Vid försäkringsdomstolen tjänsten som ÖVERDOMARE (D 19)

Sista ansökningsdag:
31.01.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta förvaltningsdomstolen

Vid försäkringsdomstolen lediganslås tjänsten som ÖVERDOMARE (D 19) från och med 1.8.2019.

Försäkringsdomstolen är en specialdomstol för ärenden som gäller social trygghet, som främst handlägger besvär över olika besvärsnämnders avgöranden. Försäkringsdomstolen är högsta instans för ändringssökande i merparten av de besvärsärenden som handläggs vid domstolen.

Försäkringsdomstolen är belägen i Helsingfors och dess domkrets täcker hela landet. Vid domstolen arbetar cirka 110 personer.

Överdomaren är försäkringsdomstolens chefsdomare som leder domstolen och sörjer för att resultatmålen uppnås. En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter förutom ledarförmåga även förtrogenhet med försäkringsdomstolens verksamhetsfält. Tjänsten som överdomare är en domartjänst på viss tid, som tillsätts för sju år i sänder. En chefsdomare utnämns dock högst till dess att han eller hon uppnår den avgångsålder som föreskrivs för domare.

Överdomaren utnämns av republikens president. Om utnämningen av överdomare samt om behörighetsvillkoren för dessa föreskrivs i domstolslagen.

Ansökningar jämte matrikelutdrag eller meritförteckning ska vara framme hos högsta förvaltningsdomstolen senast 31.1.2019 inom ämbetsverkets öppethållningstid under e-postadressen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi eller under adressen PB 180, 00131 Helsingfors (Fabiansgatan 15).

Högsta förvaltningsdomstolen 3.1.2019

Toni Kaarresalo
kanslichef

 
Publicerad 3.1.2019
Tillbaka till början |