

Arvioidaan pesutelineiden täyttö ja purku sekä telineen liittäminen pullo tai letkusuuttimin. Mikäli telineiden täyttö ei vaadi lisätyövaiheita ja telineiden liittäminen suuttimiin ei vaadi lisätyökaluja, vääntövoimaa tai työtä ei tarvitse tehdä ahtaassa välissä on se eduksi katsottavaa. Mikäli työ voidaan tehdä em. kuvauksen mukaisesti saa tarjous 5 pistettä, muut tarjoukset suhteutetaan siihen. Arviointi edellyttää, että tilaaja ja käyttäjät voivat tutustua laitteisiin. Laitetoimittaja toimittaa kolmitasoisen pesutelineen mallikappaleen tarjouksen jättöpäivästä seuraavana päivänä Meilahden välinehuoltoon. (8.8.2013)”.

Lisäksi tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintaohjelman kohdassa 16.1.1 on laadullisen vertailun perusteista todettu: ”Ominaisuuksien vertailussa otetaan huomioon sairaalapesukoneiden osalta laitekohtaisesti ja hankintakokonaisuuksittain määritellyt tekijät. Vertailu tehdään tarjouksessa annettujen tietojen sekä mahdollisen laitteisiin tutustumisen ja koekäytön perusteella. Mikäli jokin laatuarviointiin vaikuttava numeerinen tekijä ei selviä tarjouksesta, se arvioidaan 0 arvoiseksi.”

Edellä selostetun perusteella on todettavissa, ettei ”KSL Laadun vertailuperusteet” -taulukko ole sisältynyt tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluneeseen laitespesifikaatiotaulukkoon. Näin ollen ”KSL Laadun vertailuperusteet” -taulukon kohdassa ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” esitetyn maininnan kolmitasoisen pesutelineen mallikappaleen toimittamisesta hankintayksikölle tai kohdassa ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” esitetyn maininnan pesutelineen mallikappaleen toimittamisesta hankintayksikölle ei ole katsottava kuuluneen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisiin laitespesifikaatiotaulukossa esitettyihin ehdottomiin minimivaatimuksiin.

Osaltaan osoituksena siitä, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole katsottava edellytetyn mallikappaleen toimittamista ehdottomana edellytyksenä tarjouksen hyväksymiselle, voidaan pitää myös hankintaohjelman kohdassa 16.1.1 käytettyä ilmaisua, jonka mukaan ”vertailu tehdään tarjouksessa annettujen tietojen sekä mahdollisen laitteisiin tutustumisen ja koekäytön perusteella”. Viimeksi mainitun ilmaisun mukaan hankintayksikkö on nimittäin itsekin pitänyt laitteisiin tutustumista ainoastaan ”mahdollisena”.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei mallikappaleen toimittaminen ole ollut ehdoton edellytys tarjouksen hyväksymiselle tarjousvertailuun ja ettei hankintayksikkö ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjousvertailuun, vaikka se ei olekaan toimittanut kyseisiä mallikappaleita.

Asennuspaikkaan tutustuminen

Valittaja on toiseksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena myös sen perusteella, ettei voittanut tarjoaja ollut osallistunut tarjouspyynnössä edellytettyyn asennuskohteeseen tutustumiseen.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneessä laitespesifikaatiotaulukossa on asennuspaikkaan tutustumisen osalta todettu: ”Tarjoajan tulee pystyä osoittamaan käyneensä tutustumassa asennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Tarvittaessa HUS-Kiinteistöt Tuija Tommola järjestää tutustumismahdollisuuden.”

Tutustumisen toteuttamisen osalta edellä mainitussa kohdassa on siten katsottava lähdetyn siitä, että tutustuminen on voitu toteuttaa HUS-Kiinteistöt Oy:n osoittaman henkilön kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla ja ajankohtana. Sanotun tarjouspyyntöasiakirjojen kohdan ei siten ole katsottava edellyttäneen, että kaikkien tarjoajien olisi tullut osallistua samaan tutustumistilaisuuteen.

Asiassa ilmenneen mukaan voittanut tarjoaja on sopinut tutustumiskäynnistä HUS-Kiinteistöt Oy:n osoittaman henkilön kanssa ja käynyt tutustumassa asennuspaikkaan ennen tarjouksensa jättämistä.

Se, että hankintayksikkö on varannut voittaneelle tarjoajalle mahdollisuuden käydä tutustumassa asennuspaikkaan eri ajankohtana kuin muut tarjoajat, on perustunut tarjouspyyntöasiakirjoissa nimenomaisesti kaikille tarjoajille varattuun mahdollisuuteen. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että hankintayksikön kyseinen menettely olisi jotenkin ollut omiaan suosimaan voittanutta tarjoajaa hankintasäännösten vastaisesti.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjousvertailuun, vaikka sen edustaja ei olekaan osallistunut samaan tutustumistilaisuuteen kuin muiden tarjoajien edustajat.

Väite tarjouksen parantelusta

Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittanut tarjoaja olisi parannellut tarjoustaan hankintalain vastaisesti mainitsemallaan tarjouksessaan harhaanjohtavasti, että hankintayksikön käytössä olisi voittaneen tarjoajan mallitelineitä.

Asiassa ilmenneen mukaan voittanut tarjoaja on tarjouksensa kohdassa ”Laadun vertailuperusteet” ilmoittanut ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” -kohdassa ”Vrt. Käytössä olevat pesutelineet Meilahden välinehuollossa. Mallitelineet käytössä.” sekä ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” -kohdassa ”Telineet käytössä nykyisessä välinehuollossa”.

