KHO:2018:73

Yhtiölle oli myönnetty ympäristölupa liukkaan kelin talviajoharjoitteluun pienen järven jäälle. Radalla olisi yhtaikaa ajossa enintään 10 henkilöautoa tai 14 henkilöautoa, jos melumittauksin osoitettiin, ettei melutaso ylity 14 henkilöautolla. Toimintaa järvellä olisi marraskuusta huhtikuulle enimmillään noin viiden kuukauden ajan vuodessa. Jäärata-alue oli tarkoitus rajata siten, että etäisyys rannoilla sijaitseviin kiinteistöihin oli vähintään 100 metriä. Rantakiinteistöt olivat vapaa-ajanasumiskäytössä, eikä alueella ollut vakituista asutusta. Alueella oli voimassa osayleiskaava, jossa suunniteltu liukkaan kelin ajoharjoittelurata-alue oli merkitty vesialueeksi (W). Kaavassa järven rantavyöhykkeelle oli osoitettu yhteensä 18 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa (RA) ja 17 uutta lomarakennuspaikkaa.

Hakemukseen liitetyn meluselvityksen perusteella 45 dB:n ekvivalenttimelutaso klo 7–22 välisenä aikana ylittyi 100 metrin päässä jo nopeudella 50 km/h, kun ajossa oli kymmenen autoa. Suunniteltu toiminta tuli sijoitettavaksi noin 188 hehtaarin suuruisen järven jäälle järven keskiosaan. Toiminta poikkesi alueen maaseutumaisesta ja rauhallisesta luonteesta, jolle oli leimaa antavaa loma-asutus. Toimintaa ei ollut osoitettu alueella voimassa olleessa osayleiskaavassa, jossa oli erikseen varattu alueita muun muassa kylmäteknologian alueeksi (E-1), joille sai rakentaa muun muassa toimintaan liittyviä ratoja. Hakija ei ollut selvittänyt, miten hakemuksen mukainen toiminta kysymyksessä olevassa paikassa voitiin toteuttaa melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaista meluohjearvoa ylittämättä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Alueen luonne huomioon ottaen toiminnasta aiheutuva melu oli häiritsevää ja olisi aiheuttanut kohtuutonta rasitusta suunnitellun radan läheisyydessä sijaitsevien vapaa-ajankiinteistöjen omistajille. Toiminta ei kysymyksessä olevassa paikassa teknisen lautakunnan päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettunakaan täyttänyt ympäristönsuojelulain 11 §:n, 48 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 49 §:n 5 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Toiminnan rajoittaminen lupamääräyksiä edelleen tiukentamalla ei ollut mahdollista hankkeen tarkoitusta ja luonnetta muuttamatta. Hallinto-oikeuden päätös, jolla lupapäätös oli kumottu, pysytettiin voimassa ja yhtiön valitus hylättiin.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11 §, 48 § 1 ja 2 momentti ja 49 § 5 kohta
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti

Päätös, josta valitetaan

Vaasan hallinto-oikeus 14.12.2016 nro 16/0309/2

Ympäristölupapäätös

Muonion tekninen lautakunta on 17.12.2015 (§ 115) tekemällään ja 29.12.2015 antamallaan päätöksellä myöntänyt Wintertestcenter Service Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan liukkaan kelin ajoharjoitteluun Olosjärven jäälle päätöksen lupamääräysten mukaisesti.

Ympäristöluvan mukainen ajorata sijoittuu Alamuonion jakokunnan yhteiselle vesialueelle Muonion Alamuoniossa Olosjärvellä, kiinteistötunnus 498-401-876-3. Ympäristöluvan mukaista toimintaa saadaan harjoittaa päätökseen sisältyvässä kuvassa 2 punaisella rajatulla alueella. Violetilla merkitty alue on rajattu luvan ulkopuolelle. Alueen rajauksessa on huomioitu voimassa oleva moottorikelkkareitti, joka on merkitty kuvaan mustalla katkoviivalla.

Lupa on myönnetty määräajaksi 30.9.2024 asti. Lupaan on sisältynyt 26 lupamääräystä, joista määräykset 1–5 ja 11 kuuluvat seuraavasti:

1. Rata-aluetta saa käyttää ainoastaan lupahakemuksen mukaiseen ohjattuun talviajoharjoitteluun autoilla, jotka on hyväksytty tieliikenteeseen ja joissa käytetään tieliikenteeseen tarkoitettuja polttoaineita.

