KHO:2019:54

Maanmittauslaitokselle osoitettu asiakirjapyyntö koski ositus- ja perinnönjakokirjaa, joka oli kuulunut aikanaan käräjäoikeudessa ratkaistuun lainhuutoasiaan. Asiakirja oli siirtynyt käräjäoikeudesta maanmittaustoimistolle ja myöhemmin Maanmittauslaitokselle siinä yhteydessä kun maakaaressa tarkoitetut kirjaamisviranomaisen tehtävät oli vuoden 2010 alusta siirretty käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille. Tällaisen asiakirjan julkisuus sitä Maanmittauslaitokselta pyydettäessä määräytyi julkisuuslain eikä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisesti. Asiakirjapyynnön ratkaiseminen kuului Maanmittauslaitoksen toimivaltaan.

Maakaari 6 luku 14 § 3 momentti (378/2007)

Maakaari 6 luku 14 § 3 momentti (572/2009)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 14 § 1 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.8.2018 nro 18/0497/3

Asian aikaisempi käsittely

Maanmittauslaitos on päätöksellään 20.9.2016 hylännyt A:n eräitä lainhuutoasioiden käsittelyn yhteydessä käräjäoikeudelle vuosina 2004, 2005 ja 2007 toimitettuja asiakirjoja koskevan tietopyynnön siltä osin kuin se on koskenut B:n kuolinpesässä 8.7.2004 laadittua osittaista ositus- ja perinnönjakokirjaa.

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella seuraavaa:

A:n osakkuus isänsä B:n kuolinpesässä on päättynyt 21.11.2003 tehdyn osituksen ja perinnönjaon johdosta eikä 8.7.2004 tehty jako ole enää koskenut häntä asianosaisena ja kuolinpesän osakkaana. Osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus on määrätty salassa pidettäväksi. A ei ole ollut lainhuutoasioissa 758/1.4.2005/1452 ja 758/17.5.2005/2350 hakijana eikä hän ole enää ollut B:n kuolinpesän osakas, joten hänellä ei ole oikeutta saada edellä mainittua salassa pidettävää asiakirjaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen Maanmittauslaitoksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään Maanmittauslaitoksen toimivallan ja sovellettavan lain osalta seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Maakaaren mukaiset kirjaamisviranomaisen tehtävät siirrettiin 1.1.2010 voimaan tulleella lailla käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille. Ennen lainmuutosta maakaaren 6 luvun 14 §:ssä (378/2007) säädettiin, että kirjaamisasian käsittelyn julkisuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa säädetään. Voimassa olevan 14 §:n 3 momentin mukaan asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki).

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan kyseisessä laissa säädetään oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta muun ohessa käräjäoikeudessa.

Saman lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kyseisessä laissa tarkoitetaan oikeudenkäyntiasiakirjalla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, joka on toimitettu tuomioistuimelle tai laadittu tuomioistuimessa oikeudenkäyntiä varten.

Lainvalmisteluasiakirjojen kannanotot

Hallituksen esityksessä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2006 vp) on todettu mainitun lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta, että tilanteessa, jossa oikeudenkäyntiasiakirjat siirretään oikeudenkäynnin päätyttyä säilytettäväksi ja arkistoitavaksi muulle viranomaiselle kuin tuomioistuimelle, oikeudenkäyntiasiakirjojen status ei muuttuisi, vaikka ne eivät enää olisikaan tuomioistuimen hallussa.

Hallituksen esityksessä kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 30/2009 vp) on todettu maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentin osalta seuraavaa: ”Jatkossa asiakirjojen julkisuuteen sovellettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä. Kun muutoksenhakutuomioistuimena toimiva maaoikeus soveltaisi valitusasian käsittelyssä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain säännöksiä, seuraisi tästä se, että tietojen salassapitovelvollisuus saattaisi vaihdella riippuen siitä, onko kyse asian käsittelystä viranomaisessa vai tuomioistuimessa.”