Asiassa ilmenneen mukaan hankintayksikkö on antanut voittaneelle tarjoajalle molemmista edellä mainituista kohdista nolla pistettä.

Edellä esitettyyn nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön mainitulla menettelyllään ole katsottava suosineen voittanutta tarjoajaa taikka toimineen valittajaa tai muita tarjoajia kohtaan muutoin epätasapuolisesti ja syrjivästi. Hankintayksikön ei siten tältäkään osin ole katsottava menetelleen hankintasäännösten vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Clinichem Oy Ltd on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen. Lisäksi Clinichem on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää HUS-Kiinteistöt Oy:n maksamaan sille hyvitysmaksuna 47 434 euroa ja 187 500 euroa. Clinichem on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Clinichem on uudistanut asiassa aiemmin lausumansa. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, koska voittanut tarjoaja ei ole toimittanut kolmitasoista mallipesutelinettä tarjousten vertailua varten. Voittanut tarjoaja on pyrkinyt jälkikäteen parantamaan tarjoustaan viittaamalla Meilahden sairaalassa käytössä olleisiin mallitelineisiin. Voittanut tarjoaja ei ole myöskään tutustunut tarjottavien välineiden sijoituspaikkaan Meilahden sairaalan välinehuollon tiloissa.

Asiassa ei ole noudatettu hankintalain 2 §:n 1 momentin säännöstä tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta eikä hallintolain 6 §:n mukaisia hyvän hallinnon periaatteita.

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut, että KSL Laadun vertailuperusteet -taulukko ei ole sisältynyt tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluneeseen laitespesifikaatiotaulukkoon ja ehdottomiin minimivaatimuksiin. Tällä ei ole olennaista merkitystä asiassa. Se, että hankintayksikkö on pitänyt käytettävyysvertailua mahdollisena laitteisiin tutustumisen osalta, ei merkitse, että laitteisiin tutustuminen olisi tämänkaltaisessa hankinnassa jonkinlainen ”ekstraplus”-mahdollisuus, vaan ennen kaikkea olennainen osa koko hankinnan ydintä. Hankintayksikkö on toiminut hankintalain vastaisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjousvertailuun ilman mallikappaleen toimittamista.

Voittanut tarjoaja ei ole tutustunut asennuskohteeseen. Tutustumismahdollisuus on varattu kaikille samanaikaisesti. Se, että voittaneelle tarjoajalle on annettu mahdollisuus tutustua asennuskohteeseen eri aikaan muiden tarjoajien kanssa, osoittaa, että voittanutta tarjoajaa on keinotekoisesti suosittu muiden tarjoajien kustannuksella.

Clinichem on markkinaoikeudessa lisäselvityksissään yksiselitteisesti todennut molempien rahallisten vaatimusten olevan hyvitysvaatimuksia. Clinichem on tehnyt parhaansa muotoillakseen vaatimuksensa oikein, joten vääriin sanamuotoihin ei tule kiinnittää huomiota.

Selitys

HUS-Kiinteistöt Oy on selityksessään vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Clinichemin korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

HUS-Kiinteistöt Oy on uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt muun ohella, että valituksessa ei varsinaisesti edes yritetä kumota sen paremmin hankintayksikön esittämiä kuin markkinaoikeuden päätöksen perusteluja.

Mallipesutelineen toimittaminen ei ole ollut tarjouspyynnön ehdoton vaatimus. Tarjouskilpailun pisteytys on tehty objektiivisesti myös mallitelineiden osalta. Vaikka Clinichem olisi saanut pesutelineen vertailusta täydet laatupisteet ja vaikka voittanut tarjoaja on saanut mainitusta kohdasta nolla pistettä puuttuvan mallitelineen takia, Clinichem ei olisi voittanut tarjouskilpailua.

Kaikkia tarjoajia on kohdeltu yhdenvertaisesti hankintamenettelyn eri vaiheissa.

Tarjouspyynnössä ei ole etukäteen ilmoitettu kohteeseen tutustumisen ajankohtaa eikä tarjouspyynnön vaatimuksena ole ollut, että kaikki tarjoajat tutustuvat asennuspaikkaan samassa tilaisuudessa. Kun otetaan huomioon tutustumiskäynnin lyhyehkö varoitusaika, on täysin normaalia, että jollekulle tarjoajalle voidaan joutua järjestämään toinen ajankohta kohteeseen tutustumiselle. Olisi pikemmin ollut voittanutta tarjoajaa kohtaan syrjivää, jos näin ei olisi menetelty. Kaikkien tarjoajien kanssa on käyty läpi samat asiat. Tarjoajien tutustumiskäynnistä on laadittu muistiot.

Vastaselitys

Clinichem Oy Ltd on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että tarjousten vertailu on ollut virheellinen.

Clinichemin tarjouksen olisi tullut saada alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen läpimenoaika” 6,8 pistettä kuuden pisteen sijaan. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut virheellistä tietoa kokonaispesuajasta. Voittaneen tarjoajan läpimenoajan on katsottava olevan 34 minuuttia ilmoitetun 30 minuutin sijasta.

