KHO:2017:160

Hankintayksikkö oli 18.10.2016 tekemällään keskeyttämispäätöksellä tosiasiallisesti poistanut 7.8.2015 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn markkinaoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintapäätöksen 7.8.2015 poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen tarkoitti, että hankintaa ei enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella ja hankintapäätös oli menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajayhtiön kannalta. Yhtiö oli hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vaatinut korkeimmassa hallinto-oikeudessa enää muutosta markkinaoikeuden päätöksen lopputulokseen oikeudenkäyntikulujen osalta sekä oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut valittajan valituksesta kysymys hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen lainmukaisuudesta. Näin ollen lausuminen valituksesta raukesi pääasian osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei enää ollut yhtiön valituksesta kysymys hankintapäätöksen lainmukaisuudesta, mikä oli ollut markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen perusteena, ei ollut kohtuutonta, että yhtiö oli joutunut markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja että yhtiö oli markkinaoikeudessa velvoitettu korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

Koska hankintayksikkö oli keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta sen jälkeen, kun yhtiö oli tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, olisi ollut pääasian lopputuloksesta huolimatta kohtuutonta, jos yhtiö olisi joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö velvoitettiin korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 89 §

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 16.2.2016 nro 80/16

Asian aikaisempi käsittely

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.11.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta verikeskusautomaattia sekä reagensseja ja huoltoa koskevasta hankinnasta.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja on 2.3.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (päätösnumero 56) valinnut DiaMed Fennica Oy:n tarjouksen.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja on 16.3.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (päätösnumero 64) poistanut 2.3.2015 tekemänsä hankintapäätöksen (päätösnumero 56) sekä sulkenut Day Medical Oy:n ja erään kolmannen tarjoajan tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina ja valinnut DiaMed Fennica Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on päätöksellään 30.6.2015 nro 467/15 kumonnut Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtajan 16.3.2015 teke- män hankintaoikaisupäätöksen (päätösnumero 64) sekä kieltänyt Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 30 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on lisäksi päätöksessään lausunut, että mikäli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa verikeskusautomaattia sekä reagensseja ja huoltoa koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon kyseisessä markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 7.8.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut DiaMed Fennica Oy:n tarjouksen.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja on 18.10.2016 tekemällään päätöksellä (päätösnumero 157/2016) keskeyttänyt hankinnan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 390 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Day Medical Oy on ollut valittajana, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä vastapuolena ja DiaMed Fennica Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Day Medical Oy:n valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen sekä velvoittanut Day Medical Oy:n korvaamaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1 300 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Petri Rinkinen (eri mieltä) ja Pasi Yli-Ikkelä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Day Medical Oy on 17.3.2016 korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituksessa vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja toissijaisesti että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä määrätään maksamaan yhtiölle hyvitysmaksuna 10 prosenttia hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta. Day Medical Oy on lisäksi vaatinut, että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Yhtiö on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään siihen saakka, kunnes asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja markkinaoikeuden päätös pysytetään voimassa sellaisenaan.

DiaMed Fennica Oy:lle on lähetetty tiedoksi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän selitys.

DiaMed Fennica Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa selitys Day Medical Oy:n valituksesta.

Day Medical Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa vastaselitys.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 19.10.2016 toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilmoituksen hankinnan keskeyttämisestä sekä 18.10.2016 tehdyn päätöksen hankinnan keskeyttämisestä.

Day Medical Oy:lle ja DiaMed Fennica Oy:lle on lähetty tiedoksi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ilmoitus hankinnan keskeyttämisestä sekä hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös.

Day Medical Oy on hankinnan keskeyttämistä koskevan ilmoituksen johdosta toimittanut lisälausuman ja selvityksen oikeudenkäyntikulujensa määrästä. Day Medical Oy on lisäkirjelmässään vaatinut, että korkein hallinto-oikeus poistaa markkinaoikeuden yhtiölle määräämän velvollisuuden suorittaa korvausta Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle markkinaoikeudessa aiheutuneista kuluista. Day Medical Oy on lisäksi vaatinut, että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan yhtiön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 2 990 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 507,50 eurolla sekä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu 244 euroa ja mahdollisesti korkeimmalle hallinto-oikeudelle maksettavaksi tuleva oikeudenkäyntimaksu 244 euroa, yhteensä Day Medical Oy:n ilmoituksen mukaan 4 982,50 euroa viivästyskorkoineen.

