Försäkringsdomstolen

Lagen om försäkringsdomstolen (21.2.2003/132) trädde i kraft 1.5.2003. Försäkringsdomstolen är en specialdomstol för frågor om social trygghet. De största grupperna av ärenden har att göra med arbetspensioner, utkomstskydd för arbetslösa, studiestöd, militärskador, folkpensioner och arbetsolycksfall.

Målen i försäkringsdomstolen handläggs i första hand med tillämpning av förvaltningsprocesslagen. Försäkringsdomstolens beslut kan endast överklagas till högsta förvaltningsdomstolen genom extraordinärt ändringssökande på grund av felaktigt förfarande.

 
Publicerad 30.6.2016