Clinichemin olisi tullut saada alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” ja alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” kummastakin 5 pistettä eli yhteensä 10 pistettä. Clinichem on toimittanut vaaditun pesutelineen tarjousten vertailua varten. Voittanut tarjoaja ei ole kyennyt sitä toimittamaan, joten Clinichemin malliteline toimii referenssinä pisteytykselle. Tuotteita ei voida verrata tarjouskilpailun ulkopuolella oleviin tuotteisiin ja muodostaa pisteytystä niiden pohjalle (vanhat pesutelineet). Tarjousten vertailu ja pisteytys voidaan tehdä vain kilpailevien tuotteiden kesken.

Clinichemin tarjouksen olisi tullut saada alavertailuperusteesta ”Käyttökoulutus” 5 pistettä. Clinichem on toimittanut otteen käyttöohjeesta, koska on olettanut, että vain energianäkökulman huomioon ottava osio on relevantti.

Clinichemin tarjous on saanut alavertailuperusteesta ”Määräaikaishuollot” huollon kohteiden määrittelyn osalta 2 pistettä voittaneen tarjoajan tarjouksen saadessa 5 pistettä. Perusteluna on esitetty, että voittaneessa tarjouksessa on osoitettu tarkemmin huollettavat kohteet. Molemmat tarjoajat ovat hinnoitelleet huollot seitsemäksi vuodeksi lähes samoin hinnoin. Koska laitteiden huollot on määritelty lähes pesukoneiden elinkaaren loppuun kiinteillä hinnoilla, ei ole perusteltua, että huoltokohteiden määrittelyllä on näin suuri merkitys kokonaistaloudellisuuden osalta. Koska tarjouspyynnössä ei ole pyydetty ilmoittamaan mahdollisia vikaantumiskohteita vaan huoltokohteita, tilaajan riski ei kasva, koska huollot ovat jo kiinteästi hinnoiteltuja. Myös huollon läpimenoajalla tulisi olla merkitystä. Clinichemin huollon läpimenoaika on ollut noin 60 prosenttia lyhyempi kuin voittaneella tarjoajalla.

Clinichemin tarjouksen olisi tullut saada alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen tuotteiden kuivaus” vähintään 5 pistettä. Jos on olemassa vapaata kapasiteettia kuivausta varten, 11 minuutin erolla ei voi olla 10 pisteen vaikutusta kokonaistaloudelliseen edullisuuteen.

Clinichemin tarjouksen olisi tullut saada alavertailuperusteesta ”Huollon toimivuus” huollon henkilömäärän osalta 3 pistettä. Tarjousten vertailussa on todettu, että kummallakin tarjoajalla on ollut 24 tunnin vasteaika ja että Clinichemillä on huoltopiste Helsingissä sekä Kausalassa ja voittaneella tarjoajalla on kaksi huoltopistettä Vantaalla. Tarjouksen pisteytys huoltohenkilöstön osalta pääkaupunkiseutuperusteisesti on ollut kyseenalaista. Se, että Clinichemillä on kaksi henkilöä pääkaupunkiseudulla ja neljä Kausalassa, joka sijaitsee noin 130 kilometrin päästä Meilahden sairaalasta, ei voi vaikuttaa pisteytykseen, koska todettu 24 tunnin vasteaika toteutuu. Noin puolentoista tunnin ajomatka ei saisi vaikuttaa siten, että Clinichemin tarjous on saanut 1 pisteen ja voittaneen tarjoajan tarjous 3 pistettä. Tarjousten vertailu on ollut syrjivä.

Alavertailuperusteessa ”Huollon toimivuus” on arvioitu myös huollon pätevyyttä. Tarjousvertailun mukaan voittaneella tarjoajalla on ISO 13485 -sertifikaatti. Pisteytystä annettaessa on todettu, että mainittu järjestelmä pitää sisällään henkilöstön pätevyyden arvioinnin. Sertifikaatti on nimenomaan voittaneella tarjoajalla, ei sen alihankintayrityksillä, joten pisteytys on annettu väärin perustein. Clinichemillä on käytössään ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä ”Terveydenhuollon ja laboratorioiden laitteiden ja hygieniatuotteiden, sekä teollisuuden mittaus- ja säätötekniikan kehittäminen valmistus, myynti sekä huolto”. Olennaisena osana ovat jatkuva henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pätevyyden arvioiminen. Tämän lisäksi huoltohenkilöstö on saanut laitteen valmistajalta täyden ja täsmällisen laitekohtaisen koulutuksen, joka mittaa osaamista riidanalaisissa laitteissa paremmin kuin geneerinen ISO 13485. Clinichemin tarjoukselle tulisi antaa 3 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjoukselle 1 piste.

Clinichemillä ei ole ollut tarjoushetkellä käytössään ISO 14001 -ympäristösertifikaattia. Clinichem on kuitenkin toimittanut vapaamuotoisen selostuksen, josta on käynyt ilmi, kuinka yritys toimii ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti. Koska kysymyksessä on ollut selostus, on epäoikeudenmukaista olettaa, että tarjoaja tietää, kuinka laaja sen pitää olla, koska sitä ei ole mitenkään etukäteen määritelty. Tämän lisäksi Clinichemin päämiehellä ja laitteen valmistajalla on ollut ISO 13485 -sertifikaatti, jota on arvostettu myös voittaneen tarjoajan pisteytyksessä. Clinichemin tulisi saada vapaamuotoisesta selostuksesta 2 pistettä.

Hankintayksikön olisi tullut laadun osalta antaa tarjousvertailussa Clinichemin tarjoukselle painotettuna 4,27 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjoukselle 4,32 pistettä. Kun painotettuihin laatupisteisiin lisätään hintapisteet, Clinichemin tarjous olisi saanut vähintään 9,27 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjous 8,72 pistettä. Clinichem olisi siten voittanut tarjouskilpailun.

