KHO:2019:140

Maaseudun kehittämisohjelma – Yritystuki – Investointituki – Yrityksen omistajanvaihdos – Yritystoiminnan uutuusarvo

Vuosikirjanumero: KHO:2019:140
Antopäivä: 8.11.2019
Taltionumero: 5250
Diaarinumero: 6188/2/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:140

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt elinkeinonharjoittajan hakemuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisen yrityksen investointituen myöntämisestä hankintaan, jossa elinkeinonharjoittaja osti toimivan ratsastuskoulun maneesin, tallin, kentän, sosiaalitilat ja vanhan tallirakennuksen tarjotakseen hevosten täysihoitopalvelua. Hakemus oli hylätty sillä perusteella, että suunnitellun yritystoiminnan uutuusarvo oli vähäinen ja kysymyksessä oli kokonaisuudessaan yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että myyjän ja ostajan toiminnan tosiasiallisen erilaisuuden perusteella kysymyksessä ei ollut identiteetiltään saman, jo toimivan yrityksen siirtyminen. Tukea ei siten ollut haettu toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena olisi ollut yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen, vaan uutta yritystä palvelevaan investointiin. Tuettavan toiminnan alueellisella uutuusarvolla ei ollut merkitystä lain ja asetuksen niiden säännösten soveltamisen kannalta, joiden mukaan tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen eikä investointina tueta toimenpidettä, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen.

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 19 §

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta (80/2015) 17 §, 22 § 2 momentti 1 kohta ja 25 § 6 kohta

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.11.2018 nro 18/0591/1

Asian aikaisempi käsittely

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on päätöksellään 8.9.2017 hylännyt A Oy:n hakemuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisen yrityksen investointituen myöntämisestä täysylläpitohevostallin hankintaan kaupungista X.

Päätöksen perustelujen mukaan hankkeessa on tarkoitus perustaa yritys, A Oy, jonka lukuun tehdään tukihakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan yrityskauppa, jossa ostetaan toimivan ratsastuskoulun, B Oy:n maneesi, talli, kenttä, sosiaalitilat sekä vanha tallirakennus. Suunnitellun yritystoiminnan uutuusarvo on vähäinen ja hankkeessa on kysymyksessä kokonaisuudessaan yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen. Maaseuturahaston avustusta ei voida kohdentaa omistajanvaihdoksen rahoittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen liittyviin vahvistetut valintakriteerit täyttäviin investointeihin on hankkeen vaikuttavuuden ja ELY-keskuksen harkinnan mukaan mahdollista myöntää avustusta.

Yhtiö on valittanut päätöksestä hallinto-oikeudelle vaatien ELY-keskuksen päätöksen kumoamista ja yrityksen investointituen myöntämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt yhtiön valituksen.

Hallinto-oikeus on soveltamansa oikeusohjeet selostettuaan perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa saatu selvitys

Yhtiö on hakenut ELY-keskukselta yrityksen investointitukea täysylläpitohevostallin hankintaan kaupungista X. Tukihakemuksen hankkeen kuvausta koskevan kohdan mukaan hankkeella haetaan tukea perustettavalle hevosalan yritykselle. Yritys hankkii toimivan ratsastustallin tilat, jotka soveltuisivat toimintaan sellaisenaan. Yritys tarjoaa asiakkaiden hevosille laadukkaan täysylläpidon eli ympärivuorokautisen hoidon. Hoito sisältää lajityypillisen hoidon ja tarpeiden seurannan, yksilöllisen ruokinnan, elinympäristön puhtauden ja turvallisuuden ylläpidon sekä terveyden seurannan. Asiakas saa hyvät puitteet harrastaa hevosensa kanssa. Paikkakunnalla ei ole toista maneesillista yksityistallia. Asiakkaita ovat hevosten omistajat, jotka haluavat hevoselleen täysylläpitopaikan maneesitallilta. Muita asiakkaita ovat naapuritallien hevosenomistajat, jotka haluavat vuokrata käyttöönsä maneesia, kenttää, estekalustoa tai kuljetuskalustoa. Yritys voi tulevaisuudessa järjestää muun muassa kursseja ja valmennuspäiviä, joissa käyttää ulkopuolisia valmentajia ja kouluttajia.

