KHO:2019:161

A oli hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta hänen toiseen turvapaikkahakemukseensa annetun ja lainvoimaiseksi tulleen Maahanmuuttoviraston päätöksen purkamista.

A oli ennen mainitun purkuhakemuksen tekemistä jättänyt Maahanmuuttovirastolle uuden, kolmannen turvapaikkahakemuksen, jossa hän oli vedonnut uusiin seikkoihin turvapaikkaperusteidensa tueksi. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakijan hakemuksen ja katsonut sen olevan ilmeisen perusteeton. Käännyttämisen osalta päätöksessä todettiin, että hakemus oli uusintahakemus, eikä se estänyt aiemmin tehdyn käännyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitetussa purkuhakemuksessa oli siten kyse nimenomaan lainvoimaisen maastapoistamispäätöksen purkamisesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että valitettaessa Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden toimivaltaan kuului hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan päättää siitä, oliko valituksenalaisen Maahanmuuttoviraston päätöksen täytäntöönpano syytä kieltää tai keskeyttää tai oliko asiassa syytä antaa muu täytäntöönpanoa koskeva määräys. Hallinto-oikeuden hallintolainkäyttölakiin perustuvaan yleiseen toimivaltaan ei vaikuttanut se, mitä Maahanmuuttoviraston harkintavallasta ulkomaalaislain 98 §:n 4 momentissa säädettiin. Hallinto-oikeuden toimivaltaa täytäntöönpanomääräysten antamiseen kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli tarkasteltava myös ehdottoman palautuskiellon kautta. Palautuskielto edellytti sen varmistamista, että turvapaikanhakijalla oli käytössään tehokas oikeussuojakeino saattaa uusi turvapaikkaperuste ja sitä koskeva selvitys viranomaisen tutkittavaksi.

Tilanteessa, jossa maasta poistamisesta oli päätetty Maahanmuuttoviraston aikaisemmalla jo lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä eikä Maahanmuuttovirasto ollut uusintahakemukseen antamassaan päätöksessä nimenomaisesti päättänyt maasta poistamisesta uudelleen, hallinto-oikeuden oli siellä vireillä olevassa uusintahakemusta koskevassa valitusasiassa erikseen arvioitava, edellyttikö palautuskiellon noudattamisen varmistaminen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista. Hakijan oikeusturvan takeet edellyttivät, että hän ei joutunut hakemaan samaa asiaa koskevaa täytäntöönpanokieltoa aikaisemman päätöksen purkamista koskevalla hakemuksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka olisi joutunut tosiasiallisesti tutkimaan hallinto-oikeudessa vireillä olevan asian palautuskiellon kannalta. Kun hakijan kansainvälistä suojelua koskeva asia oli hallintolainkäyttölain 32 §:n mukaisesti ollut vireillä hallinto-oikeudessa, toimivalta täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamiseen oli hallintolainkäyttölain 32 §:n perusteella ollut myös nyt kysymyksenkaltaisessa tilanteessa hallinto-oikeudella.

Edellä olevan perusteella ja kun otettiin huomioon hakijan esittämä selvitys sekä se, että hän oli samaan aikaan saattanut kolmatta turvapaikkahakemustaan koskevan valitusasian vireille hallinto-oikeudessa, Maahanmuuttoviraston päätöksen purkamista koskevan hakemuksen tueksi ei ollut esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen, kun otettiin huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus oli hylättävä.

Hallintolainkäyttölaki 32 § 1 momentti ja 63 § 1 momentti

Suomen perustuslaki 9 § 4 momentti

Euroopan ihmisoikeussopimus 3 artikla

Euroopan unionin perusoikeuskirja 18 artikla ja 19 artiklan 2 kohta

Ulkomaalaislaki 98 § 4 momentti, 146 § 1 momentti, 147 § ja 202 § 1 momentti

Uudelleenlaadittu menettelydirektiivi (2013/32/EU) 46 artikla 1 kohta a alakohta ja 3 kohta

Ks. ja vrt. KHO 2018:169

Päätös, jota valitus koskee

Maahanmuuttovirasto 26.10.2018 diaarinumero 1887/210/2018

Asian aikaisempi käsittely

Maahanmuuttovirasto on 26.10.2018 antamallaan päätöksellä diaarinumero 1887/210/2018 hylännyt hakijan toisen kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen. Lisäksi virasto on päättänyt käännyttää hakijan Afganistaniin ja määrännyt hänet kahden vuoden Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Maahanmuuttovirasto on katsonut turvapaikkahakemuksen olevan ilmeisen perusteeton.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 13.5.2019 antamallaan päätöksellä numero 19/0597/5 hylännyt hakijan valituksen.

