KHO:2019:108

Lunastuslupa – Voimansiirtolinja – Muutettu johtoreitti – Kunnan lausunto – Selvityksen puutteellisuus

Vuosikirjanumero: KHO:2019:108
Antopäivä: 2.9.2019
Taltionumero: 3895
Diaarinumero: 6144/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:108

Kunnan lausunto voimansiirtolinjan rakentamista koskevassa lunastuslupa-asiassa oli annettu siinä vaiheessa, kun johtoreitin oli suunniteltu kulkevan erään teollisuuskiinteistön länsi- ja pohjoispuolitse. Lunastuslupaa oli kuitenkin sittemmin haettu sellaiselle johtoreitille, joka kiersi tuon teollisuuskiinteistön sen etelä- ja itäpuolitse. Tätä reittimuutosta ei voitu pitää lunastusluvan myöntämisedellytysten kannalta merkityksettömänä erityisesti sen vuoksi, että voimansiirtolinja olisi tältä osin kulkenut asemakaavoitetun alueen kautta sekä poiketen yleiskaavassa osoitetusta johtoreitistä.

Kunnalle ei ollut varattu tilaisuutta lausunnon antamiseen asiasta siltä osin kuin lunastuslupa koski teollisuuskiinteistön etelä- ja itäpuolitse kulkevaa voimansiirtolinjan osuutta. Sen vuoksi, että voimassa olevat asemakaava ja yleiskaava eivät puoltaneet tehtyä reittimuutosta eikä muutosta voitu muutoinkaan pitää merkityksettömänä, asiassa olisi ollut tarpeen selvittää kaavoituksesta vastaavan kunnan kanta reittimuutokseen voimassaolevien kaavojen kannalta. Koska kunnalle ei ollut tältä osin varattu tilaisuutta lausua asiasta lunastuslain 8 §:ssä edellytetysti, luvan myöntäminen perustui sanotuilta osin puutteelliseen selvitykseen. Lunastusluvan myöntämistä koskeva valtioneuvoston päätös oli kumottava siltä osin kuin se koski voimansiirtolinjan edellä mainittua osuutta. Asia oli tältä osin palautettava valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Suomen perustuslaki 15 §
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (lunastuslaki) 3 §, 4 § 1 ja 2 momentti, 5 § 1 momentti, 7 § 1 ja 2 momentti, 8 § sekä 9 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto ja Monica Gullans. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

HFD:2019:108

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

 
Julkaistu 2.9.2019