KHO:2019:107

Valtuusto oli 20.6.2016 äänestyksen jälkeen päättänyt myöntää vastuuvapauden niille luottamustoimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, jotka olivat vastanneet kunnan hallinnosta ja taloudesta tilikaudella 1.1.–31.12.2015. Asian käsittelyn yhteydessä oli esitetty kannatettu ehdotus siitä, että vastuuvapautta ei toistaiseksi myönnetä niille valtuutetuille, jotka aikaisemmin kunnanhallituksen jäseninä erään toisen asian yhteydessä olivat äänestäneet sen puolesta, ettei kunta anna hallinto-oikeudelle lausuntoa ja että vastuuvapautta koskeva asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies on antanut kannanottonsa sille tehtyyn kanteluun. Oikeuskysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa koski sitä, olivatko kunnanhallituksen jäsenet X ja Y, jotka olivat kuuluneet edellä mainittuun enemmistöön, olleet esteellisiä päättämään valtuustossa vastuuvapauden myöntämisestä kunnanhallituksen jäsenille.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että valituksessa mainitut valtuuston jäsenet olivat kuuluneet niihin jäseniin, joita vastuuvapauden myöntämättä jättämistä koskeva ehdotus oli koskenut. Pelkästään se, että mainittu kannatettu esitys oli valtuustossa tehty ja ehdotus oli suunnattu yksittäisiin henkilöihin, ei merkinnyt, että asia koski mainittuja henkilöitä henkilökohtaisesti kuntalain (365/1995) 52 §:n 1 momentissa (1034/2003) tarkoitetulla tavalla. Esteellisyyttä koskevaa kysymystä oli arvioitava asian olosuhteiden ja tosiseikkojen perusteella.

Esillä olleessa asiassa kysymys vastuuvapaudesta ei ollut koskenut X:ää ja Y:tä kuntalain (365/1995) 52 §:n 1 momentissa (1034/2003) tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. Kunnanvaltuuston päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valitus hylättiin.

Kuntalaki (365/1995) 52 § (1034/2003) 1 momentti

Ks. myös KHO 1999:36

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvos Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Esittelijä Riitta Kreula.

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

HFD:2019:107