Korkein hallinto-oikeus on 14.6.2019 antamallaan päätöksellä taltionumero 2910 hylännyt hakijan valituslupahakemuksen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hakija on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30.7.2019 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus purkaa Maahanmuuttoviraston 26.10.2018 antaman päätöksen, joka on lainvoimainen. Käännyttämisen täytäntöönpano on kiellettävä.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Hakija on 19.6.2019 jättänyt uuden turvapaikkahakemuksen (diaarinumero 2083/210/2019), jota koskeva valitusasia on vireillä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Hakija on myös hakenut 24.7.2019 oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Hakija on uudessa turvapaikkahakemuksessaan esittänyt Maahanmuuttovirastolle ja hallinto-oikeudelle turvapaikkaperusteiden osalta sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen.

Koska hakijan vireillä olevaa perhesideperusteista oleskelulupahakemusta ei ole tutkittu, päätös on joka tapauksessa purettava käännyttämisen ja maahantulokiellon osalta ja käännytys on kiellettävä asian käsittelyn ajaksi.

Hakija on Itä-Suomen hallinto-oikeuden 9.10.2019 antamaa päätöstä koskevan muutoksenhakuasian (diaarinumero 5194/1/19) yhteydessä toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle myös nyt kysymyksessä olevaa asiaa (diaarinumero 3621/1/19) koskevan hakemuksen täydennyksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Perustelut

Kansalliset säännökset

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa:

1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;

2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai

3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Ulkomaalaislain 98 §:n 4 momentin mukaan, jos kansainvälistä suojelua koskeva hakemus hylätään, päätetään samalla asianomaisen käännyttämisestä tai maasta karkottamisesta, jollei asiassa ilmene erityisiä syitä, joiden vuoksi maasta poistamispäätös tulee jättää tekemättä.

Ulkomaalaislain 146 §:n 1 momentin mukaan käännyttämistä harkittaessa on otettava huomioon päätöksen perusteena olevat seikat sekä asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan. Harkinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja perhe-elämän suojaan. Harkinnassa muutoin huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin ulkomaalaisen maassa oleskelun pituus ja tarkoitus sekä ulkomaalaiselle myönnetyn oleskeluluvan luonne, hänen siteensä Suomeen sekä hänen perheeseen liittyvät, kulttuuriset ja sosiaaliset siteensä kotimaahan.

Ulkomaalaislain 147 §:n mukaan ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pääsyn epäämisen seurauksena palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle.

Ulkomaalaislain 202 §:n 1 momentin mukaan lainvoimaista päätöstä tai päätöstä, joka tämän lain mukaan on muutoin pantavissa täytäntöön, ei saa panna täytäntöön, jos on syytä epäillä, että ulkomaalaisen palauttaminen alkuperämaahan tai muuhun maahan saattaa hänet 147 §:ssä tarkoitettuun vaaraan.

Suomen perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaan ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

Unionin oikeus

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artikla koskee oikeutta turvapaikkaan. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan 2 kohdan mukaan ketään ei saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epä-inhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 26.6.2013 antaneet direktiivin (2013/32/EU) kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu menettelydirektiivi).

Direktiivin 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijoilla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa muutoksen hakemiseksi päätökseen, joka koskee heidän tekemäänsä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, mukaan lukien päätös hakemuksen katsomisesta perusteettomaksi pakolaisaseman ja/tai toissijaisen suojeluaseman suhteen.

Saman artiklan 3 kohdan mukaan edellä olevan 1 kohdan noudattamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehokkaat oikeussuojakeinot sisältävät sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen ex nunc -tutkimisen kaikilta osin, mukaan lukien tarvittaessa kansainvälisen suojelun tarpeen tutkiminen direktiivin 2011/95/EU mukaisesti, ainakin muutoksenhakumenettelyissä ensimmäisessä oikeusasteessa.

