KHO:2018:143

Oikeusapu – Yksityinen avustaja – Ratkaisupyyntö – Ulkoprosessuaalinen asia – Tuomioistuimen tutkittavaksi saatettavissa oleva asia – Tuomioistuimen toimivalta – Hallinto-oikeus – Vakuutusoikeus – Valitusoikeuden määräytyminen – Valituslupa – Valituskielto

Vuosikirjanumero: KHO:2018:143
Antopäivä: 29.10.2018
Taltionumero: 4961
Diaarinumero: 542/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:143

Oikeusaputoimisto oli hylännyt valittajan hakemuksen oikeusavun saamiseksi Kansaneläkelaitoksen lapsen elatustukea koskevien päätösten poistamista koskevaan asiaan. Kansaneläkelaitos oli itse oikaissut päätöksensä valittajan vaatimalla tavalla. Näin ollen asiaa ei ollut saatettu eikä ollut voitukaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Kysymys oli oikeusapulain systematiikassa niin kutsutusta ulkoprosessuaalisesta asiasta.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuomioistuin, jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen olisi kuulunut, olisi elatustukilain 28 §:n nojalla ollut vakuutusoikeus. Kun oikeusapupäätöstä koskeva ratkaisupyyntö kuitenkin oli toimitettu hallinto-oikeudelle, myös hallinto-oikeus oli oikeusapulain 24 §:n 2 momenttiin sisältyvän toimivaltasäännöksen nojalla toimivaltainen tutkimaan sen.

Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä määräytyi tästä huolimatta elatustukilain 28 §:n mukaan. Pykälän 2 momentissa säädetystä kiellosta valittaa vakuutusoikeuden päätöksestä seurasi, ettei hallinto-oikeuden elatustukiasiaan liittyvästä oikeusapua koskevasta päätöksestä saanut myöskään valittaa.

Oikeusapulaki 1 § 1 momentti, 8 § 1 momentti, 24 § 2 momentti ja 26 §

Elatustukilaki 28 § 1 ja 2 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 12.1.2018 nro 18/0004/1

Asian tausta

Kansaneläkelaitos oli päätöksellään 28.11.2017 oikaissut A:n poistovaatimuksesta aiemmat lainvoimaiset päätöksensä 5.7.2016 ja 12.12.2016, joilla Kansaneläkelaitos oli ilmoittanut perivänsä A:lta maksamattomat ja erääntyneet elatusavut sen jälkeen, kun Kansaneläkelaitos oli myöntänyt A:n alaikäiselle lapselle elatustuen.

Asian aikaisempi käsittely

Oulun oikeusaputoimisto on 13.12.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n hakemuksen oikeusavun saamiseksi ja oikeustieteen maisteri B:n määräämiseksi hänen yksityiseksi avustajakseen Kansaneläkelaitoksen lainvoimaisten päätösten 5.7.2016 ja 12.12.2016 poistamista koskevaan asiaan.

Oikeusaputoimisto on 14.12.2017 katsonut, että A:n asiassa tekemä ratkaisupyyntö ei anna aihetta oikeusapupäätöksen 13.12.2017 itseoikaisuun ja siirtänyt ratkaisupyynnön Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt ratkaisupyynnön.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa selostanut soveltamansa oikeusohjeet sekä oikeudellisena arvionaan lausunut seuraavaa:

Oulun oikeusaputoimisto on päätöksellään hylännyt oikeusavun myöntämistä ja yksityisen avustajan määräämistä koskevan hakemuksen arvioimatta oikeusavun yleisten ja taloudellisten edellytysten täyttymistä. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että asiassa suoritettavat toimenpiteet, johon ratkaisupyynnössä on vaadittu avustajan määräämistä, on jo tehty, asiassa on ratkaisupyynnön perusteella ensisijaisesti arvioitava, onko hakijan ehdottamalle yksityisen avustajan määräämiselle olemassa laissa säädetyt edellytykset.

Kysymyksessä ei ole oikeusapulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuomioistuinasia. Näin ollen lähtökohtaisesti oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Asiassa ei ole esitettykään, että yksityisen avustajan määräämiselle olisi olemassa valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 1‒4 kohdassa säädetty peruste. Hakijan ratkaisupyynnössään esittämiä perusteita yksityisen avustajan määräämiseksi ei voida pitää viimeksi mainitun lain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynä. Näin ollen asiassa ei ole perusteita hakijan ehdottaman yksityisen avustajan määräämiselle. Hakijan hakemus on siten voitu hylätä siltä osin kuin hän on ehdottanut avustajakseen yksityistä avustajaa.