Lisäselitys

HUS-Kiinteistöt Oy lisäselityksessään ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määrän ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Clinichem on vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt hankintayksikön suorittamaa eri osa-alueiden pisteytystä virheelliseksi. Clinichemin väitteet ovat jo tämän vuoksi epäuskottavia. Clinichem on aikaisemmin ymmärtänyt ja hyväksynyt hankintayksikön tarjouspyynnön sisällön ja hankintayksikön sen perusteella suorittaman pisteytyksen ja vertailun samoin kuin hankintayksikkö. Laadunvertailuperusteet-lomakkeessa on ilmoitettu arviointiperusteet. Clinichem ei ole esittänyt kommentteja arviointiperusteista ennen kuin vasta nyt, joten Clinichem on ne aiemmin ymmärtänyt.

HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Granlund Oy:n tekemän tarjousten vertailun pohjana on käytetty spesifikaatiotaulukon tietoja ja laitetoimittajien antamia tietoja laadunvertailutaulukkoon. Voittanut tarjoaja on tarjouksen liitteenä olleessa täydennetyssä laadunvertailutaulukossa ilmoittanut ohjelma-ajaksi 30 minuuttia. Sairaalavälineiden pesukoneen läpimenoaikaa koskeva tieto on tarkistettu voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen 3 ohjelmakuvauksista sivulta 6, jossa on laitteen kaikkien vakio-ohjelmien prosessiajat. Ilmoitettu aika 30 minuuttia on ohjelman P5 prosessiaika ja kyseisen ohjelman vaiheet täyttävät laatuperusteissa ja laitespesifikaatioissa pyydetyt ohjelmavaiheet.

Mallipesutelineen toimittaminen ei ole ollut tarjouspyynnön ehdoton vaatimus. Meilahden välinehuollon ammattilaiset ovat vertailleet Clinichemin pesukoneen varusteet ja pesukoneiden pesutelineet. Tarjouskilpailun pisteytys on tehty objektiivisesti myös mallitelineiden osalta. Laadun vertailuperusteessa on ilmoitettu vertailun kohteena oleva tarve sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineen käytettävyydelle. Toimitettuja mallipesutelineitä on verrattu ilmoitettuun tarpeeseen hankintapäätöksen liitteenä 2 olevassa pöytäkirjassa 20.9.2013 ja kyseisen pöytäkirjan liitteessä 1. Tarjouskilpailussa ei ole ilmoitettu, että hankintayksikkö vertailee toimitettuja mallikappaleita keskenään. Hankinnassa ei voida edellyttää eikä Clinichem voi myöskään vaatia, että sen toimittama mallikappale toimisi referenssinä. Täysien pisteiden saamiseksi ei ole riittänyt pelkästään mallikappaleiden koekäyttöön toimitus. HUS-Kiinteistöt Oy ei ole myöskään hyväksynyt, että Clinichemin olisi kuulunut saada täydet pisteet alavertailuperusteista ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” ja ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys”. Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle toimittamassaan vastineessaan todennut, että vaikka Clinichem olisi saanut mallitelineestä täydet pisteet, se olisi hävinnyt kilpailun.

Kummallakaan tarjoajalla ei ole ollut vaadittua suomenkielistä energianäkökulman huomioivaa käyttöohjetta tarjouksensa liitteenä. Tämän vuoksi alavertailuperusteesta ”Käyttökoulutus” on molempien tarjoajien tarjouksille annettu 0 pistettä.

HUS-Kiinteistöt Oy on valinnut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailussa, jossa laadun painoarvo on ollut 50 prosenttia ja hinnan 50 prosenttia. Samalla perusteella on käsitelty huollon kokonaistaloudellisuutta. Määräaikaishuollon pisteytyksen arvioinnissa on painotettu huollon alin kokonaishinta 5 pisteellä ja huollon kohteiden määrittely 5 pisteellä. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on laajasti ja yksityiskohtaisesti kerrottu huoltokohteet ja tarvittavat tehtävät, jolloin tarjousten vertailussa on muodostunut käsitys, että ennakkohuolto on mietitty huolella ja tarjoajalla on tarkka käsitys ennakkohuollon merkityksestä. Clinichemin vastaava selvitys on ollut erittäin ylimalkainen eikä ole antanut hankintayksikölle kuvaa laadukkaasta, suunnitelmallisesta huollosta, jolla varmistetaan laitteiden toimivuus ennakoivasti, mikä myös säästää huoltokustannuksia.

Voittaneen tarjoajan huoltokustannukset ovat olleet hinnaltaan halvemmat. Pisteet on laskettu ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut takuuajan jälkeisen huollon neljälle pesukoneelle olevan 3 000 euroa. Clinichem on ilmoittanut tarjouksessaan vuosihuollon takuuajan jälkeen 880 euroa pesukoneelta eli neljältä koneelta 3 520 euroa. Tarjousten vertailussa on laskettu halvin huollon hinta x 5 / kalliimpi hinta, jolloin on saatu Clinichemille pistearvo 4,2 pistettä. Muusta huollon laadullisesta kuvauksesta voittaneen tarjoajan tarjous on saanut 5 pistettä ja Clinichemin tarjous 2 pistettä. Clinichemin tarjous on siten saanut kohdasta ”Määräaikaishuollot” yhteensä 6,2 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjous 10 pistettä.