2. Rata-alueella harjoitettavasta toiminnasta aiheutuva melun A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana (7.00–22.00) ulkona mitattuna 45 dB.

Toiminnanharjoittajan on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymät melumittaukset, jotka osoittavat, että melutasot eivät päivän aikana ylity, toiminnan ollessa suurimmillaan. Melumittauksen on osoitettava melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, jolla tarkoitetaan kohdan neljä kiinteistöä tai kiinteistöjä. Lupaviranomainen voi mittausten perusteella tarkentaa lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

3. Liukkaankelin ajoharjoittelu tulee ajoittaa arkipäivisin kello 8.00– 17.00 väliselle ajalle. Viikonloppuisin, lauantaina ja sunnuntaina, sekä juhlapyhinä ajoharjoittelu tulee ajoittaa kello 10.00–17.00 väliselle ajalle. Radan kunnostustöitä voidaan harjoittaa arkisin kello 7.00–21.00 ja muina päivinä kello 8.00–20.00 välisenä aikana. Vuotuinen talviaikainen käyttö on sallittu 1.11.–1.4.

Pitkäperjantain ja 2. pääsiäispäivän, jouluaaton ja Tapaninpäivän, välisenä aikana sekä uudenvuodenpäivänä ja itsenäisyyspäivänä ei jäärata-alueella saa harjoittaa minkäänlaista toimintaa.

4. Ajoharjoittelurata tulee sijoittaa mahdollisimman etäälle asutuksesta ja vähintään 100 metrin päähän lähimmästä kiinteistöstä, jolla on asuin- tai lomarakentamista.

5. Auratusta lumesta tulee mahdollisuuksien mukaan rakentaa melu- ja näkövalleja asutuksen ja rata-alueen väliin.

= = =

11. Alueella saa olla yhtä aikaa ajossa korkeintaan 10 henkilöautoa, kunnes melumittauksin osoitetaan, ettei melutaso ylity 14 henkilöautolla. Suurin sallittu nopeus on 80 km/h.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n ja hänen asiakumppaniensa, B:n ja C:n, D:n ja Asunto Oy Karhunkyykkimän valituksista kumonnut Muonion teknisen lautakunnan päätöksen ja hylännyt Wintertestcenter Service Oy:n ympäristölupahakemuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään täällä kysymyksessä olevilta osin seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan päästöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään.

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään.

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; 6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

= = =

Asiassa saatu selvitys

Hakemuksen mukaan asiassa on kyse Olosjärven jäällä harjoitettavasta liukkaan kelin talviajokurssitoiminnasta. Radalla olisi kerrallaan enintään 14 autoa.

Maakuntakaavassa Olosjärvi sijaitsee matkailun vetovoima-alueelle (mv), jota tulee kehittää matkailukeskusten, maakuntamatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoituksen kanssa yhteen sopivalla tavalla. Yleiskaavassa alue on merkitty vesialueeksi (W). Asiakirjojen perusteella suunniteltu rata-alue ei sijaitse asemakaava-alueella, mutta Olosjärven länsiranta on ranta-asemakaava-aluetta, joka on varattu vapaa-ajanasuntojen rakentamista varten. Suunnitellun rata-alueen läpi kulkee talvisin moottorikelkkareitti, joka on siirretty tilapäisesti muualle Muonion teknisen lautakunnan päätöksellä 5.2.2015 § 10.

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Tornionjoen-Muonionjoen Natura 2000 -alueella. Natura-alueen suojeluperusteina ovat alueen luontotyyppi (Fennoskandian luonnontilainen jokireitti) sekä saukon esiintyminen alueella. Ramboll Oy:n laatiman arvion mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia järven luonnontilaan tai kasvillisuuteen, koska toiminta tapahtuu talvisin eikä edellytä kiinteiden rakenteiden rakentamista vesistöön. Harjoittelutoimintaa ei tehdä saukoille merkittävien sulapaikkojen vaikutusalueella eikä melutason arvioida nousevan niin korkeaksi, että saukon elinolosuhteet alueella heikkenevät.

