Meddelanden

Nyheter
8.11.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag genom sitt avgörande delvis bifallit besvären som anförts i fråga om Helsingfors generalplan.

30.10.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären gällande detaljplanen för Raumo Kanal. Förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte men högsta förvaltningsdomstolen utökade beslutsskälen.

25.9.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt referendarieråd från och med 1.10.2018.

24.9.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade syn 21.9.2018 i Raumo. Synen förrättades i syfte att besöka stället och bedöma hur förändringen av detaljplanen skulle påverka stadsbilden, landskapet och den byggda miljön, i synnerhet gällande Gamla Raumo världsarv.

4.9.2018
»

HFD godkände en kommuniké om tillämpningen av besvärstillståndssystemet i samband med sitt festplenum som hölls 100-årsjubileet till ära 3.9.2018. I sin kommuniké betonar högsta förvaltningsdomstolen vikten av att ett omfattande besvärstillståndssystem förverkligas.

31.8.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen fyller 100 i höst. På fredag 31.8.2018 ordnas på Finlandiahuset ett seminarium för inbjudna gäster. På seminariet hålls mångsidiga anföranden i anslutning till HFD:s uppgifter. Seminariedagen är presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuoris sista arbetsdag. Republikens president och riksdagens talman hedrar seminariet med sin närvaro.

30.8.2018
»

I år är det hundra år sedan Högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) grundades. Jubileumsåret till ära öppnar HFD och HD sina dörrar för allmänheten på lördagen den 15 september kl. 11-15.

30.8.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären avseende Tavase Oy:s anläggning för konstgjort grundvatten. Grundvattenprojektet är enligt tillståndsansökan avsett att förverkligas dels i Kangasala kommun, på två produktionsområden som delvis är belägna på Natura-området Keisarinharju-Vehoniemenharju, dels i Pälkäne kommun, där ett tredje produktionsområde är beläget i närheten av Natura-området Keiniänranta.

28.8.2018
»

I år fyller högsta förvaltningsdomstolen 100 år. Festskriften ”Oikeusvaltion rakentaja” (ung. Rättsstatsbyggaren) belyser ur många synvinklar HFD:s betydelse i det finska samhällets olika vändningar. Forskarna Jukka Kekkonen, Markku Jokisipilä och Markus Kari skriver mångsidigt om HFD:s roll och ger oss nya forskningsrön.

8.8.2018
»

Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen fyller under innevarande år ett hundra år. Ordnarnas stormästare, republikens president Sauli Niinistö har 30.5.2018 förlänat följande utmärkelsetecken:

6.7.2018
»

Högsta domstolen i Kina arrangerande 2.7.2018 ett seminarium med temat internationell miljörätt och domstolarnas roll i miljörättsliga ärenden. Från Finland deltog justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi vid seminariet.

5.7.2018
»

Kommunikationsverket hade på våren 2015 i sitt beslut som gällde grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster ansett att Digita Oy fortfarande hade betydande marknadsinflytande (SMP) på grossistmarknaden för televisionssändningstjänster och riksomfattande radiosändningstjänster.

15.6.2018
»

Medborgare och samfund kan i fortsättningen sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna via e-tjänsten. Via tjänsten kan man lämna in till exempel besvär, lämna in handlingar och få domstolens beslut delgivet.

13.6.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen höll 12.6.2018 en muntlig förhandling och förrättade syn i ett ärende som gäller en anläggning för konstgjord grundvattenbildning i Kangasala och Pälkäne.

7.6.2018
»

HFD har i sitt årsboksbeslut som gäller körtillstånd för en taxiförare ansett det nödvändigt att bedöma om slutresultatet som tillämpningen av lagen ledde till stod i strid mot grundlagen.

30.5.2018
»

HFD har beviljat flera besvärstillstånd i ärendet som gäller Helsingfors generalplan. Sammanlagt 21 besvärstillståndsansökningar inkom till domstolen.