Huollon läpimenoajalla ei ole laitoksen toimintaan vaikuttavaa merkitystä, koska pesukoneen huoltaminen tapahtuu vain huolto-ohjelman mukaisesti kerran vuodessa. Näin ollen huollon kokonaisvaikutus on yhden koneen kapasiteettivajaus muutamana päivänä vuodessa. Pesukoneen jatkuvan prosessin läpimenoajassa olevalla erolla on sen sijaan huomattava merkitys koko laitoksen konekapasiteetin riittävyyteen. Esimerkiksi 10 minuutin erolla yhden pesukoneen jatkuvassa pesuprosessissa saadaan neljällä pesukoneella ja 14 tunnin toiminta-ajalla päivittäiseksi eroksi noin 700 minuuttia, joka käytännössä tarkoittaa yhden pesukoneen pesukapasiteetin lisäystä.

Alavertailuperusteessa ”Huollon toimivuus” on painotettu vasteaika 2 pisteellä, huoltopisteen läheisyys 2 pisteellä, huollon henkilömäärä 3 pisteellä, huollon pätevyys 3 pisteellä eli yhteensä 10 pisteellä. Hankintayksikkö on ilmoittanut arvioivansa lähintä huoltopistettä eli myös huollon organisaatiota kyseisessä toimipisteessä. Molemmat tarjoajat ovat saaneet 2 pistettä sekä vasteajasta että huoltotoimipisteen läheisyydestä, mutta voittaneella tarjoajalla on huolto organisoitu siten, että pääkaupunkiseudulla eli lähimmässä huoltopisteessä on enemmän huollon henkilökuntaa kuin Clinichemillä.

Voittaneella tarjoajalla on ISO 13485:2003 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä, jonka VTT arvioi säännöllisesti, sisältäen henkilökunnan pätevyyden arvioinnin. Kyseessä on laatujärjestelmä, vaikka Clinichem on toisin väittänyt. ISO 13485:2003 -standardi asettaa yritykselle erityisvaatimuksia, joita ISO 9001 -laatujärjestelmässä ei ole. Nämä erityispiirteet ovat esimerkiksi riskienhallinta, turvallisuus, jäljitettävyys, dokumentointi, henkilöstön pätevyys ja jatkuvan parantamisen periaate. ISO 9001 -laatujärjestelmä riittää jälleenmyyjälle, mutta ISO 13485 on parempi ja vaativampi järjestelmä valmistaville yrityksille sen erityisvaatimusten osalta.

Voittaneen tarjoajan huoltohenkilökunnalla on pohjakoulutuksena insinööritasoinen koulutus. Sen oma huolto-organisaatio koostuu neljästä huoltomiehestä, joilla on auditoitu huollon pätevyys. Clinichem ei ole esittänyt, että sen omalla huolto-organisaatiolla olisi auditoitu huollon pätevyys. Molemmat laitetoimittajat ilmoittavat kouluttavansa alihankkijansa. Hankintayksikkö on antanut tämän vuoksi enemmän pisteitä sille toimittajalle, jolla on auditoitu huollon pätevyys.

Hankintayksikön kokemus Clinichemin aikaisempien laitetoimitusten takuuaikaisen huollon toimivuudesta ja pätevyydestä on ollut huono. Pääkaupunkiseudun huolto ei ole toiminut sovitun mukaisesti, kuten ei myöskään Kausalan huolto. Tämän Clinichem on myöntänyt järjestäessään yhteistyökokouksen HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Clinichemin laitteiden käyttäjien kanssa syksyllä 2012.

Voittaneelle tarjoajalle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja ISO 13485 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Ympäristönäkemys-kohdassa voittaneen tarjoajan pisteet on annettu ISO 14001 -ympäristösertifikaatista, ei ISO 13485 -laatusertifikaatista. Pisteiden saamiseksi ei ole riittänyt, että Clinichemin päämiehellä on ISO 13485 -laatusertifikaatti, koska hankintayksikkö on pyytänyt tarjoavan yrityksen ympäristöjärjestelmää EMAS tai ISO 14001.

Clinichem on myöntänyt, ettei sillä ole ollut vaadittua ympäristösertifikaattia, eikä tarjousasiakirjoista ole löytynyt vapaamuotoista selvitystä. Clinichem on viitannut tarjouksessaan ”Ympäristönäkökulmaa” kysyttäessä tarjoustekstiin Energia, Pakkaus, Sertifikaatit, eikä tätä voida katsoa yhdenkään pisteen arvoiseksi vapaamuotoiseksi selvitykseksi kohtaan ”Ympäristönäkökulma”.

Hyvitysmaksuvaatimus on perusteeton ja määrältään kohtuuton. Selvitystä Clinichemin katteesta ei ole esitetty. Korvausvaade 10 vuoden ajalta saamatta jääneistä varaosa- ja huoltopalveluista on perusteeton eikä mainitun vaateen käsittely edes kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Hankinnan kohteena ei myöskään ole ollut 10 vuoden huolto- ja varaosapalvelut.

Clinichem Oy Ltd ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa lisävastaselitys.

Muut selvitykset

HUS-Kiinteistöt Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Clinichem Oy Ltd:lle.

Clinichem Oy Ltd on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi HUS-Kiinteistöt Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki asiaa siltä osin kuin Clinichem Oy Ltd on vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt uusia tarjousten vertailun virheellisyyttä koskevia perusteita.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian.