Edelleen hakemuksen toimenpiteen merkitystä yritykselle koskevan kohdan mukaan hankkeella haetaan tukea yrityksen toimitilojen ostoon. Ostettavat tilat soveltuvat yhtiön käyttöön sellaisenaan. Tiloihin sisältyvät tallit, sosiaalitilat, maneesi sekä ulkokenttä. Tilojen hankinnan tukeminen on merkittävä yritykselle ja yrityskauppa ei välttämättä toteudu ilman tukea. Vastaavaa hevosalan toimintaa ei tällä hetkellä löydy paikkakunnalta, eikä hevosharrastajien vuokratiloja löydy riittävän läheltä. Hakemuksen kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 170 000 euroa ja hankkeen arvioidaan työllistävän yhden työntekijän.

Yhtiön toimialana on kaupparekisteritietojen mukaan hevostalous, ratsastus- ja tallitoiminta, ratsastustilojen vuokraus, kurssi- sekä valmennustoiminnan järjestäminen, eläinten hoito ja kasvatus sekä kaikki laillinen liiketoiminta. Myyjänä toimivan B Oy:n toimialana on kaupparekisteritietojen mukaan ratsutilatoiminta, leirit, tuntitoiminta, valmennus, majoitustilan vuokraus, yleisötapahtumat, eläinten myynti, kasvatus, täysihoito ja koulutus.

Kiinteistönvälittäjän arvion 8.3.2017 mukaan kiinteistön arvo sisältäen maneesin, tallit, sosiaalitilat, kolme hirsimökkiä ja hiekkakentän on noin 170 000 euroa, jos maapohja vuokrataan tai tehdään hallinnonjakosopimus. Kauppakirjan 24.5.2017 mukaan kaupan kohteena on kaupungissa X sijaitseva C-niminen tila sillä olevine rakennuksineen hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Pankin Y 8.11.2018 päivätyn todistuksen mukaan yhtiölle on myönnetty laina ratsutilakiinteistön ostoa varten.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Kehittämistukilain mukainen maaseudun yritystuki on harkinnanvaraista tukea, jonka saamiseen hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta. ELY-keskus arvioi hankkeen tukikelpoisuuden hakemuksesta ja sen liitteistä ilmenevien tietojen perusteella. Asiassa on riidatonta, että tuettavaksi haetussa investoinnissa ei ole kyse yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinnasta. Sen sijaan ratkaistavana on se, onko ELY-keskus voinut hylätä yhtiön investointitukihakemuksen sillä perusteella, että kysymys on sellaisesta toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen, mihin yrityksen investointitukea ei voida myöntää.

Esitetyn selvityksen perusteella hankkeessa perustettavan yhtiön A Oy:n on tarkoitus hankkia täysylläpitohevostalli siten, että yhtiö hankkii toimivan ratsastustallin B Oy:n tilat, muun ohella tallirakennukset sosiaalitiloineen, maneesin ja ratsastuskentän, jotka soveltuvat yhtiön toimintaan sellaisenaan. Tähän nähden kyseessä on valmiin yritystoiminnan harjoittamiseen soveltuvan kokonaisuuden hankinta. Edelleen, kun otetaan huomioon yhtiöiden toimialojen ja toiminnan samankaltaisuus ja se, että myös myyjäyhtiön toimialaan on kuulunut hevosten täysihoito, ei yhtiön harjoittamaa toimintaa ole pidettävä kokonaan uuden toiminnan aloittamisena. Näin ollen ja kun muutoin otetaan huomioon ELY-keskuksen lausunnosta ilmenevä selvitys, on ELY-keskus voinut päätyä siihen, että hankkeen tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen, ja lakiin perustuvan harkintavaltansa puitteissa hylätä hakemuksen. Asiaa ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, mitä yhtiö on ratsastustoiminnan järjestämisestä esittänyt. ELY-keskus ei ole esitetyn selvityksen perusteella käyttänyt harkintavaltaansa väärin tai muuhun kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä.

Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Minna Koskinen, Jukka Anttila ja Hanna Punta, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A Oy on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

ELY-keskus ja hallinto-oikeus ovat hylänneet investointitukihakemuksen katsoen virheellisesti, että kysymyksessä on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen. ELY-keskus ja hallinto-oikeus perustelevat näkemystään sillä, että A Oy on hankkinut yritystoimintaa varten valmiin kokonaisuuden. Kun otetaan huomioon maaseudun yritystuesta annetun asetuksen (80/2015) 22 §:n 2 momentin 1 kohta, tulee hankittavan kiinteistön jo eläinsuojelullisista syistä soveltua hevostenpitoon eli olla valmis hevostalli, jotta tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

ELY-keskuksen hylkäävässä päätöksessä ei ole otettu huomioon hevosalan yrittämisen eroja. Myyjäyhtiön ja A Oy:n toiminnat eivät ole samankaltaisia.

ELY-keskus ja hallinto-oikeus ovat katsoneet virheellisesti, että hankkeessa perustettavalla yrityksellä ei olisi uutuusarvoa tai se olisi vähäinen. Yritys tarjoaa ainoana kaupungissa X yksityishevosten täysihoitopalvelun maneesitallilla.

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon, jossa on vaadittu, että A Oy:n valitus hylätään. Lausunnossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Omistajanvaihdokseksi voidaan määritellä tilanteet, joissa on kyse muun muassa yrityskaupoista, sukupolvenvaihdoksista ja muista omistusjärjestelyistä. Tyypillisesti omistajanvaihdokset toteutetaan liiketoimintakaupalla taikka osakkeiden tai osuuksien myynnillä. Liiketoimintakaupassa siirtyy yleensä tiloja, koneita ja laitteita sekä mahdollisesti myös henkilökuntaa. Myös muun tyyppisiä omistajanvaihdoksia tapahtuu, ja tämä tilanne on katsottu sellaiseksi.

Haettuun tukeen liittyvä toiminta ei virallisten toimialojen osalta olennaisesti eroa toisistaan myyjätahon ja ostajatahon kesken. Pienen eron muodostaa se, että hakija ei itse järjestä ratsastustoimintaa, vaan kukin tallinkäyttäjä tai muu taho voi sitä itse tilalla järjestää. Kyse ei kuitenkaan ole sellaisesta olennaisesta toiminnan erosta, että sillä olisi vaikutusta toimialan kokonaissisältöä harkittaessa.

Hakemuksen sisältö osoittaa sen toimen, johon tukea haetaan. Tässä tapauksessa hakemuksessa mainitaan yrityskauppa. Edelleen hakemuslomakkeen kohdassa hankkeen julkinen kuvaus todetaan seuraavasti: "Yritys hankkii toimivan ratsastustallin tilat, jotka soveltuisivat toimintaan sellaisenaan". Tämä lause viestii hankinnasta, jossa ostetaan toimiva kokonaisuus, ja tällöin luovutuksen yrityskauppaluonteesta.

Molempien yritysten liikevaihto ja henkilömäärä (yksi) on lähes identtinen ja todentaa asian yrityskauppaluonnetta.

Myyneellä yrityksellä on ollut oma asiakaskanta ja ostajataholle tulee oma asiakaskanta. Vaikka yrityskaupoissa usein osa liikesuhteista pysyy, niin hevostilojen osalta ominaista ovat luottamukselliset pitkältä ajalta olevat suhteet. Tällöin vastaavaa asiakaskunnan siirtymistä ei asian luonteen vuoksi tapahdu, vaan kukin hevostalousyrittäjä luo oman asiakaskuntansa.