Jäärata-alue on tarkoitus rajata siten, että etäisyys rannoilla sijaitseviin kiinteistöihin on vähintään 100 metriä. Rantakiinteistöt ovat vapaa-ajanasumiskäytössä, vakituista asutusta ei ole. Lapin ELY-keskuksen lausunnon 2.10.2015 mukaan Olosjärven rantavyöhykkeelle on osoitettu yhteensä 18 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa ja 17 uutta lomarakennuspaikkaa, lisäksi rantakaava-asema-alueelle on osoitettu 35 lomarakennuspaikkaa. Alueella ei säilytetä polttoaineita tai muita ympäristölle haitallisia kemikaaleja.

Ramboll Oy:n laatiman meluselvityksen 25.1.2015 mukaan ajoharjoittelutoiminnan aiheuttama keskiäänitaso LAeq 7–22 100 metrin etäisyydellä on nopeudesta riippuen seuraava:

Nopeus; Ilman aurausta; Aurauksen kanssa

40 km/h; 44,8 dB; 46,7 dB

50 km/h; 48,1 dB; 49,1 dB

60 km/h; 50,9 dB; 51,4 dB

Mittausepävarmuus on ±5 dB. Johtopäätöksenä on esitetty, että verrattaessa tulosta loma-asumiseen käytettävien alueiden päiväajan ohjearvoon 45 dB, tulos on epävarmuus huomioituna ohjearvon tasalla tai keskinopeudella 60 km/h ajettaessa lievästi ohjearvon yli. Selvityksessä on oletettu, että radalla on samanaikaisesti 10 autoa.

Asiakirjoihin on lisäksi liitetty Särkilompolon ja Muonionjärven ajoharjoitteluratojen melumittausten tuloksia.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

= = =

Kaavoitus

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella hanke ei toteutuessaan vaikeuttaisi alueen käyttämistä maakunta- tai yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. Teknisen lautakunnan päätöstä ei siten ole kumottava kaavanvastaisena.

= = =

Melu- ja valohaitta

Särkilompolon ja Muonionjärven melumittaustuloksille ei voida antaa merkitystä tässä tapauksessa, koska kyse on eri toiminnoista ja toimintaolosuhteista kuin nyt käsillä olevassa asiassa ja mittauspisteet sijaitsivat vähintään 300 metrin päässä melulähteestä eli kauempana kuin Olosjärven rantojen kiinteistöt suunnitellusta ajoradasta. Asia on siksi ratkaistava Olosjärveä koskevan meluselvityksen perusteella.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella Olosjärvi on erämaajärvi, jonka rannoilla on vain vapaa-ajanasuntoja ja jonka lähellä ei ole muuta melua aiheuttavaa toimintaa. Tällaisella alueella moottoriradan melu on erityisen häiritsevää ja voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta silloinkin, kun melutaso on pienempi kuin valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu 45 dB:n ohjearvo. Meluselvityksen perusteella 45 dB melutaso ylittyy 100 metrin päässä jo nopeudella 50 km/h ja mittausepävarmuus huomioon ottaenkin nopeuden ollessa 60 km/h. Ottaen huomioon alueen luonne ja kiinteistöjen sijainti suunnitellun rata-alueen läheisyydessä, on toiminnasta aiheutuvaa melurasitusta pidettävä kohtuuttomana.

Ajoharjoittelutoiminta on lupamääräyksessä 3 rajoitettu ajallisesti niin, että harjoittelu tapahtuu päiväaikaan kello 8–17 tai 10–17. Lapissa talvipäivät ovat kuitenkin niin lyhyitä, että valohaittaa on katsottava syntyvän ainakin aamuisin ja iltaisin. Lisäksi on otettava huomioon, että radan kunnostustöitä saa lupamääräyksen 3 mukaan harjoittaa ennen ja jälkeen varsinaisen ajoharjoittelutoiminnan, ja tästäkin toiminnasta aiheutuu valohaittaa. Tämän vuoksi on katsottava, että toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta valorasitusta Olosjärven rantojen vapaa-ajanasutukselle.