Korkein hallinto-oikeus hylkää Clinichem Oy Ltd:n valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

3. Korkein hallinto-oikeus hylkää Clinichem Oy Ltd:n ja HUS-Kiinteistöt Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Perustelut

1. Vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa tarjousten vertailun virheellisyydelle esitetyt perusteet

Clinichem Oy Ltd on jo markkinaoikeudessa esittänyt vaatimustensa tueksi perusteita, jotka koskevat tarjousten vertailun virheellisyyttä. Asiassa on ensinnä harkittava, muuttavatko valitusajan jälkeen täällä esitetyt tarjousten vertailun virheellisyyttä koskevat perusteet asian hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla toiseksi. Toiseksi asiassa on harkittava, tuleeko asia uusien perusteiden johdosta täällä harkittavaksi laajemmin kuin se on ollut käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Hallintolainkäyttölakia koskevan hallituksen esityksen (HE 217/1995 vp s. 53) yksityiskohtaisissa perusteluissa on 27 §:n kohdalla todettu muun ohella, että pykälässä ei säänneltäisi hallintomenettelyn ja ensimmäisen valitusasteen välisestä suhteesta eli siitä, missä määrin valituksen laajuuteen vaikuttaa se, missä laajuudessa asia on ollut vireillä hallintopäätöstä tehtäessä. Sääntelyn ulkopuolelle jäisi myös ensi asteen valituksen ja jatkovalituksen välinen suhde. Toisaalta pykälän sääntely heijastaa kuitenkin niitä periaatteita, jotka vaikuttavat näiden kysymysten ratkaisuun.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa kielletään esittämästä valitusajan päätyttyä sellaisia uusia perusteita, joiden johdosta asia muuttuu toiseksi. Lain esitöiden mukaan (HE 217/1995 vp s. 54) käytännössä tulkintaongelmana on, milloin uusi oikeustosiseikka johtaa asian muuttumiseen toiseksi.

Vaikka valituksen muuttamista koskeva hallintolainkäyttölain 27 § koskee vain ensi asteen valitusta, lainkohdasta ilmeneviä periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa myös ensi asteen valituksen ja jatkovalituksen väliseen suhteeseen.

Muutoksenhakumenettelyn lähtökohtana on, että vaatimukset ja niiden perusteet esitetään jo siinä vaiheessa, kun hankintapäätöksestä valitetaan ensimmäiseen valitusasteeseen, tässä tapauksessa markkinaoikeuteen. Kun otetaan huomioon oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältyvä vaatimus oikeudenkäynnin joutuisuudesta ja asianosaisten tasapuolisesta kohtelusta, lähtökohtaisesti ei ole perusteltua, että asia tulee vasta jatkovalituksessa esitettyjen perusteiden johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkittavaksi laajemmin kuin se on tutkittu ensimmäisessä valitusasteessa. Tämä on oikeusastejärjestyksen lähtökohta.

Clinichem on markkinaoikeudessa vaatinut hyvitysmaksun määräämistä perustellen sitä muun ohella tarjousten vertailun virheellisyydellä alavertailuperusteiden ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” ja ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” osalta.

Clinichem on vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa laajentanut valitustaan esittämällä hankintayksikön selitykseen antamassaan vastaselityksessä, että tarjousten vertailu on ollut virheellistä myös alavertailuperusteiden ”Sairaalavälineiden pesukoneen läpimenoaika”, ”Sairaalavälineiden pesukoneen tuotteiden kuivaus”, ”Käyttökoulutus”, ”Määräaikaishuollot”, ”Huollon toimivuus” ja ”Ympäristönäkökulma” osalta.

Clinichem on jo valituksessaan markkinaoikeudelle sinänsä esittänyt tarjousten vertailun virheellisyyttä koskevan valitusperusteen. Asia tulisi Clinichemin tarjousten vertailun virheellisyyden perusteiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämän perusteella kuitenkin arvioitavaksi huomattavasti laajemmin kuin asia on ollut käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävänä ei ole oikeusastejärjestys huomioon otettuna ensimmäisenä oikeusasteena tutkia tarjousten vertailun virheellisyyttä vasta täällä esitettyjen uusien perusteiden kannalta. Tarjousten vertailun virheellisyyden arviointi näiden uusien perusteiden kannalta ei myöskään ole tarpeen potentiaalisten tarjoajien suojaamiseksi, mikä sinänsä voisi oikeuttaa hankinta-asioissa asian tutkimisen korkeimmassa hallinto-oikeudessa laajemmalti kuin markkinaoikeudessa. Tämän vuoksi asia on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin Clinichem Oy Ltd on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt uusia tarjousten vertailun virheellisyyden perusteita, joita se ei ollut esittänyt markkinaoikeudessa. Asia on näiden perusteiden esittämisen johdosta muuttunut hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla toiseksi.

2. Valitusperusteet markkinaoikeudessa

2.1 Voittaneen tarjoajan tarjous ja asennuspaikkaan tutustuminen

Korkein hallinto-oikeus katsoo markkinaoikeuden päätöksestä mallikappaleen toimittamista, asennuspaikkaan tutustumista ja tarjouksen parantelua koskevien valitusperusteiden osalta lausutusta ilmenevillä perusteluilla sekä perusteluissa mainittujen oikeusohjeiden nojalla, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja ettei hankintayksikkö ole näiltä osin menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

2.2 Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen perusteleminen

2.2.1 Asian ottaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa välittömästi ratkaistavaksi

Clinichem Oy Ltd on markkinaoikeudessa esittänyt, että mallitelineen arviointia ei ole tehty tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti, että mallitelineen arvioinnissa on käytetty muita ennalta ilmoittamattomia arviointiperusteita ja ettei hankintapäätösasiakirjoista ole käynyt ilmi, mihin pisteytys on perustunut.

