I högsta förvaltningsdomstolen tjänsteförhållandet för viss tid som KANSLICHEF (D 15)

Sista ansökningsdag:
25.01.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta förvaltningsdomstolen

I högsta förvaltningsdomstolen tillsätts tjänsteförhållandet för viss tid som KANSLICHEF (D 15) för tiden 1.5.2019-29.2.2024, dock högst till dess att den ordinarie tjänsteinnehavaren återvänder från sin tjänstledighet.

Kanslichefen bistår presidenten och ser till att domstolens verksamhet sköts ändamålsenligt. Kanslichefen svarar bland annat för uppgifter som hänför sig till ekonomisk förvaltning, budgetberedning och personalförvaltning vid högsta förvaltningsdomstolen såväl som andra mångsidiga uppgifter relaterade till informations-, fastighets- och allmänförvaltning samt arbetarskydd, säkerhet och intressentsamarbete.

Kanslichefen förestår högsta förvaltningsdomstolens kansli. Kanslichefen fungerar även som administrativ chef för föredragarna i högsta förvaltningsdomstolen. En framgångsrik skötsel av kanslichefens uppgifter förutsätter ledarskapsförmåga, resultatorientering, flexibilitet, förmåga att fungera i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö samt goda kommunikationsfärdigheter och organisationsförmåga.

Vid utnämning av kanslichefen samt om behörighetsvillkoren tillämpas vad som i domstolslagen bestäms om domare. Språkkravet är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Högsta förvaltningsdomstolens ordinarie kanslichef är tjänstledig till 29.2.2024 med stöd av 25 § 1 mom. i lagen om republikens presidents kansli. Tjänstledigheten kan upphöra redan före det nämnda datumet. Tjänsteförhållandet för viss tid som kanslichef fortsätter högst fram till dess att den ordinarie tjänsteinnehavaren återvänder från sin tjänstledighet.

Skriftliga ansökningar med matrikelutdrag eller meritförteckning ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolen senast 25.1.2019 före tjänstetidens slut under e-postadressen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi eller skriftligen under adressen PB 180, 00131 Helsingfors (Fabiansgatan 15).

I högsta förvaltningsdomstolen 4.1.2019

Toni Kaarresalo
kanslichef

 
Publicerad 4.1.2019
Tillbaka till början |