Johtopäätökset

Kun otetaan huomioon sijaintipaikan luonne erämaajärvenä, siinä tarkoituksessa rakennetut loma-asunnot ja Olosjärven koosta johtuvat lyhyet etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, suunniteltua sijoituspaikkaa ei voida pitää sopivana hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Toiminnasta aiheutuva melu- ja valohaitta aiheuttaa muutoksenhakijoiden kiinteistöille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnasta aiheutuvaa haittaa ja rasitusta naapureille ei myöskään voida riittävästi ehkäistä lupamääräyksin. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että ympäristönsuojelulain 49 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset hakemuksen mukaiselle toiminnalle eivät täyty. Näin ollen lautakunnan päätös on kumottava ja ympäristölupahakemus hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Juha Väisänen ja Patrick Sahlström, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Wintertestcenter Service Oy on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Muonion teknisen lautakunnan päätös saatetaan voimaan.

Vaatimuksensa tueksi yhtiö on uudistanut aikaisemmin lausumansa ja on lisäksi esittänyt seuraavaa:

Hallinto-oikeus on päätöksessään pitänyt Olosjärveä erämaaluonteisena alueena ja katsonut, että ympäristöluvan mukainen toiminta voi tällaisella alueella aiheuttaa kohtuutonta rasitusta silloinkin, kun toiminnan aiheuttama melutaso on pienempi kuin valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu 45 dB:n ohjearvo.

Olosjärvi ei ole erämaajärvi. Olosjärven aluetta ei ole perustettu erämaa-alueeksi erämaalain (62/1991) mukaisesti eikä alueen säilyttämisen ja käytön osalta tule vedota kyseisen lain tarkoitusperiin. Olosjärven alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavaan ja Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaavaan. Ympäristöluvan mukainen toiminta ei toteutuessaan vaikeuttaisi alueen käyttämistä maakunta- tai yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen, kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennutkin.

Toiminnasta aiheutuva melu ei tehdyn melumallinnuksen (Ramboll Finland Oy) mukaan ylitä asutuksen kohdalla valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason ohjearvoja. Ympäristöluvan mukaan toiminnanharjoittajan on lisäksi teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymät melumittaukset, jotka osoittavat, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot eivät ylity rataa lähimpänä olevan vapaa-ajan asutuksen kohdalla.

Tarvittaessa lupaviranomainen voi mittausten perusteella tarkentaa lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan merkittävää valohaittaa vapaa-ajan asukkaille. Pääsääntöisesti ajoharjoittelutoiminta tapahtuu päiväsaikaan, jolloin ajetaan huomiovalot päällä. Pimeään aikaan ajoittuvaa toimintaa on suhteellisesti erittäin vähän, lähinnä tammikuun ja helmikuun alun aikana, jolloin alueen virkistyskäyttö ja loma-asuminen on muutenkin vähäistä.

Luvassa on melutasoa ja mahdollista valohaittaa koskevat lupamääräykset sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu lähialueen asukkaille ympäristönsuojelulain 49 §:n 5 kohdassa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Vallitsevassa tilanteessa lupaa ja sen annettuja lupamääräyksiä noudattaen toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantuminen ja muut vaikutukset ovat ennalta arvioiden hyvin vähäiset. Rakentaminen, virkistyskäyttö ja ympäristöluvan mukainen talvitestaustoiminta ovat alueella yhteensovitettavissa.

Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua estettä.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut valituksen johdosta lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole lisättävää asiassa aikaisemmin antamaansa lausuntoon ja vastineeseen.

Muonion tekninen lautakunta on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Edellytykset haetun ympäristöluvan myöntämiselle ovat olleet olemassa ja lupa tulisi myöntää.

Ympäristöluvan mukainen toiminta on ajallisesti rajoitettu 1.11.–1.4. Se on pienimuotoista. Ajoradalla saa olla samanaikaisesti korkeintaan 10 henkilöautoa. Määrä saadaan kasvattaa 14 henkilöautoon, kun mittauksin osoitetaan, että lupamääräysten mukainen melutaso ei ylity. Auratusta lumesta tulee mahdollisuuksien mukaan rakentaa melu- ja näkövalleja asutuksen ja rata-alueen väliin. Ajorata on rakennettava mahdollisimman etäälle asutuksesta ja vähintään 100 metrin päähän kiinteistöstä, jolla on asuin- tai lomarakennus. Koska rata on sijoitettava vähintään 100 metrin etäisyydelle kiinteistöstä, käytännössä etäisyys lomarakennuksesta on vähintään 200–300 metriä.

