KHO:2018:92

Hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiassa oli toimitettu postitse saantitodistusta vastaan valittajalle, joka oli valittanut hallinto-oikeuteen kunnan jäsenenä.

Kuntalain (410/2015) 142 §:ssä säädetään jatkovalituksesta. Sen 2 momentin mukaan valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valitusaika oli kuntalain 142 §:n 2 momentin perusteella luettava erikseen tiedoksi annetun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 142 §:n 2 momentti vastaa aikaisemman kuntalain (365/1995) 97 §:n 2 momenttia sillä erotuksella, että sana asianomainen on muutettu asianosaiseksi. Sen perusteella, mitä uuden kuntalain esitöissä (HE 268/2014 vp) on lain 142 §:ään liittyen todettu, tällä muutoksella ei ole tarkoitettu muuttaa valitusajan alkamista sellaisen muutoksenhakijan osalta, joka alun perin on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen kunnan jäsenenä. Valitusaika kunnan jäsenen jatkovalituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen alkaa uudenkin kuntalain mukaan kulua siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on annettu valittajalle erikseen tiedoksi.

Kuntalaki (410/2015) 142 § 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 18.12.2017 nro 17/0795/3

Hallinto-oikeus on poistanut Hausjärven kunnanvaltuuston päätökseen 20.6.2017 (§ 75) liitetyn valitusosoituksen ja jättänyt valittajien valituksen tutkimatta. Kunnanvaltuusto on mainitulla päätöksellä hyväksynyt kunnanhallituksen antaman selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Hallinto-oikeuden päätös on lähetetty muutoksenhakijoille postitse saantitodistusta vastaan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Jussi-Pekka Lajunen ja Anneli Aura, joka on myös esitellyt asian.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valittajat ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia tutkitaan sekä Hausjärven kunnanvaltuuston päätös kumotaan. Lisäksi he ovat vaatineet kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut

Tosiseikat

Muutoksenhakijat ovat hakeneet muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen tänne 1.2.2018 saapuneella valituskirjelmällä.

Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitus on tullut tehdä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle tai kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Valitusosoituksen mukaan tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.

Hallinto-oikeuden päätöksen jakelutietojen mukaan päätös on lähetetty saantitodistuksin A:n Jätteenkuljetukselle/B:lle, jonka on valituskirjelmän ensimmäisenä allekirjoittajana tullut ilmoittaa tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Päätös on jakelutietojen mukaan erikseen lähetetty saantitodistuksin myös C:n Jätehuolto Ay:lle.

Muutoksenhakijoiden korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamaan valituskirjelmään ei ole liitetty muutoksenhakijoiden vastaanottajan saantitodistuskappaleita. Valituskirjelmän mukaan A:n Jätteenkuljetus/B on noutanut valituksenalaisen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen postista 2.1.2018.

Hallinto-oikeudelle palautuneiden saantitodistuskappaleiden mukaan A:n Jätteenkuljetus/B on saanut hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen 31.12.2017 ja C:n Jätehuolto Ay 22.12.2017.

Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölain säännökset

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Saman lain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan valituskirjelmään on liitettävä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Saman lain 26 §:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Saman lain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta.

Kuntalain (410/2015) ja aiemman kuntalain (365/1995) säännökset

Kuntalain (410/2015) 142 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pykälän 2 momentin mukaan valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Kuntalain 144 §:n mukaan oikaisuvaatimukseen ja kunnallisvalitukseen sovelletaan muuten, mitä hallintolaissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallituksen esityksessä kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 268/2014 vp, s.110) on yleisperustelujen jaksossa, joka koskee esityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia, todettu oikaisuvaatimukseen ja kunnallisvalitukseen liittyen seuraavaa:

"Laissa ehdotetaan säädettäväksi oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvalituksesta vastaavasti kuin nykyisin. Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovellettaisiin, mitä siitä on säädetty hallintolaissa ja sähköisestä asioinnista annetussa laissa. Päätöksen tiedoksiantoa kunnan jäsenelle esitetään muutettavaksi siten, että tiedoksianto tapahtuisi pitämällä pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

Samassa hallituksen esityksessä on kuntalain 142 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella seuraavaa:

"Pykälässä säädettäisiin pääosin voimassa olevan lain 97 §:ää vastaavasti hallinto-oikeuden päätöksistä valittamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantia koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan 139 ja 140 §:n mukaisia tiedoksiantomenettelyjä.

