KHO:2017:158

Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sekaannusvaaran perusteella. Markkinaoikeus oli pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputuloksen sillä perusteella, että sekaannusvaara oli kahden esterekisteröinnin osalta olemassa, jolloin hakijan esittämästä kolmatta esterekisteröintiä koskevasta rekisteröintisuostumuksesta ei ollut tarvetta lausua. Hakijan esitettyä korkeimmalle hallinto-oikeudelle lisäksi kahta muutakin esterekisteröintiä koskevat rekisteröintisuostumukset korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan muun painavan syyn perusteella, kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröintiä varten.

Tavaramerkkilaki 14 § 2 momentti (1715/1995)

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 7 luku 2 § 1 ja 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 28.12.2015 numero 943/15

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 10.4.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Abloy Oy:n 20.6.2013 tekemän hakemuksen numero T201301742 tavaramerkin DOMUS rekisteröinnistä seuraaville tavaroille:

Luokka 6 Oven painikkeet (metalliset)

Luokka 20 Oven painikkeet (ei-metalliset)

Rekisteröitäväksi haettu merkki on päätöksen perustelujen mukaan, siltä osin kuin nyt on kysymys, sekoitettavissa luokan 6 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 1429927 DOMUS sekä yhteisön tavaramerkkeihin numero 1262088 DOMUS (kuviomerkki) ja numero 395921 DOMUS (kuviomerkki).

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään, siltä osin kuin täällä on kysymys, hylännyt Abloy Oy:n Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen luokan 6 tavaroiden osalta.

Markkinaoikeus on mainitsemillaan perusteilla tältä osin lausunut johtopäätöksenään seuraavaa:

Rekisteröitäväksi haettu merkki DOMUS on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkeihin numero 1429927 DOMUS ja numero 395921 DOMUS (kuvio) luokassa 6, minkä vuoksi valitus on näiltä osin hylättävä.

Kun Abloy Oy:n valituksen hyväksymiselle on todettu este, asiassa ei ole tarvetta lausua Abloy Oy:n markkinaoikeudessa esittämästä yhteisön tavaramerkin numero 1262088 DOMUS (kuvio) haltijan suostumuksesta haetun merkin DOMUS rekisteröimiseksi.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Abloy Oy on muutoksenhakukirjelmässään todennut asiassa olevan tarve lausua valittajan esittämästä suostumuksesta sekä muutoin kirjelmässään esittämillään perusteilla vaatinut, että korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan, kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen T201301742 mukaisen tavaramerkin rekisteröintiä varten.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut valituksen johdosta lausunnon.

Yhtiö on oheistanut vastaselitykseensä suostumuskirjat koskien esteeksi asetettuja merkkejä numero 1429927 DOMUS ja numero 395921 DOMUS (kuvio) ja esittänyt, että tavaramerkki voidaan nyt rekisteröidä, joten aiemmat päätökset tulee kumota ja asia palauttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yhtiö on vedonnut myös ratkaisuun KHO 6.6.2014 taltionumero 1828, jossa asia rekisteröinnin esteen poistumisen johdosta palautettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Yhtiö on tänne 13.7.2017 saapuneessa valituslupahakemuksen täydennyksessä esittämiinsä rekisteröintisuostumuksiin perustuen esittänyt, että valitusluvan myöntämiseen on myös muu painava syy.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan muun painavan syyn perusteella ja tutkii asian siltä osin kuin kysymys on tavaramerkkihakemuksen hyväksymisestä sillä perusteella, että estemerkin 1429927 DOMUS ja estemerkin 395921 DOMUS (kuvio) haltijat ovat antaneet suostumuksensa haetun tavaramerkin rekisteröimiselle luokassa 6 oven painikkeet (metalliset).

Valituslupahakemus hylätään prejudikaattiperusteella esitettynä muilta osin.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin DOMUS rekisteröintiä varten hakemuksen numero T201301742 mukaisesti metallisille oven painikkeille luokassa 6.

Perustelut

Markkinaoikeus on päätöksessään tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1993) ja 14 §:n 1 momentin (996/1983) 9 kohdan (56/2000) nojalla katsonut, että rekisteröitäväksi haettu merkki DOMUS on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkeihin numero 1429927 DOMUS ja numero 395921 DOMUS (kuvio) luokassa 6.

Tavaramerkkilain 14 §:n 2 momentin (1715/1995, nykyään 14 §:n 3 momentti) mukaan niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan pykälän 1 momentin 4‒9 kohdassa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Abloy Oy on jo markkinaoikeudessa esittänyt EU-tavaramerkin numero 1262088 DOMUS (kuvio) haltijan antaman suostumuksen hakemuksen numero T201301742 hyväksymiselle metallisille oven painikkeille luokassa 6.

Yhtiö on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamansa vastaselityksen yhteydessä esittänyt vastaavat rekisteröintisuostumukset myös EU-tavaramerkkien numero 1429927 DOMUS ja numero 395921 DOMUS (kuvio) haltijoilta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen rekisteröintisuostumusten vuoksi tullut uuteen tilaan. Kaikki edellä mainitut rekisteröintiesteet 1262088 DOMUS (kuvio), numero 1429927 DOMUS ja numero 395921 DOMUS (kuvio) väistyvät esitettyjen rekisteröintisuostumusten johdosta siten, ettei tavaramerkin DOMUS rekisteröinnille hakemuksen mukaisesti metallisille oven painikkeille luokassa 6 ole enää estettä.

Markkinaoikeuden ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset on tämän vuoksi tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin perusteella kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin ratkaisukohdasta ilmenee.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Kristina Björkvall.