Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen är en specialdomstol för frågor om social trygghet. De största grupperna av ärenden har att göra med arbetspensioner, utkomstskydd för arbetslösa, studiestöd, militärskador, folkpensioner och arbetsolycksfall.

Målen i försäkringsdomstolen handläggs i första hand med tillämpning av förvaltningsprocesslagen. Försäkringsdomstolens beslut kan endast överklagas till högsta förvaltningsdomstolen genom extraordinärt ändringssökande på grund av felaktigt förfarande.

 
Publicerad 31.12.2018