KHO:2019:152

Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon neurologian alan lääkärin tehtyä poliisille ilmoituksen, jonka mukaan A ei enää täyttänyt ajokorttiluvalle asetettuja terveysvaatimuksia. Lääkärin ilmoitus perustui yli kaksi vuotta vanhaan silmälääkärin lausuntoon.

Poliisi vastaa ajo-oikeudenhaltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta sekä tekee ajo-oikeutta koskevat hallintopäätökset hankittuaan asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lähtökohtaisesti poliisin tulee lääkärin ilmoituksen saatuaan määrätä henkilö ajokieltoon.

Kun otettiin huomioon silmälääkärin lausunnon antamisesta kulunut aika ja A:n esittämä selvitys, poliisilaitoksen olisi tullut viranomaisen selvittämisvelvollisuuden mukaisesti huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä sekä tarvittaessa määrätä A ajokorttilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla esittämään näkökyvystään uudempi lääkärin lausunto. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin ja asia palautettiin poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Ajokorttilaki 8 § 2 momentti, 12 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 20 § 1 momentti, 21 § 1 ja 3 momentti, 64 § 2 momentti 1 kohta, 66 § 3 momentti

Hallintolaki 31 § 1 momentti

Ks. KHO 2019:17

Päätös, josta valitetaan

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 25.9.2018 nro 18/0583/3

Asian aikaisempi käsittely

Sisä-Suomen poliisilaitos on 19.4.2018 tekemällään päätöksellä ajokorttilain 64 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 66 §:n 3 momentin nojalla määrännyt A:n, jolla on ABE-luokan ajokortti, ajokieltoon toistaiseksi päätöksen tiedoksisaannista lukien, koska hän ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä terveysvaatimusten osalta. Päätöksen perusteena on ollut lääkärin ilmoitus.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt A:n valituksen poliisilaitoksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on selostanut sovellettavina säännöksinä ajokorttilain

12 §:n 1 momentin 1 kohdan, 17 §:n, 21 §:n 1 momentin, 64 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 66 §:n 3 momentin sekä perustellut päätöstään muutoin seuraavasti:

Poliisilaitos on saanut 16.3.2018 päivätyn Tays Hatanpään neurologian ja fysiatrian vastuualueen lääkärin ilmoituksen, jonka mukaan A ei enää täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia ryhmässä 1.

A:n hallinto-oikeudelle toimittamissa silmälääkäri Paakkalan allekirjoittamissa kirjelmissä (30.4.2018 ja 18.5.2018) todetaan, että A ei täytä ajo-terveysvaatimuksia näkökentän osalta. Näkökenttäpuutos on pysyvä. Paakkala on todennut neurologin tehneen poliisille lausunnon A:n ajoterveydestä.

Lääkäri on tehnyt poliisille ilmoituksen ajoterveydentilan muutoksesta ajokorttilain 21 §:n nojalla. Poliisilaitos on määrännyt A:n ajokieltoon toistaiseksi, koska hän ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä terveysvaatimusten osalta. Poliisi vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta. Jos lääkäri lausunnossaan tai ilmoituksessaan katsoo, ettei henkilö terveydentilastaan johtuen kykene kuljettamaan sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, on poliisin lähtökohtaisesti määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon.

A ei ole esittänyt terveydentilastaan sellaista selvitystä, jonka perusteella asiaa tulisi arvioida toisin kuin asiassa esitetyssä lääkärin lausunnossa on todettu. Poliisilaitoksella on ollut lailliset perusteet määrätä A lääkärin ilmoituksen perusteella ajokieltoon toistaiseksi.

Tämän päätöksen estämättä A:lla on oikeus saattaa poliisilaitoksen käsiteltäväksi kysymys ajo-oikeutensa palauttamisesta osoittamalla asianmukaisella lääkärintodistuksella, että hän täyttää ajokorttiluvan terveysvaatimukset.

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Marja Tuominen. Esittelijä Niko Vuorinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Poliisilaitoksen 19.4.2018 tekemä päätös A:n määräämisestä ajokieltoon perustuu neurologin 16.3.2018 poliisille toimittamaan lääkärinlausuntoon. Lausunnossa on vedottu siihen, että silmälääkäri oli vuonna 2016 todennut, ettei A ollut kykenevä kuljettamaan moottoriajoneuvoa näkökenttäpuutoksen vuoksi. Poliisilaitokselle lausunnon antanut neurologi ei kuitenkaan ollut koskaan nähnyt eikä tutkinut A:ta. A ei ollut ollut tietoinen siitä, että hänen ajokykynsä oli ollut vuonna 2018 arvioitavana Tampereen yliopistosairaalassa.