Pykälän 1 momentin mukaan kunnan, kuntayhtymän tai asianosaisten kuntien olisi julkaistava ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä viipymättä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Valitusaika hallinto-oikeuden päätökseen lähtisi kulumaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä olisi julkaistu. Tämä koskisi yleensä niitä kunnan jäseniä, jotka voisivat tehdä jatkovalituksen. Jos hallinto-oikeuden päätös annettaisiin erikseen tiedoksi asianosaiselle eli yleensä valittajalle, asianosaisen valitusaika luettaisiin tästä henkilökohtaisesta tiedoksisaannista. Tästä säädettäisiin pykälän 2 momentissa vastaavasti kuin voimassa olevassa laissa."

Aikaisemmin voimassa olleen kuntalain (365/1995) 97 §:n 1 momentin (435/1999) mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla.

Pykälän 2 momentin mukaan valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Kuntalain (365/1995) säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 192/1994 vp) on 97 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että valitusaika tuolloisen lääninoikeuden päätökseen lähtisi kulumaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä olisi julkaistu. Tämä koskisi yleensä niitä kunnan jäseniä, jotka voisivat tehdä jatkovalituksen. Jos lääninoikeuden päätös annettaisiin erikseen tiedoksi asianomaiselle eli yleensä valittajalle, asianomaisen valitusaika luettaisiin tästä henkilökohtaisesta tiedoksisaannista.

Oikeudellinen arviointi

Jatkovalitusta koskevassa kuntalain 142 §:ssä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantia koskevat säännökset on muutettu vastaamaan saman lain 139 ja 140 §:n mukaisia tiedoksiantomenettelyjä. Tämä on merkinnyt sitä, että niiden kunnan jäsenten tai kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenten, jotka eivät ole olleet valittajina hallinto-oikeudessa, mutta jotka hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen johdosta voivat tehdä jatkovalituksen, valitusaika alkaa kulua siitä, kun ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 142 §:n 2 momentti vastaa aikaisemman kuntalain 97 §:n 2 momenttia sillä erotuksella, että sana "asianomainen" on muutettu "asianosaiseksi". Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon, mitä jatkovalitusta koskevaan 142 §:ään liittyen on uuden kuntalain esitöissä (HE 268/2014 vp) todettu, tällä muutoksella ei ole tarkoitettu muuttaa valitusajan alkamista sellaisen muutoksenhakijan osalta, joka alun perin on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen kunnan jäsenenä. Valitusaika kunnan jäsenen jatkovalituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen alkaa uudenkin kuntalain mukaan kulua siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on annettu valittajalle erikseen tiedoksi.

Valituskirjelmän mukaan A:n Jätteenkuljetus/B on noutanut valituksenalaisen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen postista 2.1.2018. Hallinto-oikeudelle palautuneiden saantitodistuskappaleiden mukaan A:n Jätteenkuljetus/B on kuitenkin saanut hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen 31.12.2017 ja C:n Jätehuolto Ay 22.12.2017. Hallinto-oikeudelle palautuneisiin saantitodistuskappaleisiin merkittyjä tiedoksisaantipäivämääriä voidaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta KHO 2014:101 ilmenevällä tavalla pitää luotettavana selvityksenä siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi valittajille.

Säilyttääkseen puhevaltansa A:n Jätteenkuljetuksen/B:n asiakumppaneineen olisi tullut hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituskirjelmänsä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. A:n Jätteenkuljetus/B asiakumppaneineen on saanut päätöksen tiedokseen 31.12.2017 ja C:n Jätehuolto Ay 22.12.2017. Valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ensiksi mainittu tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen viimeistään tiistaina 30.1.2018 ja viimeksi mainittu tiedoksisaantipäivä huomioon ottaen sattuneen pyhäpäivän johdosta viimeistään maanantaina 22.1.2018. Valituskirjelmä on saapunut tänne torstaina 1.2.2018 ja siis valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi valitus on kuntalain 142 ja 144 §:n sekä hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Riitta Kreula.