KHO:2018:51

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Rakennuksen laajentaminen – Luvan myöntämisen edellytykset – Toimenpidelupa – Ilmeisen väärä lain soveltaminen – Luottamuksensuoja – Luvaton rakentaminen

Vuosikirjanumero: KHO:2018:51
Antopäivä: 13.4.2018
Taltionumero: 1753
Diaarinumero: 188/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:51

A oli hakenut lupaa asuinrakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen julkisivuvärityksen muuttamiseen. Kunnan johtava rakennustarkastaja oli antamallaan toimenpidelupapäätöksellä hyväksynyt hakemuksen ja samalla myös rakennuksen laajentamista koskevat piirustukset. Toimenpidelupa oli myönnetty ilman hankkeen edellyttämää poikkeamislupaa asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Rakennuksen laajennusta koskeva asia olisi muutoinkin tullut käsitellä rakennuslupa- eikä toimenpidelupa-asiana. A oli ryhtynyt toteuttamaan rakennuksen laajennustyötä myönnetyn toimenpideluvan perusteella. Asiassa oli ratkaistavana, oliko asuinrakennuksen laajentamisessa kysymys sellaisesta luvattomasta rakentamisesta, jonka johdosta kunnan rakennusvalvontaviranomaisen oli tullut ryhtyä toimenpiteisiin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että arvioitaessa asiaa hallintolain 6 §:ään sisältyvän luottamuksensuojaperiaatteen kannalta lähtökohtana oli pidettävä sitä, että yksityisen tulee voida luottaa viranomaisen toiminnan virheettömyyteen ja viranomaisten päätösten pysyvyyteen. A oli kuitenkin jo lupaa hakiessaan ollut tietoinen siitä, että rakennuksen laajentaminen oli edellyttänyt myös poikkeamislupaa ja hän oli ryhtynyt suorittamaan rakennustöitä tietoisena siitä, että asiaa ei ollut poikkeamishakemuksen osalta vielä ratkaistu ja että asuinrakennuksen laajennukseen liittyvä lupaprosessi siten oli edelleen kesken. A oli myös jatkanut rakennustöitä vielä saatuaan tiedokseen ELY-keskuksen kielteisen poikkeamislupapäätöksen. Luottamuksensuojaperiaatteesta ei edellä lausuttu huomioon ottaen tässä tapauksessa johtunut, että A olisi voinut jatkaa asuinrakennuksen laajennuksen toteuttamista hänelle myönnetyn virheellisen toimenpideluvan perusteella.

Koska toimenpidelupapäätös oli asuinrakennuksen laajentamisen osalta perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen, korkeimman hallinto-oikeuden oli selvyyden vuoksi purettava mainittu päätös tältä osin. Korkein hallinto-oikeus pysytti voimassa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätökset, joilla A:n suorittamat rakennustyöt oli määrätty keskeytettäväksi sekä velvoitettu A purkamaan luvatta toteutettu rakennuksen laajennus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § 1 ja 2 momentti, 126 §, 126 a § 1 momentti 7 kohta, 171 § 1 momentti (132/1999), 171 § 2 momentti (1129/2008), 171 § 3 momentti (1589/2009), 180 § 1 ja 2 momentti, 182 § 1–3 momentti

Hallintolaki 6 §, 44 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 momentti, 64 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

 
Julkaistu 13.4.2018