24.5.2018
»

ACA-Europa har under sitt årsmöte i Haag i maj uttryckt allvarlig oro över att de grundläggande rättsstatsprinciperna har äventyrats i vissa av unionens medlemsstater.

24.5.2018
»

Enligt betänkandet av den av justitieministeriet för översynen av konkurslagen tillsatta arbetsgruppen skulle ett nytt kapitel gällande konkursboets offentligrättsliga miljöansvar intas i konkurslagen.

18.5.2018
»

Republikens president har idag utnämnt justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen, juris doktor Kari Kuusiniemi till president i högsta förvaltningsdomstolen. Kuusiniemi, som är född år 1960, tillträder den nya tjänsten den 1 september 2018. Pekka Vihervuori, som har varit president i HFD sedan år 2012, går i pension den 31 augusti 2018.

20.4.2018
»

Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens representanter under ledning av presidenterna Timo Esko och Pekka Vihervuori besökte Moskva 18.-19.4. på inbjudan av presidenten i Rysslands högsta domstol Vjacheslav Lebedev.

11.4.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna tre referendarieråd.

5.4.2018
»

På grund av asylansökningarna har mängden ärenden i högsta förvaltningsdomstolen ökat årligen sedan 2016. Då det år 2014 inkom ungefär fyra tusen ärenden till domstolen, var antalet år 2017 redan närmare sex och ett halvt tusen. Under det första kvartalet år 2018 är antalet inkomna ärenden redan uppe i 1500.

27.3.2018
»

Juris kandidaten politices magister Päivi Pietarinen har utnämnts till juridisk rådgivare till republikens president och till medlem av kabinettet.

20.3.2018
»

I högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för år 2017 redogörs för bakgrunden till behandlingen av utlänningsärendena och statistiken kring dem. I årsberättelsen behandlas även muntliga förhandlingar i högsta förvaltningsdomstolen och prejudikatbesvär i skatteärenden, samt Talvivaaragruvans miljöfrågor.

9.3.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag för ny behandling till avfallsnämnden i Forssa återvisat ärenden som gällde organisering av avfallstransporten i Akaa, Forssa, Humppila, Jockis, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (utom Suodenniemi och Mouhijärvi områden), Somero, Tammela, Urjala och Ypäjä.

27.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen förnyar sitt emblem och sitt visuella utseende från 1.3.2018.

16.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit besvären över de beslut som gällde transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i Tammerforsregionen.

14.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag i sin framställning till statsrådet fäst uppmärksamhet vid ett strukturellt rättssäkerhetsproblem angående lagstiftningen som gäller rättegångsavgifter. För att lösa problemet har HFD föreslagit att lagstiftningen ändras.

13.2.2018
»

Jämlikhet mellan könen, asylsökande, skatteparadis, miljöskydd – ord som lyssnaren år 1918 inte just lystrade till. Världens förändring på hundra år har varit enorm.

24.1.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen håller 25.-26.1.2018 muntlig förhandling i ett ärende gällande Digita Oy:s skyldigheter som företag med betydande marknadsinflytande när det gäller att tillhandahålla tillträde till huvudsändarstationernas antennplats och -kapacitet samt på grossistmarkanden för televisions- och riksomfattande radiosändningstjänster.

12.1.2018
»

Sedan utkomststödsärendena flyttades till FPA från början av år 2017 har antalet besvär som gäller utkomststöd ökat i förvaltningsdomstolarna. Sannolikt kommer detta att också öka högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda under innevarande år. För tillfället är exceptionellt många rättelseyrkanden gällande utkomststöd anhängiga i FPA.

10.1.2018
»

År 2017 var ett exceptionellt år för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade kraftigt och under året avgjordes rekordantalet 6636 ärenden på domstolens fyra avdelningar.