Neurologin poliisilaitokselle 16.3.2018 tekemä ilmoitus ei ole lainmukainen, minkä vuoksi poliisilaitoksen 19.4.2018 tekemä ajokieltopäätös on kumottava.

Sisä-Suomen poliisilaitos on antanut lausunnon, jossa on vaadittu, että valitus hylätään. Poliisilaitos on viitannut asiassa aikaisemmin esittämäänsä ja hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen perusteluineen sekä perustellut lausuntoaan muun ohella seuraavasti:

Poliisilaitos on käyttänyt asiassa päätösvaltaa ajokorttilain säännösten mukaisesti ja poliisilta edellytettävällä tavalla sekä päätöstä tehtäessä käytettävissä oleviin tietoihin perustuen ja päätöksestä ilmenevin perustein.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentin nojalla korkein hallinto-oikeus määrää, että kumottua ajokieltopäätöstä on edelleen noudatettava, kunnes poliisilaitos on ratkaissut asian uudelleen tai poliisilaitos sitä ennen määrää toisin.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Ajokorttilain 8 §:n 2 momentin mukaan poliisi vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta ja voi siihen liittyen päättää tästä valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä siten kuin mainitussa laissa erikseen säädetään.

Lain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ajokorttilupa myönnetään, jos hakija täyttää ajokorttiluvan terveysvaatimukset.

Ajokorttiluvan terveysvaatimuksista ryhmässä 1 säädetään ajokorttilain 17 §:ssä.

Lain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä kuljettajan määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta.

Lain 21 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän toteaa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä tarkoitettuja terveysvaatimuksia terveydentilan muuten kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen tai jatkuvan päihteiden väärinkäytön takia. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä: 1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytä ajokorttiluvalle asetettuja terveysvaatimuksia; 2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa terveydentilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi.

Lain 64 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos hän ei enää täytä 12 §:ssä säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä.

Lain 66 §:n 3 momentin mukaan 64 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Asiassa saatu selvitys ja johtopäätös

Poliisilaitos on saanut 16.3.2018 päivätyn Tampereen yliopistosairaalan Hatanpään neurologian ja fysiatrian vastuualueen lääkärin ilmoituksen, jonka mukaan A ei enää täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia ryhmässä 1. Tämän ilmoituksen perusteella poliisilaitos on A:ta kuultuaan 19.4.2018 tekemällään päätöksellä määrännyt A:n toistaiseksi ajokieltoon.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan lääkärin poliisilaitokselle tekemä ilmoitus 16.3.2018 on perustunut silmälääkärin 23.2.2016 antamaan lausuntoon, jonka mukaan A:n ajonäköä koskevat terveysvaatimukset eivät silmälääkärin näkökulmasta täyty. Myös A:n hallinto-oikeudelle toimittamat saman silmälääkärin 30.4. ja 18.5.2018 antamat lausunnot ovat perustuneet vuosina 2015 ja 2016 tehtyihin tutkimuksiin. A on kertonut, ettei hän ole vuoden 2016 jälkeen ollut Hatanpään sairaalassa tutkimuksissa.

Poliisi vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta sekä tekee ajo-oikeutta koskevat hallintopäätökset hankittuaan asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lähtökohtaisesti poliisin tulee lääkärin ilmoituksen saatuaan määrätä henkilö ajokieltoon.

Lääkärin poliisilaitokselle toimittama 16.3.2018 päivätty A:n ajokorttiluvan terveysvaatimuksia koskeva ilmoitus oli perustunut silmälääkärin 23.2.2016 antamaan lausuntoon. Kun otetaan huomioon silmälääkärin lausunnon antamisesta kulunut aika ja A:n asiassa esittämä selvitys, poliisilaitoksen olisi tullut viranomaisen selvittämisvelvollisuuden mukaisesti huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä sekä tarvittaessa määrätä A ajokorttilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla esittämään näkökyvystään uudempi lääkärin lausunto.

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset on kumottava ja asia palautettava poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Kari Nieminen.