KHO:2018:111

Tulkkina toiminut A oli turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään osin hylännyt laskuun perustuvan kuluvaatimuksen. A oli tehnyt maksatuspäätöksestä ratkaisupyynnön, jonka oikeusaputoimisto oli toimittanut korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikeusaputoimiston mukaan ratkaisupyyntö oli toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle eikä toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle, koska ratkaisupyynnön kohteena olevasta asiasta oli oikeusaputoimiston käsityksen mukaan tärkeää saada viranomaisia ohjaava ennakkoratkaisu.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen perusteella korkein hallinto-oikeus oli asiassa sinänsä toimivaltainen. Asian ottaminen suoraan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi olisi kuitenkin ollut vastoin oikeusjärjestelmään kuuluvaa oikeusastejärjestystä sekä myös valituslupajärjestelmää. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus ei ottanut ratkaisupyyntöä ratkaistavakseen. Asia palautettiin oikeusaputoimistolle ratkaisupyynnön toimittamiseksi oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Oikeusapulaki 24 § 1 ja 2 momentti, 26 § ja 27 § 1 momentti

Ks. KHO 23.8.2016 T 3481 (lyhyt ratkaisuseloste)

Päätös, jota ratkaisupyyntö koskee

Kymenlaakson oikeusaputoimisto 25.1.2018

Asian aikaisempi käsittely

A harjoittaa elinkeinotoimintaa tulkkina ja kääntäjänä. A on toimittanut Kymenlaakson oikeusaputoimistolle turvapaikanhakijoiden tulkkauksesta 18.1.2018 päivätyn 790,60 euron laskun, joka sisältää arvonlisäveron osuutta 153,02 euroa.

Kymenlaakson oikeusaputoimisto on 25.1.2018 tekemällään päätöksellä maksanut A:lle 637,58 euroa. Päätöksen perustelujen mukaan palkkio on maksettu ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavan kotipaikka on Euroopan yhteisön ulkopuolella.

A on 31.1.2018 tehnyt oikeusaputoimistolle oikeusapulain 24 §:ssä tarkoitetun ratkaisupyynnön, jota hän on perustellut seuraavasti:

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan arvonlisäverovelvollisen tulkin tulee maksaa palvelusta arvonlisävero, jos tilaajana on oikeusaputoimisto eli Suomen valtion viranomainen. A:lle tulee siten korvata tulkkauslaskusta myös arvonlisäveron osuus.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Oikeusaputoimisto on siirtänyt A:n tekemän ratkaisupyynnön korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ja esittänyt siihen liittämässään lausunnossa toimivaltaisen tuomioistuimen osalta muun ohella seuraavaa:

Ratkaisupyyntö on toimitettu korkeimman hallinto-oikeuden eikä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, koska arvonlisäveron maksamisesta kyseisenkaltaisessa tilanteessa on tärkeää saada sekä oikeusaputoimistoja että Verohallintoa ohjaava ennakkoratkaisu. Mikäli ratkaisupyyntö toimitettaisiin Helsingin hallinto-oikeudelle, oikeusaputoimistolla ei olisi oikeutta saattaa asiaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. A on ilmoittanut, ettei hänellä ole syytä hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun. Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on toimivaltainen tutkimaan asian.

Oikeusaputoimisto on korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä esittänyt asiassa lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki ratkaisupyyntöä.

Asia palautetaan Kymenlaakson oikeusaputoimistolle ratkaisupyynnön toimittamiseksi oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle.

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja niiden esitöitä

Oikeusapulain 24 §:n 1 momentin mukaan oikeusaputoimiston mainitun lain nojalla tekemä päätös voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi (ratkaisupyyntö). Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa oikeusaputoimiston päätöksen tiedoksi saamisesta, kuitenkin ennen kuin pääasian ratkaisu tulee lainvoimaiseksi. Ratkaisupyyntö on toimitettava päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Se on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava se oikeusaputoimiston päätös, jota ratkaisupyyntö koskee, sekä miltä osin ja millä perusteella hakija on päätökseen tyytymätön.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin mukaan oikeusaputoimiston on viipymättä toimitettava ratkaisupyyntö sen tuomioistuimen tutkittavaksi, jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Jos pääasian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut umpeen, ratkaisupyyntö on toimitettava asiaa viimeksi käsitelleen tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos oikeusapupäätös koskee asiaa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiaa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ratkaisupyyntö toimitetaan sen hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jonka tuomiopiirissä oikeusapupäätöksen tehnyt oikeusaputoimisto sijaitsee. Tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on toimivaltainen tutkimaan asian.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 82/2001 vp) oikeusapulain 24 §:n 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että ratkaisupyynnön käsittelemisen joutuisuuden varmistamiseksi ja tuomioistuimien toimivaltaa koskevien tulkintaerimielisyyksien estämiseksi säädettäisiin 2 momentissa, että tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on pyynnön osoittanut, aina olisi toimivaltainen ratkaisemaan pyynnössä tarkoitetun oikeusapuasian riippumatta siitä, pitääkö se itseään pääasiassa toimivaltaisena.

Oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen mainitun lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla pääasian yhteydessä tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan, jos hallinto-oikeuden päätös koskee oikeusavun antamista asiassa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiassa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, oikeusapupäätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oikeusapulain 27 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on käsiteltävä pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusavun myöntämistä, muuttamista ja lakkaamista koskeva asia kiireellisenä. Pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusapua koskeva asia käsitellään käräjäoikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä hakemusasioiden käsittelystä säädetään, ja hallinto-oikeudessa sekä vakuutusoikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Asiassa on kysymys siitä, onko oikeusaputoimisto velvollinen korvaamaan A:lle hänen tulkkausta koskevaan laskuunsa sisältyvän arvonlisäveron osuuden. Asiassa ei siten ole kysymys oikeusavun hakijan oikeudesta saada oikeusapua. Korkeimman hallinto-oikeuden 23.8.2016 antaman päätöksen taltionumero 3481 (lyhyt ratkaisuseloste) mukaan tulkkiyhtiöllä, jonka laskun oikeusaputoimisto oli ulkoprosessuaalisessa tulkkausasiassa hyväksynyt vain osittain, oli oikeus tehdä asiassa oikeusaputoimiston tekemästä maksatuspäätöksestä ratkaisupyyntö.

Näin ollen myös nyt kysymyksessä olevassa asiassa A:n vaatimus arvonlisävero-osuuden korvaamisesta on voitu käsitellä ratkaisupyyntömenettelyssä.

Ratkaisupyyntö koskee Kymenlaakson oikeusaputoimiston tekemää maksatuspäätöstä. Oikeusaputoimisto on toimittanut ratkaisupyynnön korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi siitä huolimatta, että se olisi oikeusapulain 24 §:n 2 momentin ja oikeusaputoimiston omankin käsityksen mukaan tullut toimittaa toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen perusteella korkein hallinto-oikeus on asiassa sinänsä toimivaltainen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että korkeimman hallinto-oikeuden olisi otettava oikeusaputoimiston suoraan tänne toimittama ratkaisupyyntö ratkaistavakseen.

Oikeusjärjestelmän keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että lainkäytössä käsiteltävä asia ratkaistaan ensin ensiasteen tuomioistuimessa, jonka päätökseen asianosaisella on mahdollisuus hakea muutosta ylemmältä tuomioistuimelta laissa säädetyin edellytyksin. Oikeusapulain tarkoituksena on katsottava olevan, että oikeusaputoimiston päätöksestä tehtävä ratkaisupyyntö toimitetaan ensiasteen tuomioistuimelle, ellei asia ole jo vireillä muussa tuomioistuimessa. Tämä ilmenee myös oikeusapulain 27 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusapuasia käsitellään joko käräjäoikeudessa tai hallinto-oikeudessa, siis ensiasteen tuomioistuimessa, kiireellisenä siinä säädettyjä menettelyjä noudattaen. Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin mukaan ratkaisupyyntöä ei toimiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen edes asiassa, josta tehdystä päätöksestä on suora muutoksenhakuoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen tarkoituksena ei ole katsottava olevan, että oikeusaputoimisto voisi edellä sanotusta poiketen oman harkintansa mukaan tarkoituksellisesti sivuuttaa oikeusastejärjestyksen ja toimittaa ratkaisupyynnön suoraan ylimmälle oikeusasteelle.

Oikeusapulain 26 §:n mukaan tuomioistuimen oikeusapulain nojalla tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään. Turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevissa asioissa, kuten useissa muissakin asioissa, hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupajärjestelmän tarkoituksena on, että korkein hallinto-oikeus ottaa ratkaistavakseen vain asiat, joiden osalta laissa säädetyt valitusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Ratkaisupyynnön toimittaminen suoraan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi sivuuttaisi mainitun valituslupajärjestelmän eikä siten vastaisi järjestelmän tarkoitusta. Oikeusaputoimiston harkintaan perustuva ratkaisupyynnön toimittaminen suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saattaisi myös ratkaisupyynnön tekijät valituslupamenettelyn osalta epätasa-arvoiseen asemaan.

Asian saattamista suoraan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei voida oikeuttaa sillä oikeusaputoimiston esittämällä perusteella, että asiasta olisi tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Näin on myös useissa muissa asioissa, joissa kuitenkin tulee ensin saattaa asia ensiasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Edellä esitetyillä perusteilla ratkaisupyyntö on jätettävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkimatta ja asia palautettava Kymenlaakson oikeusaputoimistolle, jonka on toimitettava ratkaisupyyntö toimivaltaisen hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Antti Jukarainen.