KHO:2017:180

Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus

Vuosikirjanumero: KHO:2017:180
Antopäivä: 27.11.2017
Taltionumero: 6133
Diaarinumero: 1668/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:180

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat hänen kanssaan käydyn puhelinkeskustelun jälkeen ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luvanhaltijan esittämän pyynnön perusteella. A kiisti korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämässään valituslupahakemuksessa, että hän olisi esittänyt tällaisen pyynnön.

Lupa on mainitun säännöksen mukaan luvanhaltijan pyynnön mukaisesti aina peruutettava, jollei luvanhaltija itse halua sen voimassaolon jatkuvan. Poliisilaitoksella ei siten ole harkintavaltaa sen suhteen, peruutetaanko lupa.

Vaikka kenelläkään ei sinänsä ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon, hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttaminen merkitsee lähtökohtaisesti puuttumista Suomen perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Koska luvanhaltijan pyyntö automaattisesti johtaa luvan peruuttamiseen, luvanhaltijan esittämälle pyynnölle oli asetettava tiettyjä päätöksenteon kontrolloitavuuteen liittyviä vaatimuksia. Kysymys ei ollut suostumuksesta, vaan luvanhaltijan itse esittämästä nimenomaisesta pyynnöstä. Sille, että pyyntö esitettiin suullisesti, ei sinänsä ollut estettä. Pyynnön oli kuitenkin oltava yksilöity ja se oli pystyttävä todentamaan myös jälkikäteen.

Asiassa jäi epäselväksi, oliko A esittänyt nimenomaista pyyntöä aselupiensa peruuttamiseksi. Koska valituksen kohteena oleva poliisilaitoksen päätös oli perustunut ainoastaan siihen, että A oli pyytänyt lupien peruuttamista, hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin.

Ampuma-aselaki 67 § 1 momentti 1 kohta

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 12.4.2016 nro 16/0255/4

Asian aikaisempi käsittely

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Keuruun poliisiasema on 21.1.2015 tekemällään päätöksellä (nro 2015/3101) peruuttanut päätöksessä yksilöidyt A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat, koska hän on pyytänyt niiden peruuttamista. A on suostumuksellaan puhelimitse kuultaessa kertonut terveydentilansa olevan sellainen, että hän ei ole voinut enää kunnolla metsästää ja aseet ovat olleet käyttämättöminä. A on halunnut luopua aseluvistaan kokonaan. A:lle on kerrottu mahdollisuudesta myydä aseet tai hankkia niihin luvat jollekin toiselle henkilölle kolmen kuukauden aikana.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen poliisilaitoksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa on peruutettava muun muassa, jos luvanhaltija sitä pyytää.

Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi (HE 183/1997 vp) todetaan ampuma-aselain 67 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa muun ohella seuraavaa:

67 §. Lupien peruuttaminen. 1 mom. Momenttiin sisällytettäisiin säännökset niistä tilanteista, joissa lupaviranomaisella ei olisi harkinnanvaraa luvan peruuttamisessa. Pykälä koskisi kaikkien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavien lupien peruuttamista. Se koskisi näin ollen myös lakiehdotuksen 78 §:ssä tarkoitettua yksityistä tuontilupaa. Hankkimiseen tai hallussapitoon annettu lupa olisi aina peruutettava, jollei luvanhaltija itse halua sen voimassaolon jatkuvan.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Asiassa on kyse siitä, onko poliisi voinut peruuttaa luvanhaltijan hallussapitoluvat hänen pyydettyään niiden peruuttamista. Valittaja ei ole kiistänyt pyytäneensä lupien peruuttamista. Hän on valituksessaan vedonnut päätöksen kumoamiseksi siihen, että hän on lupien peruuttamista pyytäessään ollut sekavassa tilassa. Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin säännös on velvoittava eikä jätä lupaviranomaiselle harkintavaltaa luvan peruuttamisen osalta, mikäli kyse on 1 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. Lain esitöissä on erikseen todettu, että hallussapitolupa olisi aina peruutettava, jollei luvanhaltija halua sen voimassaolon jatkuvan. Valittaja ei ole esittänyt asiassa sellaista selvitystä, jonka nojalla hänen voitaisiin arvioida olleen lupien peruuttamista pyytäessään oikeustoimikelvoton. Valituksenalaisen päätöksen tekemisen jälkeen poliisille toimitetussa, 20.1.2015 päivätyssä lääkärinlausunnossa todetaan, että A on lääketieteellisin perustein soveltumaton omistamaan ampuma-aseita, mutta siinäkään ei ole todettu, että hänen terveydentilansa olisi ollut sellainen, että hänen toimintakelpoisuuttaan olisi tullut rajoittaa. Poliisilaitoksen on tullut sillä päätöksentekohetkellä käytössään olleiden tietojen nojalla peruuttaa A:n hallussapitoluvat hänen pyynnöstään eikä asiaa ole saadun selvityksen perusteella syytä arvioida jälkikäteenkään toisin. Poliisilaitoksen päätöstä ei siten ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tiina Hyvärinen, Leena Nurmi ja Tuomas Salo. Esittelijä Taru Torkkola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden sekä poliisilaitoksen päätökset kumotaan.

