Förvaltningsdomstolar

I Finland finns som allmänna förvaltningsdomstolar i första rättsinstans sex förvaltningsdomstolar. Deras verksamhet regleras i lagen om förvaltningsdomstolarna (26.3.1999/430). Dessutom finns Ålands förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar består av ett eller flera landskap enligt lagen om landskapsindelning (1159/1997).

I vissa grupper av ärenden kan domkretsen för en förvaltningsdomstol likväl omfatta hela landet. Helsingfors förvaltningsdomstol behandlar till exempel som första instans alla mål som gäller mervärdesskatter och tullar.

På motsvarande sätt är besvären över beslut om tillstånd och ålägganden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen koncentrerade till Vasa förvaltningsdomstol. Sökandet av ändring i ärenden som gäller jordbruksstöd, stöd för utveckling av landsbygden eller strukturstöd har (från 1.9.2014) på motsvarande sätt koncentrerats till Tavastehus förvaltningsdomstol.

Domkretsar

Helsingfors förvaltningsdomstol Nyland och Östra Nyland
Tavastehus förvaltningsdomstol Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Mellersta Finland
Östra Finlands förvaltningsdomstol Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen
Norra Finlands förvaltningsdomstol Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland
Åbo förvaltningsdomstol Egentliga Finland och Satakunta
Vasa förvaltningsdomstol Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Ålands förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolarnas gemensamma diarieschema

 
Publicerad 17.5.2017