Oikeudellinen arviointi

A:n pyytämä asiakirja on aikoinaan toimitettu käräjäoikeudelle kirjaamishakemusten käsittelyn yhteydessä, ja sen julkisuus määräytyi silloin oikeudenkäynnin julkisuutta koskevien säännösten mukaisesti. A on selityksessään katsonut asiakirjan säilyttäneen oikeudenkäyntiasiakirjan luonteensa. Tällöin Maanmittauslaitoksella ja hallinto-oikeudella ei olisi toimivaltaa tehdä asiakirjan julkisuutta koskevaa ratkaisua, koska oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 ja 29 §:n mukaan yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta koskevan ratkaisun tekeminen kuuluu asianomaisen yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Asiassa on tämän vuoksi ratkaistava, onko Maanmittauslaitos ollut toimivaltainen ratkaisemaan tietopyynnön vai olisiko sen pitänyt siirtää asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Kirjaamisasioiden siirtoa koskevan lainmuutoksen yhteydessä ei erikseen säädetty siitä, sovelletaanko julkisuuslakia myös käräjäoikeudessa käsiteltyjen kirjaamisasioiden asiakirjoihin, jotka on siirretty Maanmittauslaitoksen säilytettäviksi. Kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa ei myöskään ole nimenomaisesti säädetty käräjäoikeuden kirjaamisasioiden arkistojen siirtymisestä Maanmittauslaitokselle. Nämä seikat voisivat sinänsä puoltaa sellaista tulkintaa, että kirjaamisasioiden arkistojen siirron vaikutukset asiakirjojen julkisuuteen määräytyisivät samalla tavoin kuin esimerkiksi asiakirjoja arkistolaitoksen säilytettäväksi siirrettäessä.

Asiassa on kuitenkin otettava huomioon, että käräjäoikeuden kirjaamisasioiden arkistojen siirrossa ei ole ollut kysymys arkistolain 14 §:ssä tarkoitetusta pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirtämisestä arkistolaitoksen osoittamaan lopulliseen sijoittamispaikkaan eikä saman lain 15 §:ssä tarkoitetusta asiakirjojen lainaamisesta toiselle viranomaiselle vaan valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelystä johtuvasta arkistojen luovutuksesta. Viranomaisen tehtäviä toiselle viranomaiselle siirrettäessä on ilman nimenomaista lainsäännöstäkin pidetty sallittuna, että siirtyvien tehtävien hoitamisessa kertyneet asiakirjat voidaan lainaamisen sijasta tarvittaessa myös luovuttaa tehtävien mukana vastaanottavalle viranomaiselle. On myös selvää, että siirtyvään toimintaan sovelletaan siirron jälkeen kokonaisuudessaan tehtävät vastaanottanutta viranomaista velvoittavaa lainsäädäntöä, ellei toisin ole erikseen säädetty. Maanmittauslaitokseen siirretyt arkistot liittyvät kiinteästi sen tehtäviin, ja niihin kuuluvia asiakirjoja tarvitaan toisinaan edelleen kirjaamisasioiden käsittelyssä. Näistä syistä ja ottaen huomioon maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentti on perusteltua katsoa, että siirretyt asiakirjat eivät ole Maanmittauslaitoksen säilytettävänä olevia oikeudenkäyntiasiakirjoja vaan ne ovat tulleet kirjaamisasioiden siirron ja arkistojen luovutuksen myötä Maanmittauslaitoksen asiakirjoiksi, joiden julkisuus määräytyy julkisuuslain mukaisesti.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Marja Tuominen ja Jussi-Pekka Lajunen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Maanmittauslaitoksen päätökset kumotaan ja hänet oikeutetaan saamaan pyydetty ositus- ja perinnönjakokirja 8.7.2004.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

A on tarvinnut Maanmittauslaitokselta pyytämiään asiakirjoja hakeakseen purkua osittaiseen perinnönjakoon, jonka A:n edunvalvoja oli hyväksynyt hänen puolestaan. A:n käsityksen mukaan osittainen jako oli ollut hänelle epäedullinen. Jakamattomaan kuolinpesään jääneiden alueiden kauppahinta on A:n käsityksen mukaan ollut moninkertainen hänen saamaansa osuuteen verrattuna.

A:n ei ole mahdollista saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, ellei hänellä ole käytettävissään pyydettyä ositus- ja perinnönjakokirjaa. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei voi toteutua, jos osapuolilla ei ole käytössään yhtäläisiä aseita. Käräjäoikeusprosessia ei voi aloittaa vaatimalla ensiksi asiakirjoja nähtäväksi.

A:lla on oikeus tiedonsaantiin julkisuuslain 11 §:n nojalla.