Ympäristölupapäätöksen melua koskevat lupamääräykset ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset. Valtioneuvoston päätöksen mukainen melutason ohjearvo, joka lupamääräyksiin on otettu raja-arvoksi, koskee loma-asumiseen käytettäviä alueita, leirintäalueita, taajamien ulkopuolisia virkistysalueita ja luonnonsuojelualueita.

Hakijan esittämä meluselvitys on ollut riittävä lupahakemuksen ratkaisemiseksi. Lisäksi autojen määrää on lupamääräyksin rajoitettu. Lupamääräyksissä on asetettu melulle raja-arvot sekä määrätty tarkkailuvelvoite. Perusteita valtioneuvoston päätöksen mukaisista ohjearvoista poikkeamiselle ei ole.

Valohaittoja on lupamääräyksin tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla rajoitettu siten, että kohtuutonta haittaa ei aiheudu.

Olosjärvi sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Muonion keskustasta ja noin 2,5 kilometrin päässä kantatiestä 79. Olostunturin asemakaava-alue, jolla on hotelleja, loma-asuntoja sekä vakinaista asutusta, sijaitsee kolmen kilometrin päässä. Olosjärven ympärillä on 61 lomarakennustonttia, joista 27 on rakennettuja. Olosjärvi ei sisälly erämaalaissa yksilöityihin alueisiin eikä sen läheisyydessä ole erämaa-alueita, joilla olisi vaikutusta rakentamiseen tai muuhun toimintaan alueella.

Kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, kaavoitus ei aseta esteitä luvan myöntämiselle hakemuksen mukaiseen toimintaan. On ristiriitaista, mikäli kaavoitetuilla loma-asutusalueilla tulisi noudattaa valtioneuvoston päätöksestä poikkeavaa melutasoa ja jotkut ennalta määrittelemättömät alueet voitaisiin katsoa erämaaluonteisiksi siten, että niiden osalta tulisi noudattaa poikkeavia säännöksiä tai käytäntöjä. Lupaviranomaisten kannalta tulkinta johtaa kestämättömään tilanteeseen, eikä myöskään hakijoiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu ole turvattu.

Olosjärven sijaintipaikka ei ole erämaajärven luonteinen eikä se voi muodostaa luvan myöntämisen estettä, toisin kuin hallinto-oikeus päätöksessään katsoo. Mikäli hallinto-oikeuden tulkinta pysytetään, se estää käytännössä lähes kaikenlaisen luvanvaraisen toiminnan Muonion keskustan läheisyydessä ja yleensäkin kunnan alueella. Mikäli korkein hallinto-oikeus päätyy ratkaisussaan hallinto-oikeuden kannalle, tulisi antaa selkeät tulkintalinjat sille, milloin erämaaluonteisuus tulee sovellettavaksi siten, että tavanomaisista ympäristölupapäätösten mukaisista edellytyksistä tulee poiketa. Yksittäisellä loma-asunnon omistajalla tai haltijalla ei voi olla sellaista oikeutta alueeseen tai erämaajärviluoteisuuteen, että se voisi estää rakentamisen tai muun luvanvaraisen toiminnan. Lupamääräyksin ehkäistään kohtuuttoman haitan ja rasituksen aiheutuminen naapureille.

Muonion kunnalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksen sekä annetun lausunnon ja vastineen johdosta. Vastinetta ei ole annettu.

A ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastineensa valituksen sekä annetun lausunnon ja vastineen johdosta. He ovat esittäneet yhtiön valituksen hylkäämistä ja hallinto-oikeuden päätöksen pysyttämistä kokonaisuudessaan voimassa. Olosjärven virkistyskäyttö ja suunniteltu toiminta eivät ole sovitettavissa yhteen. Radan kunnostustyöt huomioon ottaen toimintaa voisi 100 metrin päässä kiinteistöistä olla jopa klo 7.00–21.00. Vuosittain viiden kuukauden ajan jatkuva toiminta ei ole vähäistä. Hakijan esittämä meluselvitys osoittaa, että melutaso 45 dB ylittyy 100 metrin päässä jo nopeudella 50 km/h ja mittausepävarmuus huomioon ottaen nopeuden ollessa 60 km/h. Olosjärvi on pieni, 188 hehtaarin kokoinen järvi. Kun otetaan huomioon toiminnan edellyttämät kohtuulliset suojaetäisyydet loma-asuntoihin, rataa ei voida sijoittaa Olosjärvelle. Olosjärven pienestä koosta johtuen lupamääräyksin ei voida estää kohtuuttoman haitan aiheutumista naapureille.