Markkinaoikeus ei ole päätöksensä perusteluissa lausunut edellä mainituista tarjousten vertailun virheellisyyttä ja hankintapäätöksen perustelemattomuutta koskevista valitusperusteista. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös olisi näiltä osin kumottava ja asia olisi palautettava markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Enemmän viivästyksen välttämiseksi korkein hallinto-oikeus ottaa asian kuitenkin näiltä osin välittömästi ratkaistavakseen.

2.2.2 Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Saman pykälän 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailuperusteiden suhteellisen painotuksen ilmaiseminen ei ole perustellusti mahdollista, vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 73 §:n 2 momenttia koskevan hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 190/2009 vp, s. 47) mukaan tarjousvertailun osalta perustelut tulee esittää sellaisella tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksen sijoittuminen tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin. Tarjousvertailusta tulee selkeästi ilmetä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Tarjousvertailusta tulee esimerkiksi käydä ilmi, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin seikkoihin vertailu on kunkin vertailuperusteen osalta perustunut ja mihin tarjousten piste-erot perustuvat.

2.2.3 Oikeudellinen arviointi

Tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintaohjelman kohdassa 16 ”Hankintapäätöksen perusteet” on ilmoitettu, että tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteiksi on ilmoitettu hinta ja laatu sekä kummankin painoarvoksi 5. Mainitussa kohdassa on ilmoitettu myös pisteiden laskentakaavat. Tarjouspyynnön liitteessä ”KSL Laadun vertailuperusteet” laatua on ilmoitettu arvioitavan seuraavilla alavertailuperusteilla: sairaalavälineiden pesukoneen kapasiteetti, sairaalavälineiden pesukoneen läpimenoaika, sairaalavälineiden pesukoneen pesutulos, sairaalavälineiden pesukoneen tuotteiden kuivaus, sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys, sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys, robottikirurgiassa käytettävien instrumenttien huolto, käyttökoulutus, määräaikaishuollot, huollon toimivuus ja ympäristönäkökulma. Mainitussa ”KSL Laadun vertailuperusteet” -asiakirjassa on lisäksi ilmoitettu ne seikat, joita alavertailuperusteiden arvioinnissa käytetään.

Hankintayksikkö on kirjannut hankintapäätöksensä perustelut 20.9.2013 päivättyyn pöytäkirjaan, jonka mukaan tarjousten vertailu on tehty 17.9.2013. Lisäksi hankintayksikkö on ”KSL Laadun vertailuperusteet” -asiakirjaan kirjannut yhteenvetona kunkin tarjoajan tarjouksesta kutakin alavertailuperustetta koskevia seikkoja ja lisäksi merkinnyt siihen tarjousten saamat pisteet kunkin alavertailuperusteen osalta.

Mainitun pöytäkirjan mukaan Clinichemin tarjous on saanut tarjousten vertailussa laadun osalta painotettuina pisteinä yhteensä 3,48 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjous 4,4 pistettä. Hinnan osalta Clinichemin tarjous on saanut 5 pistettä ja voittaneen tarjoajan tarjous 4,4 pistettä.

Clinichem on markkinaoikeudessa esittänyt, että sen tarjouksen olisi tarjousten vertailussa tullut saada mallitelineen arvioinnissa laadun alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” ja alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” kummastakin 2 pisteen sijasta 5 pistettä.

”KSL Laadun vertailuperusteet” -asiakirjassa on ilmoitettu, että alavertailuperustetta ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” arvioidaan seuraavasti:

”Arvioidaan pesukoneiden pesutelineiden lapojen irrotettavuus puhdistusta varten. Otetaan huomioon eduksi katsottavana, että irrotukseen ei tarvita työkaluja, vääntövoimaa ja irrotusta ei tarvitse tehdä ahtaissa väleissä. Mikäli lapojen irrotus voidaan tehdä em. kuvauksen mukaisesti saa tarjous 5 pistettä, muut tarjoukset suhteutetaan siihen. Arviointi edellyttää, että tilaaja ja käyttäjät voivat tutustua laitteisiin. Laitetoimittaja toimittaa pesutelineen mallikappaleen tarjouksen jättöpäivästä seuraavana päivänä Meilahden välinehuoltoon. (8.8.2013)”

Lisäksi edellä mainitussa asiakirjassa on ilmoitettu, että alavertailuperustetta ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” arvioidaan seuraavasti:

”Arvioidaan pesutelineiden täyttö ja purku sekä telineen liittäminen pullo tai letkusuuttimiin. Mikäli telineiden täyttö ei vaadi lisätyövaiheita ja telineiden liittäminen suuttimiin ei vaadi työkaluja, vääntövoimaa tai työtä ei tarvitse tehdä ahtaassa välissä on se eduksi katsottavaa. Mikäli työ voidaan tehdä em. kuvauksen mukaisesti saa tarjous 5 pistettä, muut tarjoukset suhteutetaan siihen. Arviointi edellyttää, että tilaaja ja käyttäjät voivat tutustua laitteisiin. Laitetoimittaja toimittaa kolmitasoisen pesutelineen mallikappaleen tarjouksen jättöpäivästä seuraavana päivänä Meilahden välinehuoltoon. (8.8.2013)”

Hankintayksikkö on kirjannut Clinichemin tarjouksesta ”KSL Laadun vertailuperusteet” -yhteenvetoon alavertailuperusteesta ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” osalta seuraavaa:

”Pesukoneen lavat on irrotettavissa ilman työkaluja käsin eikä irroituksessa tarvitse kun pientä vääntövoimaa. Lapojen välissä on riittävä tila työtä varten (kts. lisäselvitys) sekä mallipesutelineet.”