Hallinto-oikeuden päätös on ristiriidassa perusteluissa lausuttuun ja sen aikaisempaan oikeuskäytäntöön nähden. Jos asiakirja on ollut käräjäoikeusvaiheessa julkinen, ei se voi muuttua salaiseksi siirtyessään toiselle viranomaiselle. Asiasta olisi tullut säätää lailla. Hallinto-oikeuden olisi tullut ottaa huomioon perustuslain etusija.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian siltä osin kuin kysymys on sovellettavasta laista ja Maanmittauslaitoksen toimivallasta. Valitus hylätään. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Valituslupahakemus hylätään muilta osin. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen muilta kuin kohdassa 1 mainituilta osin.

Perustelut

1. Sovellettava laki ja Maanmittauslaitoksen toimivalta

Sovellettavia ja asiaan muutoin liittyviä oikeusohjeita sekä lain esitöissä lausuttua

Maakaaren (540/1995) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjaamisasioilla tarkoitetaan mainitussa laissa lainhuudatusta, erityisten oikeuksien kirjaamista sekä kiinnitystä.

Maakaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin (540/1995) mukaan kirjaamisviranomainen on ollut se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee.

Maakaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin (572/2009) mukaan kirjaamisviranomainen on ollut se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

Maakaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin (922/2013) mukaan kirjaamisviranomaisena toimii Maanmittauslaitos.

Maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentin (378/2007) mukaan kirjaamisasian käsittelyn julkisuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa (370/2007) säädetään.

Maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentin (572/2009) mukaan asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

Lainmuutosta 572/2009 koskevan hallituksen esityksen (HE 30/2009 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että muutettavaksi ehdotetun 3 momentin (378/2007) mukaan kirjaamisasian käsittelyn julkisuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa (370/2007) säädetään. Mainitun momentin mukaan tuomioistuimessa noudatetaan lisäksi, mikäli mainitusta laista ei muuta johdu, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen myötä ”asiakirjojen julkisuuteen sovellettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä. Kun muutoksenhakutuomioistuimena toimiva maaoikeus soveltaisi valitusasian käsittelyssä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain säännöksiä, seuraisi tästä se, että tietojen salassapitovelvollisuus saattaisi vaihdella riippuen siitä, onko kyse asian käsittelystä viranomaisessa vai tuomioistuimessa.”

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 §:n 1 momentin 1. virkkeen mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

A:n Maanmittauslaitokselta pyytämä ositus- ja perinnönjakokirja on aikanaan toimitettu käräjäoikeudelle eräiden lainhuutoasioiden käsittelyn yhteydessä. Mainitun asiakirjan julkisuus käräjäoikeudessa on lainmuutoksen 378/2007 tultua voimaan 1.10.2007 määräytynyt oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisesti.

Kirjaamisviranomaisen tehtävät eli kirjaamisasioiden käsittely on 1.1.2010 voimaan tulleella maakaaren muutoksella 572/2009 siirretty käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille ja sittemmin Maanmittauslaitokselle. Tuossa yhteydessä tehdyn maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentin muutoksen mukaan asiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisuuslaissa.

Kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainmuutoksen yhteydessä ei ole erikseen säädetty siitä, sovelletaanko julkisuuslakia myös niihin asiakirjoihin, jotka ovat kuuluneet käräjäoikeudessa käsiteltyihin kirjaamisasioihin ja jotka on siirretty maanmittaustoimistoille ja jotka nykyään ovat Maanmittauslaitoksen hallussa.

Kun otetaan huomioon, että kysymys on ollut valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelystä johtuvasta asiakirjojen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle sekä maakaaren 6 luvun 14 §:n 3 momentti (572/2009), käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille ja sittemmin Maanmittauslaitokselle siirrettyjen, kirjaamisasioihin kuuluneiden asiakirjojen julkisuuden on 1.1.2010 lukien katsottava määräytyneen julkisuuslain mukaisesti. Julkisuuslain 14 §:n 1 momentti huomioon ottaen Maanmittauslaitoksen toimivaltaan on kuulunut ratkaista tällaisia sen haltuun siirtyneitä asiakirjoja, kuten nyt kysymyksessä olevaa ositus- ja perinnönjakokirjaa, koskevat tietopyynnöt.

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei, siltä osin kuin valituslupa on myönnetty, ole perusteita.

2. Valituslupahakemuksen hylkääminen

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi muilta kuin edellä kohdassa 1 mainituilta osin ei ole hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon julkisuuslain 33 §:n 3 momentti ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 3 momentti valituslupahakemus hylätään muilta kuin edellä kohdassa 1 mainituilta osin.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto ja Monica Gullans. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.