Vaikka oikeusapupäätöksessä ei ole arvioitu oikeusavun myöntämisen yleisiä ja taloudellisia edellytyksiä tai sitä, onko hakijalle määrättävä julkinen oikeusavustaja kysymyksessä olevaan hallintoasiaan, asiaa ei ole enää tässä vaiheessa syytä palauttaa oikeusaputoimistolle uudelleen käsiteltäväksi avustajan toimenpiteiden tultua jo suoritetuiksi.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Oikeusapulaki 1 § 1 momentti ja 8 § 1 momentti

Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä 12 § ja 23 § 2 momentti

Hallinto-oikeus on päätökseensä liittämässään valitusosoituksessa ilmoittanut, että sen päätökseen saa oikeusapulain 26 §:n 2 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Martti Raunio. Esittelijä Anni Kontturi.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituskirjelmässään hakenut valituslupaa ja esittämillään perusteilla vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus poistaa hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituslupahakemuksen ja valituksen tutkimatta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää oikeusavun maksamista koskevan vaatimuksen.

Perustelut

1. Tutkimatta jättämistä koskeva ratkaisu

Sovellettavat oikeusohjeet ja lain esityöt

Oikeusapulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp) yleisperusteluissa on avustajan valintaa koskevaa oikeutta käsiteltäessä lausuttu lakiehdotuksen taustalla olevasta jaottelusta tuomioistuinasioihin ja niin sanottuihin ulkoprosessuaalisiin asioihin muun ohella seuraavasti:

"Oikeusapu saattaa liittyä asiaan, jota jo käsitellään tuomioistuimessa tai joka on tarkoitus saattaa esimerkiksi haastehakemuksella tai valittamalla hallintoviranomaisen päätöksestä tuomioistuimen käräjäoikeuden tai hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Näistä asioista käytetään lakiehdotuksessa nimitystä tuomioistuinasia. Oikeusapua saatetaan tarvita myös muissa niin sanotuissa ulkoprosessuaalisissa asioissa. Ulkoprosessuaaliset asiat ovat esityksessä omaksutun käsitteistön mukaan joko sellaisia, joita ei ylipäänsä ole mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi tai erilaisissa lautakunnissa ja vastaavissa elimissä käsiteltäviä hallinto- tai hallintolainkäyttöasioita."

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin mukaan oikeusaputoimiston on viipymättä toimitettava ratkaisupyyntö sen tuomioistuimen tutkittavaksi, jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Lainkohdan viimeisen virkkeen mukaan tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on toimivaltainen tutkimaan asian.

Oikeusapulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 82001 vp) on lakiehdotuksen 24 §:n 2 momentin kohdalla lausuttu seuraavaa:

" Ratkaisupyynnön käsittelemisen joutuisuuden varmistamiseksi ja tuomioistuimien toimivaltaa koskevien tulkintaerimielisyyksien estämiseksi säädettäisiin 2 momentissa, että tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on pyynnön osoittanut, aina olisi toimivaltainen ratkaisemaan pyynnössä tarkoitetun oikeusapuasian riippumatta siitä, pitääkö se itseään pääasiassa toimivaltaisena."

Tuomioistuimen oikeusapulain nojalla tekemään päätökseen saa oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla pääasian yhteydessä tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään.

Elatustukilain 28 §:n 1 momentin mukaisesti Kansaneläkelaitoksen elatustukea koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asian tutkimisen edellytysten arviointi