Lisäksi alavertailuperusteen ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” osalta hankintayksikkö on kirjannut Clinichemin tarjouksesta seuraavaa:

”Pullojen liittäminen pesutelineeseen on erittäin helppoa pesutelineessä olevien pesusuutinputkien ansiosta. Kevyitä tuotteita varten pesutelineessä on herkästi toimivat ”lukitusklipsit” jotka lukitsevat tuotteet pesun ajaksi. Letkujen päässä on liitinkappaleet jotka mahdollistavat tiiviin liitäntäpinnan pestäville tuotteille. Samoihin liitäntäpintoihin voidaan asentaa useita eri tuotekokoja.”

Hankintayksikkö on tarjousten vertailua koskevassa pöytäkirjassa esittänyt Clinichemin ja voittaneen tarjoajan tarjouksista seuraavaa:

”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden ja pesutelineiden käytettävyys (kohdat 6 ja 7) vertailuperusteessa pyydettiin laitetoimittajia toimittamaan koekäyttöä varten kolmitasoisen pesutelineen Meilahden välinehuoltoon. Franke ei pystynyt toimittamaan Keski-Euroopan lomasesongin vuoksi telineitä, joten ko. kohdista Franke saa 0 pistettä. Clinichem toimitti ja liitteenä 1 on käyttäjien arvio telineistä ja sen käytettävyydestä, josta Clinichem saa 2+2 pistettä. Käyttäjien perusteluna on myös vertailu käytössä oleviin pesutelineisiin.”

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö soveltaa etukäteen ilmoittamiaan vertailuperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä. Vertailussa ei myöskään saa käyttää seikkoja, joita ei ole ilmoitettu tarjouspyynnössä. Hankintapäätöksessä tulee myös perustella se, miten vertailuperusteita on sovellettu.

Kun otetaan huomioon, mitä hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa edellä mainittujen alavertailuperusteiden osalta arvioitavaksi, hankintayksikön laatimista tarjousten vertailua koskevista hankintapäätöksen perusteluista ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, millä perusteilla Clinichemin tarjous on pisteytetty. Lisäksi tarjousten vertailua koskevan pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta ”Clinichem näytepesutelineen arviointi” -asiakirjasta käy ilmi, että tarjousten vertailussa on arvioitu muitakin seikkoja kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu arvioitavan. Tarjousten vertailu on siten ollut näiltä osin virheellistä, eikä hankintapäätöstä ole perusteltu hankintalain 73 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

2.2.4 Johtopäätös

Hankintamenettely on ollut tarjousten vertailun ja hankintapäätöksen perustelemisen osalta hankintasäännösten vastaista Clinichem Oy Ltd:n markkinaoikeudessa esittämillä perusteilla. HUS-Kiinteistöt Oy on siten edellä todetuilta osin menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti.

Asiassa tulee tämän vuoksi harkittavaksi hankintalain 94 §:n 1 momentissa säädetyn seuraamuksen määrääminen.

2.3 Seuraamusharkinta

Markkinaoikeus on 8.11.2013 antamallaan välipäätöksellä sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Tarjouspyynnön mukaan hankkeen on tullut olla valmis 19.12.2013. Näin ollen ainoana hankintamenettelyn virheellisyyden mahdollisena vaadittuna seuraamuksena voi hankintalain 95 §:n 1 momentti huomioon otettuna tässä asiassa tulla kysymykseen hyvitysmaksu.

Jos hankinnassa on menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, hankintayksikkö voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan määrätä maksamaan hyvitysmaksu asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö on menetellyt kysymyksessä olevassa hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Virheettömässä hankintamenettelyssä tarjousten vertailu olisi tehty tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetun mukaisesti ja hankintapäätös perusteltu hankintasäännösten mukaisesti.

Kun otetaan huomioon edellä tässä päätöksessä todetut tarjousten vertailun virheellisyydet ja hankintapäätöksen osittainen perustelemattomuus alavertailuperusteiden ”Sairaalavälineiden pesukoneen varusteiden käytettävyys” ja ”Sairaalavälineiden pesukoneen pesutelineiden käytettävyys” osalta sekä toisaalta hankintayksiköllä tarjousten vertailussa oleva harkintavalta, asiassa ei kuitenkaan ole riittävän luotettavasti todettavissa, että Clinichem Oy Ltd:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Valitus on näin ollen hylättävä.

Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintamenettely on ollut edellä todetulla tavalla virheellistä. Todettu hankintamenettelyn virheellisyys puoltaisi siten hankintayksikön velvoittamista korvaamaan Clinichem Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kun otetaan huomioon asian lopputulos, asiassa ei ole kuitenkaan katsottava olevan hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta, että Clinichem Oy Ltd joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kun otetaan huomioon asian laatu ja asiassa saatu selvitys, ei myöskään ole kohtuutonta, että HUS-Kiinteistöt Oy korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksesta huolimatta joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.