Oikeuskäytäntöä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2018:169 koski tilannetta, jossa muutoksenhakijan käännyttämisestä oli päätetty Maahanmuuttoviraston aikaisemmin antamalla jo lainvoimaiseksi tulleella kansainvälistä suojelua koskevalla päätöksellä, mutta ei hallinto-oikeudessa valituksen kohteena olevalla Maahanmuuttoviraston päätöksellä. Korkein hallinto-oikeus purki mainitun lainvoimaiseksi tulleen käännyttämispäätöksen. Muussa tapauksessa muutoksenhakija olisi voitu poistaa Suomesta aikaisemman lainvoimaisen päätöksen perusteella ja palauttaa kotimaahansa samaan aikaan, kun muutoksenhakijan valitus Maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksestä oli ollut hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Korkein hallinto-oikeus lausui, että hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa purkaa lainvoiman saaneita päätöksiä vaikkakin hallintolainkäyttölain 60 §:n mukainen kantelu saattaa olla käytettävissä. Jos hallinto-oikeudella ei ole valitusviranomaisena käsiteltävänä käännytyspäätöstä, se vaikeuttaa sen mahdollisuuksia toteuttaa täytäntöönpanokieltoa tilanteessa, jossa hallinto-oikeus pitää käännyttämistä palautuskiellon vastaisena.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Hakija on 30.7.2019 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta hänen toiseen turvapaikkahakemukseensa annetun ja lainvoimaiseksi tulleen Maahanmuuttoviraston päätöksen 26.10.2018 diaarinumero 1887/210/2018 purkamista.

Hän on 19.6.2019 eli ennen purkuhakemuksen tekemistä jättänyt Maahanmuuttovirastolle uuden, kolmannen turvapaikkahakemuksen ja vedonnut uusiin seikkoihin turvapaikkahakemuksensa tueksi. Maahanmuuttovirasto on 17.7.2019 hylännyt hakijan hakemuksen ja katsonut sen olevan ilmeisen perusteeton. Käännyttämisen osalta päätöksessä todetaan, että hakemus on uusintahakemus, eikä se estä 26.10.2018 tehdyn käännyttämistä koskevan päätöksen dnro 1887/210/2018 täytäntöönpanoa.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitetussa purkuhakemuksessa on siten kyse nimenomaan lainvoimaisen maastapoistamispäätöksen purkamisesta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valitettaessa Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan päättää siitä, onko valituksenalaisen Maahanmuuttoviraston päätöksen täytäntöönpano syytä kieltää tai keskeyttää tai onko asiassa syytä antaa muu täytäntöönpanoa koskeva määräys. Hallinto-oikeuden hallintolainkäyttölakiin perustuvaan yleiseen toimivaltaan ei vaikuta se, mitä Maahanmuuttoviraston harkintavallasta ulkomaalaislain 98 §:n 4 momentissa säädetään. Hallinto-oikeuden toimivaltaa täytäntöönpanomääräysten antamiseen kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa on tarkasteltava myös ehdottoman palautuskiellon kautta. Palautuskielto edellyttää sen varmistamista, että turvapaikanhakijalla on käytössään tehokas oikeussuojakeino saattaa uusi turvapaikkaperuste ja sitä koskeva selvitys viranomaisen tutkittavaksi.

Tilanteessa, jossa maasta poistamisesta on päätetty Maahanmuuttoviraston aikaisemmalla jo lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä eikä Maahanmuuttovirasto ole uusintahakemukseen antamassaan päätöksessä nimenomaisesti päättänyt maasta poistamisesta uudelleen, hallinto-oikeuden on siellä vireillä olevassa uusintahakemusta koskevassa valitusasiassa erikseen arvioitava, edellyttääkö palautuskiellon noudattamisen varmistaminen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista. Hakijan oikeusturvan takeet edellyttävät, että hän ei joudu hakemaan samaa asiaa koskevaa täytäntöönpanokieltoa aikaisemman päätöksen purkamista koskevalla hakemuksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka joutuisi tosiasiallisesti tutkimaan hallinto-oikeudessa vireillä olevan asian palautuskiellon kannalta. Kun hakijan kansainvälistä suojelua koskeva asia on hallintolainkäyttölain 32 §:n mukaisesti vireillä hallinto-oikeudessa, toimivalta täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamiseen on hallintolainkäyttölain 32 §:n perusteella myös nyt kysymyksenkaltaisessa tilanteessa hallinto-oikeudella.

Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä se, että hän on samaan aikaan saattanut kolmatta turva-paikkahakemustaan koskevan valitusasian vireille hallinto-oikeudessa, Maahanmuuttoviraston 26.10.2018 antaman päätöksen purkamista koskevan hakemuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.