Vaatimustensa tueksi A on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Poliisi on kirjannut puhelinkeskustelun perusteella A:n haluavan luopua ampuma-aseistaan. A ei kuitenkaan ole tuollaista itse tarkoittanut, vaan oli lausunut jotain seuraavan kaltaista: "No jos te ne aseet viette, niin kai ne sitten menevät". Suostumustaan A ei ole tarkoittanut asiassa lupien peruutukselle antaa. A on esittänyt vain mielipiteensä aseidensa menettämisestä, jos poliisi ryhtyy lupien peruuttamiseen jollain muulla perusteella kuin A:n antaman suostumuksen perusteella.

Asiassa on sittemmin laadittu valitus, jonka käsittelyn yhteydessä sekä Sisä-Suomen poliisilaitos että Poliisihallitus ovat antaneet lausunnot, joiden mukaan asia olisi pitänyt palauttaa käsittelyyn poliisilaitokselle. Hallinto-oikeus ei ole ottanut näihin lausuntoihin kantaa. Hallinto-oikeus on lähtenyt päätöksessään ennakoimaan lupaviranomaisen mahdollisesti tulevaisuudessa antamaa lupien peruuttamispäätöstä, jonka lupaviranomainen voisi tehdä jollain muulla perusteella. Asia olisi tullut palauttaa lupaviranomaiselle uuteen käsittelyyn.

Olisi kohtuutonta A:n kannalta, jos hänen aseiden hallussapitolupansa olisi peruutettu tilapäisen syyn johdosta etenkin, kun hän ei ole ymmärtänyt antavansa suostumusta peruuttamismenettelyyn. Joka tapauksessa mahdollinen suostumus on peruutettu. A:n käyttämät lääkkeet ovat voineet aiheuttaa sen, että hänen sanankäyttönsä asiassa ei ole kaikin ajoin ollut täysin hallittua eikä hän ole täysin ymmärtänyt sitä, mitä hänen antamansa lausunnot käytännössä tarkoittavat.

Sisä-Suomen poliisilaitos on antanut lausunnon. Luvanhaltija on valitusasiaan liittyen ilmoittanut peruuttavansa suostumuksen ja halunsa aseista luopumiseen. Luvanhaltijan tahdonilmaisun peruuttaminen on tullut siten tietoon valitusasian yhteydessä ja aseluvan peruuttamista koskevan päätöksenteon jälkeen. Luvanhaltijan aseluvan peruuttamista koskevan asian käsittelyssä puhelimessa antamaa selvitystä ja ilmaistua halua aseluvista kokonaan luopumisesta voidaan pitää siinä määrin tulkinnanvaraisena, ettei siihen ole sisältynyt suoranaista ja selkeää ampuma-aselain sananmuodon mukaista pyyntöä aseluvan peruuttamisesta. Luvanhaltijan suostumuksen ja tahdonilmaisun sekä aseluvista kokonaan luopumisen peruuttamista voidaan pitää asiaan esitettynä uutena sellaisena selvityksenä, jota ei ole ollut käytettävissä asiasta päätettäessä.