Ostavan yrityksen uutuusarvo on vähäinen suhteessa jo olemassa olevaan toimintaan.

A Oy on antanut vastaselityksen, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Termi "yrityskauppa" hakemuksessa on ollut virheellinen. Sillä on tarkoitettu ainoastaan yritysten välistä kauppaa. Asiassa on ollut kysymys kiinteistön kaupasta.

ELY-keskus on katsonut virheellisesti, että myyjäyrityksen ja A Oy:n välisissä toiminnoissa olisi vain pieni ero. Toiminta on täysin erilaista. Aikaisemmin asiakas on maksanut opetuksesta yrittäjän hevosilla. Nykyisin asiakas maksaa tilavuokrasta ja hoidosta asiakkaan omalle hevoselle.

Yrityskaupoissa osa asiakaskunnasta pysyy, mitä tässä tapauksessa ei tapahdu lainkaan.

Se, että henkilökunnan määrä ja liikevaihto ovat myyjäyrityksellä ja A Oy:llä samankaltaiset, kertoo vain yritysten koosta eikä seikoilla ole asian kannalta merkitystä.

A Oy:n toiminta on uutuusarvoltaan merkittävä alueelle ja sen asukkaille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Hallinto-oikeuden ja Keski-Suomen ELY-keskuksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

1. Sovellettavat säännökset

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 19 §:ssä säädetään yritystuella tuettavista toimenpiteistä. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan yritystukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Tukea voidaan myöntää myös toimenpiteeseen, joka vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tukikelpoisista toimenpiteistä sekä tuen muodosta ja enimmäismäärästä.

Maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ssä säädetään investointituella tuettavasta toiminnasta. Säännöksen mukaan investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Saman asetuksen 22 §:ssä säädetään rakennuksen ja maan hankinnasta. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan hankittaessa rakennus ilman maa-aluetta tai rakennus maa-alueineen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai on kohtuullisin kustannuksin muutettavissa siihen soveltuvaksi sekä täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista.

Saman asetuksen 25 §:ssä (80/2015) säädetään investointeja koskevista rajoituksista. Pykälän 6 kohdan mukaan ei tueta toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaa taikka toimenpidettä, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa.

2. Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 19 §:n perusteella yritystukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Maaseudun yritystuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa on erilliset säännökset yrityksen perustamistuesta ja investointituesta, jonka myöntämisestä nyt on kysymys. Asetuksen 25 §:n 6 kohdan (80/2015) mukaan investointina ei tueta toimenpidettä, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen.

Mainitut säännökset merkitsevät sitä, että perustamis- tai investointitukea ei voida myöntää jo toimivan yrityksen omistajanvaihdokseen. B Oy on tarjonnut pääasiassa ratsastuskoulupalveluja, ja A Oy tarjoaa hevosten täysihoitopalvelua. Toiminnan tosiasiallisen erilaisuuden perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että kysymyksessä ei ole identiteetiltään saman, jo toimivan yrityksen siirtyminen. Tukea ei siten ole haettu toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena olisi ollut yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen, vaan uutta yritystä palvelevaan investointiin.

Mainittuja säännöksiä sovellettaessa ei ole merkitystä tuettavan toiminnan alueellisella uutuusarvolla. Investointitukea voidaan tosin myöntää saman asetuksen 18 § huomioon ottaen paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään, mutta ELY-keskus ei ole päätöksessään harkinnut tuen myöntämisen edellytyksiä tältä kannalta.

Näin ollen ELY-keskus ei ole voinut evätä yritystukea esittämällään perusteella. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja ELY-keskuksen päätökset on kumottava ja asia palautettava ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mika Seppälä, Mikko Pikkujämsä ja Ari Wirén. Asian esittelijä Anne Laine.

 
Julkaistu 8.11.2019