A on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle osoittamassaan kirjelmässä vaatinut Kansaneläkelaitoksen A:n lapselle maksetun elatustuen takaisin perimistä koskevien lainvoimaisten päätösten 5.7.2016 ja 12.12.2016 poistamista. Kansaneläkelaitos on elatustukilain 30 §:n nojalla 28.11.2017 tekemällään itseoikaisupäätöksellä oikaissut mainitut 5.7.2016 ja 12.12.2016 antamansa lainvoimaiset päätökset A:n kirjelmän perusteella. Kansaneläkelaitos on hyväksynyt kaikki A:n kirjelmässä esitetyt vaatimukset. Kansaneläkelaitos ei ole lähettänyt A:n kirjelmää muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että A:n lapsen elatustukiasiaa on käsitelty ainoastaan Kansaneläkelaitoksessa. Pääasiaa ei ole saatettu eikä Kansaneläkelaitoksen 28.11.2017 tekemän itseoikaisupäätöksen A:lle myönteisen lopputuloksen vuoksi ole voinutkaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Kysymys ei näin ollen ole oikeusapulain mukaisesta tuomioistuinasiasta, vaan oikeusapulain systematiikan mukaisesta niin kutsutusta ulkoprosessuaalisesta asiasta.

Asiakirjoista ilmenee, että A on hakenut oikeusapua ja avustajan määräämistä Kansaneläkelaitoksen mainittujen päätösten 5.7.2016 ja 12.12.2016 poistamista koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto on päätöksellään 13.12.2017 hylännyt A:n oikeusapuhakemuksen.

A on oikeusapuhakemukseensa hylkäävän päätöksen saatuaan tehnyt ratkaisupyynnön, jonka oikeusaputoimisto on 14.12.2017 siirtänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että A:n lapsen elatustukea koskevassa asiassa oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuomioistuin, jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu, määräytyy elatustukilain 28 §:n nojalla.

Elatustukilain 28 §:n 1 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Oikeusapulain systematiikassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee kuitenkin ulkoprosessuaalista asiaa eikä tuomioistuinasiaa, eikä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa siksi voida pitää oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitettuna tuomioistuimena, jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Oikeusapuasiaa koskevaa ratkaisupyyntöä ei siten olisi voinut saattaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi, vaan pääasiassa toimivaltaisena tuomioistuimena olisi pidettävä elatustukilain 28 §:n 1 momentin nojalla vakuutusoikeutta, jonne sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä saa valittaa.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuomioistuin, jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen olisi kuulunut, olisi siten ollut vakuutusoikeus. Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin toimivaltasäännöksen mukaan tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on kuitenkin aina toimivaltainen tutkimaan asian. Näin ollen myös hallinto-oikeus on oikeusapulain 24 §:n 2 momentin toimivaltasäännöksen perusteella ollut toimivaltainen tutkimaan ratkaisupyynnön siitä riippumatta, minkä tuomioistuimen tutkittavaksi kysymyksessä oleva elatustukiasia olisi kuulunut.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että A:n lapsen elatustukiasiaa ei voida Kansaneläkelaitoksen itseoikaisupäätöksen 28.11.2017 A:lle myönteisestä lopputuloksesta huolimatta pitää sellaisena asiana, jota ei oikeusapulain 26 §:n 2 momentin mukaisesti voisi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Kysymys ei myöskään ole oikeusapulain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiasta, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin ollen korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin hallinto-oikeus, että hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen ei ole oikeusapulain 26 §:n 2 momentin mukaisesti valitusluvanvaraista.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että siitä huolimatta, että oikeusaputoimisto on saattanut A:n ratkaisupyynnön oikeusapulain 24 §:n 2 momentin mainitun toimivaltasäännöksen mukaisesti hallinto-oikeuden tutkittavaksi, määräytyy oikeus valittaa hallinto-oikeuden ratkaisupyyntöön antamasta päätöksestä oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan ensisijaisesti pääasian eli esillä olevassa asiassa elatustukea koskevien säännösten mukaisesti. Elatustukilain 28 §:n 2 momentin mukaan vakuutusoikeuden päätöksestä ei saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kun oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaisesti oikeusapuasiasta erikseen valitettaessa noudatetaan, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään, seuraa mainitusta elatustukilain 28 §:n 2 momentin valituskiellosta, ettei hallinto-oikeuden elatustukiasiaan liittyvästä oikeusapua koskevasta päätöksestä saa myöskään valittaa. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus on tämän vuoksi virheellisenä poistettava ja A:n valitus jätettävä tutkimatta.

2. Oikeusapu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on vaatinut, että hänen avustajalleen oikeustieteen maisteri B:lle määrätään maksettavaksi palkkio myös hänen avustamisestaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Koska A:lle ei ole myönnetty oikeusapua avustajanmääräyksineen tässä asiassa, palkkiovaatimus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 29.10.2018