Poliisihallitus on antanut lausunnon. Tapauksessa poliisi on peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat luvanhaltijan suullisen pyynnön perusteella. Kun pyyntö on nyt kyseenalaistettu eikä sitä ole valittajan osalta kirjallisesti vahvistettu, voidaan asiaa pitää peruutuspyynnön osalta riidanalaisena. Oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen hallinto-oikeudelle annetuissa lausunnoissa on esitetty, että hallinto-oikeus olisi voinut palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Lausuntoja ei kuitenkaan voida pitää velvoittavina, koska hallinto-oikeus tulkitsee itsenäisesti lakia ja lausunnonantajat antavat vain näkemyksensä asiaan.

A:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Vastaselitystä ei ole annettu.

Merkitään

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on ilmoitettu, että A on kuollut 25.7.2017.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii valituksen.

Valitus hyväksytään. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan.

Perustelut

Sovellettava säännös ja lain esityöt

Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä pyytää.

Ampuma-aselakia koskevan hallituksen esityksen (HE 183/1997 vp) 67 §:n 1 momenttia koskevien perustelujen mukaan momenttiin sisällytettäisiin säännökset niistä tilanteista, joissa lupaviranomaisella ei olisi harkinnanvaraa luvan peruuttamisessa. (= = =) Hankkimiseen tai hallussapitoon annettu lupa olisi aina peruutettava, jollei luvanhaltija itse halua sen voimassaolon jatkuvan.

Mainitun hallituksen esityksen ampuma-aseiden haltuunottoon ja väliaikaiseen haltuunottoon liittyvää menettelyä koskevan 95 §:n 2 momentin perustelujen mukaan ampuma-aseiden haltuunotto merkitsee puuttumista hallitusmuodon 12 §:ssä turvattuun omistusoikeuden suojaan. Tämän vuoksi haltuunoton, väliaikaisen haltuunoton ja väliaikaisen haltuunoton voimassaoloajan jatkamisen perusteiden on oltava todettavissa myös jälkikäteen.

Kysymyksenasettelu ja asiassa saatu selvitys

Asiassa on ensiksi ratkaistavana, onko A ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pyytänyt ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupiensa peruuttamista. Jos näin arvioidaan olevan, on ratkaistava, voidaanko tällainen pyyntö peruuttaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Keuruun poliisiaseman päätöksessä on kuvattu A:n kertoneen puhelimitse tapahtuneessa kuulemisessa, että A haluaa luopua aseluvistaan kokonaan. A ei ole kertomansa mukaan tarkoittanut antaa asiassa suostumustaan lupien peruuttamiselle.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen luvanhaltijan esittämä pyyntö tarkoittaa, että poliisilaitoksen on peruutettava luvanhaltijan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa. Lupa on pyynnöstä aina peruutettava, jollei luvanhaltija itse halua sen voimassaolon jatkuvan. Poliisilaitoksella ei siten ole harkintavaltaa sen suhteen, peruutetaanko lupa pyynnön jälkeen.

Vaikka kenelläkään ei sinänsä ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon, hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttaminen merkitsee lähtökohtaisesti puuttumista Suomen perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Koska luvanhaltijan pyyntö automaattisesti johtaa luvan peruuttamiseen, esitettävälle pyynnölle on asetettava tiettyjä päätöksenteon kontrolloitavuuteen liittyviä vaatimuksia. Kysymys ei ensinnäkään ole vain suostumuksesta, vaan luvanhaltijan itse esittämästä nimenomaisesta pyynnöstä. Sille, että pyyntö esitetään suullisesti, ei sinänsä ole estettä. Pyynnön on kuitenkin oltava yksilöity ja se on pystyttävä luotettavasti todentamaan myös jälkikäteen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, onko A esittänyt nimenomaista pyyntöä aselupiensa peruuttamiseksi. Tämän vuoksi ja koska valituksen kohteena oleva poliisilaitoksen päätös on perustunut ainoastaan siihen, että A on pyytänyt lupien peruuttamista, hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset on kumottava.

Tähän nähden asiassa ei ole tarpeen lausua mahdollisuudesta peruuttaa lupien peruuttamista koskeva pyyntö. Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, ettei tällä päätöksellä ole otettu kantaa siihen, onko A:n ampuma-aseiden hallussapitolupien peruuttamiselle ollut muita ampuma-aselain 67 §:ssä tarkoitettuja perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 27.11.2017