Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolens verksamhet regleras i lagen om marknadsdomstolen (99/2013). Föregångaren till nuvarande lag trädde i kraft 1.3.2002 och då inledde marknadsdomstolen sin verksamhet. Ärenden som gällde konkurrensbegränsningar, upphandlingsärenden och marknadsrättsliga ärenden koncentrerades då till marknadsdomstolen. Från och med september 2013 har marknadsdomstolens fått en mer omfattande behörighet och numera är marknadsdomstolen första rättsinstans som specialdomstol för konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, för mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt för marknadsrättsliga ärenden.

Vid handläggningen tillämpas förvaltningsprocesslagen i stor utsträckning på det sätt som närmare föreskrivs i lagen om rättegång i marknadsomstolen (100/2013).

Marknadsdomstolens beslut i konkurrensärenden, tillsynsärenden och upphandlingsärenden kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. I ärenden där beslut från patent- och registerstyrelsen eller någon annan registermyndighets beslut har överklagats till marknadsdomstolen måste man ha besvärstillstånd för att överklaga marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I en del av målen som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt i marknadsrättsliga ärenden ska man ansöka om besvärstillstånd hos högsta domstolen.

 
Publicerad 30.6.2016