B ja C ovat antaneet vastineen valituksen sekä annetun lausunnon ja vastineen johdosta. He ovat esittäneet yhtiön valituksen hylkäämistä ja hallinto-oikeuden päätöksen pysyttämistä kokonaisuudessaan voimassa. Esitetty sadan metrin vähimmäisetäisyys rannoilla sijaitseviin kiinteistöihin on liian lyhyt ja poikkeaa vallitsevasta käytännöstä. Pääosa loma-asunnoista on hyvin lähellä rantaa, vanhimmat noin 10 metrin päässä rannasta. Lupapäätöksessä toiminta-aika on lisäksi rajattu tärkeimpään lomasesonkiin. Hakijan esittämä meluselvitys osoittaa, että melutaso 45 dB ylittyy 100 metrin päässä jo nopeudella 50 km/h ja mittausepävarmuus huomioon ottaen nopeuden ollessa 60 km/h.

D:lle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksen sekä annetun lausunnon ja vastineen johdosta. Vastinetta ei ole annettu.

Asunto Oy Karhunkyykkimälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksen sekä annetun lausunnon ja vastineen johdosta. Vastinetta ei ole annettu.

Wintertestcenter Service Oy on antanut vastaselityksen. Yhtiö on viitannut vastaselitykseen liitettyyn Ramboll Finland Oy:n 24.4.2017 päivättyyn asiantuntijalausuntoon. Luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvaa melurasitusta ei voida pitää eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kohtuuttomana rasituksena tai erityisen häiritsevänä. Toiminnan sijoituspaikan valinnan kannalta merkitystä on sillä, millä todennäköisyydellä toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Erämaarauha ei ole lakisääteinen oikeus. Luvan myöntämiselle ei ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua estettä.

Yhtiö on toimittanut vielä 22.1.2018 saapuneen vastaselityksen täydennyksen, johon on liitetty Ramboll Finland Oy:n esitys melua koskeviksi lupamääräyksiksi. Vastaselityksen täydennyksessä on muun ohella esitetty, että toiminnasta aiheutuvaa melutasoa voidaan rajoittaa lupamääräyksin kohtuulliselle tasolle ja varmistaa melun tavoitetason toteutuminen rajoittamalla toimintaa tilannekohtaisesti lähimmän loma-asunnon ympäristössä tehtävän jatkuvatoimisen melumittauksen antaman tiedon perusteella. Tilannekohtaiset rajoitukset voitaisiin kohdistaa muun muassa radalla samanaikaisesti toimivien autojen määrään ja päivittäiseen toiminta-aikaan. Lisäksi on esitetty muun ohella melun leviämismallinnuksen sisältävän meluselvityksen tekemistä, jonka tulee perustua todellisiin mitattuihin melupäästöarvoihin. Selvitys olisi toimitettava Lapin ELY-keskukseen ja Muonion kunnan ympäristövalvontaan hyväksyttäväksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Toiminta ja sen sijoittuminen

Asiassa on kysymys Olosjärven jäällä harjoitettavasta ohjatusta liukkaan kelin talviajokurssitoiminnasta autoilla, jotka on hyväksytty tieliikenteeseen ja joissa käytetään tieliikenteeseen tarkoitettuja polttoaineita. Radalla olisi yhtaikaa ajossa enintään 10 henkilöautoa tai 14 henkilöautoa, jos melumittauksin osoitetaan, ettei melutaso ylity 14 henkilöautolla. Toimintaa harjoitettaisiin vuosittain marraskuusta huhtikuulle enimmillään noin viiden kuukauden ajan.