Day Medical Oy on esittänyt vaatimustensa tueksi seuraavaa:

Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankinnan omista syistään tehden valittajan asiasta käymän prosessin kokonaisuudessaan turhaksi. Hankintayksikkö on siten velvollinen korvaamaan valittajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle on lähetetty tiedoksi Day Medical Oy:n lisälausuma ja selvitys oikeudenkäyntikuluista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Day Medical Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

2. Day Medical Oy:n valitus hylätään siltä osin kuin se koskee markkinaoikeuden päätöstä hylätä Day Medical Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta markkinaoikeudessa ja velvoittaa Day Medical Oy korvaamaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

3. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä velvoitetaan, vaatimus enemmälti hyläten, korvaamaan Day Medical Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on ilmoittanut 4.11.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta verikeskusautomaattia sekä reagensseja ja huoltoa koskevasta hankinnasta.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 7.8.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut DiaMed Fennica Oy:n tarjouksen. Day Medical Oy on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Day Medical Oy:n valituksen ja velvoittanut yhtiön korvaamaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1 300 eurolla viivästyskorkoineen.

Day Medical Oy on 17.3.2016 valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaatinut muun ohella, että markkinaoikeuden päätös kumotaan.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja on 18.10.2016 tekemällään päätöksellä (päätösnumero 157/2016) keskeyttänyt hankinnan. Päätöksessä hankinnan keskeyttämistä on perusteltu muun ohella seuraavasti:

"Hankinta on Day Medical Oy:n valituksen johdosta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana. Kymenlaakson sairaalapalvelujen kliinisen kemian laboratorio yhdistyy HUSLAB:in kanssa 1.1.2017. Jatkossa han- kimme laitteemme uuden organisaation HUSLABin hankintana, uuden organisaation hankintakierrosten kautta. Koska KHO:n päätöstä asiassa ei vielä ole, hankintaa ei ehditä toteuttaa vuonna 2016."

Day Medical Oy on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle lisäkirjelmän, jossa yhtiö on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus poistaa markkinaoikeuden yhtiölle määräämän velvollisuuden suorittaa korvausta Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle markkinaoikeudessa aiheutuneista kuluista. Day Medical Oy on lisäksi vaatinut, että Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Day Medical Oy on todennut, että hankintayksikkö on keskeyttänyt hankinnan omista syistään tehden yhtiön asiasta käymän prosessin kokonaisuudessaan turhaksi. Day Medical Oy on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on siten velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on 18.10.2016 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 7.8.2015 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn markkinaoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintapäätöksen 7.8.2015 poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut, että hankintaa ei enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella. Day Medical Oy:llä ei näin ollen ole enää oikeudellista intressiä saada asiassa korkeimman hallinto-oikeuden aineellista ratkaisua siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt mainitun hankintapäätöksen osalta yhtiön valituksessaan alun perin esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä korkein hallinto-oikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007, hankintalaki) säädettyä seuraamusta.

Edellä esitetyn johdosta hankintapäätös 7.8.2015 on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Day Medical Oy:n kannalta, ja yhtiö on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vaatinut korkeimmassa hallinto-oikeudessa enää muutosta markkinaoikeuden päätöksen lopputulokseen oikeudenkäyntikulujen osalta sekä oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeim- massa hallinto-oikeudessa ei ole Day Medical Oy:n valituksesta kysymys hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen lainmukaisuudesta. Näin ollen lausuminen Day Medical Oy:n valituksesta raukeaa pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

2. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei enää ole edellä todetun mukaisesti Day Medical Oy:n valituksesta kysymys hankintapäätöksen lainmukaisuudesta, mikä on ollut markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen perustana, ei ole kohtuutonta, että Day Medical Oy on joutunut markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja että Day Medical Oy on velvoitettu korvaamaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Näin ollen pääasian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, jos Day Medical Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Day Medical Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä viivästyskorkoineen.

4. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Valituksen tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Riikka Innanen.