KHO:2019:96

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli tehnyt oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle A ry:n uudelleen toimitetusta verotuksesta. A ry oli ensin vastineissaan ilmoittanut verotuksen oikaisulautakunnalle yhteyshenkilöksi oman työntekijänsä ja osoitteeksi yhdistyksen osoitteen. Sittemmin A ry ilmoitti yhteyshenkilöksi B:n ja prosessiosoitteeksi tämän työpaikan, verokonsultointia harjoittavan C Oy:n osoitteen. Viimeisessä kirjelmässään A ry oli vielä erikseen pyytänyt, että mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja päätökset lähetetään B:lle hänen työpaikkansa osoitteeseen. Verotuksen oikaisulautakunnan päätös oli kuitenkin lähetetty yhdistyksen osoitteeseen. Yhdistys sai päätöksen tiedokseen valitusajan umpeuduttua.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Verohallinto oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut lähettänyt verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä yhdistyksen ilmoittamaan prosessiosoitteeseen, ja hyväksyi A ry:n menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen.

Hallintolainkäyttölaki 61 § 2 kohta ja 62 § 1 ja 3 momentti

Laki verotusmenettelystä 26 c § 1 momentti (520/2010) ja 2 momentti (1067/2003) sekä 67 §

Hallintolaki 12 § ja 22 § 3 momentti

Päätös, jota hakemus koskee

Verotuksen oikaisulautakunta 9.6.2016 nro 456633

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ry on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 27.7.2017 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt, että sille palautetaan menetetty määräaika hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Yhdistys on hakemuksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö teki 22.10.2014 verotuksen oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksen vuodelta 2007 toimitetusta yhdistyksen verotuksesta. Yhdistys on oikaisuvaatimuksen johdosta toimittamassaan kahdessa eri vastineessa ilmoittanut asiassa prosessiosoitteeksi C Oy:n osoitteen ja yhteyshenkilöksi B:n. Yhdistys on allekirjoittanut vastineen, eli se on allekirjoituksellaan valtuuttanut C Oy:n ja B:n vastaanottamaan yhdistyksen asiaa koskevat asiakirjat. Toisessa vastineessa on lisäksi erikseen pyydetty lähettämään asiaa koskeva päätös prosessiosoitteeseen. Pyynnön syynä oli se, ettei yhdistyksen osoitteessa ollut ketään loppukesän ja syksyn aikana vastaanottamassa postia.

Vastoin yhdistyksen pyyntöä verotuksen oikaisulautakunnan päätös lähetettiin yhdistyksen osoitteeseen. Oletuksena oli, että päätökset lähetetään prosessiosoitteeseen, kun yhdistys oli niin erikseen kirjallisesti pyytänyt ja tämä on Verohallinnon tavanomainen tapa toimia. Päätös saatiin Verohallinnon virheen vuoksi tiedoksi vasta, kun valitusaika oli jo umpeutunut.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastineen, jossa on vaadittu hakemuksen hylkäämistä ja esitetty muun ohella seuraavaa:

Oikaisulautakunnan päätös on lähetetty 17.6.2016 normaalina postina yhdistyksen osoitteeseen, johon kaikki asian käsittelyn yhteydessä lähetetyt pyynnöt on lähetetty. Verotuksen oikaisulautakunta on 9.6.2016 antanut myös yhdistyksen muita verovuosia koskevia päätöksiä, jotka on postitettu yhdistykselle samana päivänä kuin verovuotta 2007 koskeva päätös. Kaikki kesäkuussa 2016 tehdyt päätökset on lähetetty yhdistyksen osoitteeseen, joka on yhdistyksen Verohallinnon asiakasrekisteriin merkitty osoite. Asiassa on toimittu verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n mukaisesti. Laki mahdollistaa valituksen määräajan laskemisen todellisesta tiedoksisaantipäivästä. Yhdistys ei ole kuitenkaan hakenut muutosta myöskään 60 päivän ajassa tosiasiallisesta tiedoksisaantipäivästä ja on siten omalla menettelyllään aikaansaanut sen, että valitusta asiassa ei ole tehty lainmukaisessa määräajassa.

A ry on antanut vastaselityksen. Tietyssä veroasiassa tai -prosessissa voidaan täysin vakiintuneen käytännön mukaan käyttää asiamiehenä muutakin tahoa kuin nimenomaisesti Verohallinnon rekisteriin merkittyä valtuutettua. Yleisen, Verohallinnon omilla lomakkeillaankin noudattaman käytännön mukaan yhteisöllä on oikeus käyttää ulkopuolista henkilöä yhteyshenkilönä ja muuta kuin yhteisön rekisteröityä osoitetta prosessiosoitteena.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hyväksyy A ry:n hakemuksen. A ry:n on puhevallan menettämisen uhalla viimeistään 60. päivänä siitä, kun se on saanut tiedon tästä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituskirjelmänsä verotuksen oikaisulautakunnan 9.6.2016 antamasta päätöksestä numero 456633. Valitukseen on liitettävä tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä selvitys sen tiedoksisaannista. Asiassa on muutoin noudatettava, mitä verotuksen oikaisulautakunnan 9.6.2016 antamiin päätöksiin liitetyissä valitusosoituksissa on valituskirjelmästä ja sen toimittamisesta lausuttu.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdan ja 62 §:n 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi palauttaa menetetyn määräajan sille, joka laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen. Saman lain 62 §:n 3 momentin mukaan menetetyn määräajan palauttamista on haettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun määräaika päättyi. Erityisen painavista syistä määräaika voidaan palauttaa sen jälkeenkin.

Verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n 1 momentin (520/2010) mukaan verotuspäätös, päätös oikaisuvaatimukseen ja muu asiakirja on toimitettava tiedoksi verovelvolliselle. Tiedoksianto on kuitenkin toimitettava verovelvollisen lailliselle edustajalle tai valtuutetulle, jos verovelvollisen puolesta veroasioita hoitava edustaja tai valtuutettu on ilmoitettu asianhoitajaksi Verohallinnon asiakasrekisteriin. Pykälän 2 momentin (1067/2003) mukaan todisteellinen tiedoksianto yhteisölle, yhteisetuudelle ja yhtymälle toimitetaan sen ilmoittamaan osoitteeseen.

Hallituksen esityksessä 117/2003 vp todetaan verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa, että yhteisölle, yhteisetuudelle ja yhtymälle toimitettava todisteellinen tiedoksianto toimitettaisiin tavallisen tiedoksiannon tapaan sen ilmoittamaan osoitteeseen.

Verotusmenettelystä annetun lain 67 §:ssä (238/2008) säädetään muun ohella, että verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun on tehtävä valitus viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saadaan tämän määräajan estämättä valittaa 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Päätös voidaan antaa tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin se katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä.

Hallintolain 12 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä tai avustajaa. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Hallintolain 22 §:n 3 momentin mukaan asianosainen voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta asian käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja.

Tuloverolain 3 §:n 4 kohdan (1736/2009) mukaan yhteisöllä tarkoitetaan muun ohella aatteellista yhdistystä.

Asiassa saatu selvitys

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on 22.10.2014 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa vaatinut muutosta Verohallinnon päätökseen, jolla A ry:n verovuoden 2007 verotus on toimitettu uudelleen. A ry on vastineessa 28.11.2014 ja sen täydennyksessä 3.6.2015 ilmoittanut yhteyshenkilöksi työntekijänsä, joka on myös allekirjoittanut vastineen yhdistyksen puolesta. Verovelvollisen ja yhteyshenkilön osoitteeksi on ilmoitettu yhdistyksen osoite. Verohallinto on toimittanut kaikki oikaisuvaatimusmenettelyyn liittyvät kirjeet yhdistykselle kyseiseen osoitteeseen.

Yhdistys on vastineissaan 17.12.2015 ja 1.4.2016 ilmoittanut yhteyshenkilökseen B:n ja prosessiosoitteeksi tämän työnantajan C Oy:n osoitteen. Vastineessa 1.4.2016 on lisäksi erikseen pyydetty, että mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja päätökset lähetetään jatkossa B:lle hänen työpaikkansa osoitteeseen.

Verotuksen oikaisulautakunnan nyt kysymyksessä oleva päätös on siihen merkityn mukaan postitettu 17.6.2016. Päätös on lähetetty yhdistyksen osoitteeseen tavallisena kirjeenä.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen tiedoksiannosta verovelvollisena olevalle aatteelliselle yhdistykselle eli yhteisölle.

Päätöksen tiedoksianto on voitu verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n (238/2008) mukaan toimittaa saantitodistusmenettelyä käyttämättä. Yhdistyksen valitusaika on alkanut tiedoksiannosta saman säännöksen mukaisesti.

Verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:n 2 momentin mukaan todisteellinen tiedoksianto yhteisölle toimitetaan sen ilmoittamaan osoitteeseen. Kun ilman saantitodistusta tapahtuvasta tiedoksiannosta ei ole muuta säädetty ja kun otetaan huomioon säännöksen esityöt ja yleiset prosessioikeudelliset periaatteet, oikaisulautakunnan päätös tulee toimittaa verovelvollisen asiamiehelle silloin, kun tämän osoite ilmoitetaan prosessiosoitteeksi. Prosessiosoitetta koskeva ilmoitus voidaan hallintolain 22 §:n 3 momentin mukaisesti antaa täydentämällä aikaisemmin toimitettua asiakirjaa, kuten yhdistys on tehnyt.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Verohallinto on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole lähettänyt verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä yhdistyksen ilmoittamaan prosessiosoitteeseen.

Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei yhdistys ole erittäin painavan syyn vuoksi voinut hakea määräajassa muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ja harkitsee oikeaksi hallintolainkäyttölain 61 ja 62 §:n sekä 67 §:n 1 momentti huomioon ottaen suostua A ry:n menetetyn määräajan palauttamista koskevaan hakemukseen valituksen tekemiseksi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, jolloin asiassa on meneteltävä edellä tämän päätöksen ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Heidi Jääskeläinen.