Hakemukseen liitetyssä meluselvityksessä on arvioitu Olosjärven jäällä tapahtuvan ajoharjoittelutoiminnan aiheuttamia päiväajan keskiäänitasoja. Meluselvityksen mukaan käytettyjen lähtötietojen perusteella ajoharjoittelutoiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso Olosjärvellä 100 metrin päässä rata-alueesta olisi 47–51 dB ± 5 dB käytetystä ajonopeudesta riippuen, kun ajossa on kymmenen autoa. Tuloksessa ei ole arvioitu järven jäällä olevan lumen ja radan lumivallin mahdollista vaimentavaa vaikutusta. Meluselvityksen perusteella 45 dB:n ekvivalenttimelutaso klo 7–22 välisenä aikana ylittyy 100 metrin päässä jo nopeudella 50 km/h, kun ajossa on kymmenen autoa.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lupahakemuksen mukaisella alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaava, jossa suunniteltu liukkaan kelin ajoharjoittelurata-alue on merkitty vesialueeksi (W). Kaavassa Olosjärven rantavyöhykkeelle on osoitettu yhteensä 18 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa (RA) ja 17 uutta lomarakennuspaikkaa. Olosjärven länsiranta on ranta-asemakaava-aluetta, joka on varattu vapaa-ajanasuntojen rakentamista varten. Tuossa kaavassa Olosjärven ranta-alueelle on osoitettu 35 lomarakennuspaikkaa. Suunniteltu jäärata-alue ei sijaitse asemakaava-alueella.

Hallinto-oikeudelle valittaneiden B:n ja C:n, A:n ja D:n kiinteistöt sijaitsevat Olosjärven etelärannalla suunnitellun rata-alueen läheisyydessä osayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi (RA) osoitetulla alueella. A:n asiakumppaneista E:n kiinteistö sijaitsee järven pohjoisrannalla niin ikään loma-asuntoalueeksi (RA) osoitetulla alueella. Jäärata-alue on tarkoitus rajata siten, että etäisyys rannoilla sijaitseviin kiinteistöihin on vähintään 100 metriä. Rantakiinteistöjä käytetään vapaa-ajanasumiseen, eikä alueella ole vakituista asutusta.

Keskeiset säännökset

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää mainitun lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 5 kohdassa luvan myöntämisen esteenä mainitun eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun ohella paikalliset olosuhteet, rasituksen tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto sekä rasituksen syntymisen alkamisajankohta.

Oikeudellinen arviointi

Kyseessä on uusi toiminta. Jäärata sijoitettaisiin kooltaan suhteellisen pienen, noin 188 hehtaarin suuruisen Olosjärven jäälle järven keskiosaan. Haettu toiminta ei ole kysymyksessä olevalla alueella tavanomaista, vaan poikkeaa alueen maaseutumaisesta ja rauhallisesta luonteesta, jolle on leimaa antavaa loma-asutus. Alueen luonnehdinta erämaamaiseksi ei viittaa erämaalaissa tarkoitettuihin alueisiin. Toimintaa ei ole osoitettu osayleiskaavassa, jossa on erikseen varattu alueita muun muassa kylmäteknologian alueeksi (E-1), joille saa rakentaa muun muassa toimintaan liittyviä ratoja. Toiminnasta aiheutuva melu olisi melulle herkälle loma-asutukselle ennakoimatonta ja uutta. Vaikka autot ovat tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja, niiden käyttö radalla aiheuttaa vaihtelevaa melua, joka koetaan myös tavanomaisista taustaäänistä poikkeavaksi.

Hakija ei ole selvittänyt, miten hakemuksen mukainen toiminta kysymyksessä olevassa paikassa voidaan toteuttaa melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaista meluohjearvoa ylittämättä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melurasituksen arvioinnissa käytetty LAeq-taso koko laskentajaksolle (klo 7–22) arvioituna ei tällöin ole yksinomaan riittävä peruste rasituksen kohtuuttomuuden arvioimiseksi. Alueen luonne huomioon ottaen toiminnasta aiheutuvaa melua on pidettävä häiritsevänä ja siitä aiheutuisi kohtuutonta rasitusta suunnitellun radan läheisyydessä sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille.

Edellä lausuttuun nähden toiminta ei kysymyksessä olevassa paikassa teknisen lautakunnan päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettunakaan täytä ympäristönsuojelulain 11 §:n, 48 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 49 §:n 5 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Toiminnan rajoittaminen lupamääräyksiä edelleen tiukentamalla ei ole mahdollista hankkeen tarkoitusta ja luonnetta muuttamatta.

Täydentävät perustelut ja lopputulos

Näillä perusteilla ja kun lisäksi otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Kirsi Kostamo. Asian esittelijä Irene Mäenpää.