20.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ansökan om prejudikatbesvärstillstånd i tre ärenden som gäller användning av så kallad hjälpbolagsstruktur i en koncern och rätt att i beskattningen dra av ränta på ett koncerninternt lån som det skattskyldiga bolaget tagit för finansiering av aktiehandel. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

13.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens proposition om förslag till lag om valfrihet inom social- och hälsovården är problematisk.

1.12.2017
»

Republikens president har utnämnt följande personer till justitieråd till högsta förvaltningsdomstolen.

28.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen ska på besvär av en naturskyddsförening ta ställning till om de i jaktlagen och habitatdirektivet stadgade förutsättningarna för dispens gällande fredande av varg blivit uppfyllda. Frågan gäller fall där sammanlagt sju vargar fått fällas i norra Savolax med två enskilda dispensbeslut.

24.11.2017
»

Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuori är bekymrad över hur de grundläggande rättsliga värdena och etablerade internationella grundläggande utgångspunkterna i vissa euroepiska länder ringaktas. En svag länk är en för mycket för att unionens gemensamma rättssystem ska kunna fungera som det är avsett.

23.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande om arbets- och näringslivsministeriets utkast till en proposition av regeringen med förslag till lag om företagshemligheter och vissa andra lagar.

10.10.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen är bekymrad över det nya kapitel miljöministeriet föreslår till miljöskyddslagen. Kapitlet skulle innehålla stadganden om det anmälningsförfarande som ska tillämpas i samband med miljötillstånd.

6.10.2017
»

Domarnas sakkunnighet och jämnt fördelade specialisering möjliggör en djup och vid behov kritisk diskussion inom domstolen. Det uppskattas även utanför domstolarna.

3.10.2017
»

Beslutet av polisinrättningen i Helsingfors att förbjuda scenen ”Mon corps” i holländska Dries Verhoevens performance Ceci n`est pas... - på Glaspalatstorget i Helsingfors söndagen 16.11.2014 strider enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut mot lag.

28.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen framhäver kundens primära roll i utvecklingen av elektronisk ärendehantering inom förvaltningen. HFD har på begäran av finansministeriet tagit ställning till lagändringsbehov i samband med elektronisk ärendehantering.

22.9.2017
»

. ACA-Europe har meddelat sitt stöd till Polens högsta förvaltningsdomstol.

13.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande gällande reformen av Ålands självstyrelselag till justitieministeriet.

5.9.2017
»

Ett utkast till en regeringsproposition till riksdagen om lag om ändring av utlänningslagen har beretts vid inrikesministeriet. Enligt förslaget skulle vissa stadganden som gäller verkställighet av beslut om utvisning ur landet ändras så att vissa utvisningsbeslut som baserar sig på allmän ordning och säkerhet skulle kunna verkställas snabbare.

5.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett utlåtande till justitieministeriet gällande arbetsgruppens betänkande och förslag till regeringens proposition om ny dataskyddslag.

24.8.2017
»

Vid en ceremoni den 24 augusti 2017 i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen

21.8.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgett sitt utlåtande om lagförslaget gällande en ny förvaltningsprocesslag. HFD fäster uppmärksamhet vid såväl principiellt och strukturellt problematiska ställen som flera enskilda föreslagna paragrafer och deras motiveringar.

24.7.2017
»

En delegation ledd av presidenten i Tysklands författningsdomstol, professor Andeas Vosskuhle, besöker 26. -28. juli de högsta domstolarna i Finland, högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

30.6.2017
»

I sitt utlåtande till justitieministeriet gällande inrättandet av en domstolsmyndighet påpekar högsta förvaltningsdomstolen att den centrala frågan är hur den offentliga ekonomins knappa resurser borde allokeras i förhållande till domstolarna.

19.6.2017
»

Republikens president Sauli Niinistö har 18.5.2017 förlänat ordföranden i Sveriges högsta förvaltningsdomstol Mats Melin Storkorset av Finlands Lejons orden.

14.6.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande till finansministeriet om ett utkast till proposition av regeringen om lagstiftning som gäller genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

30.5.2017
»

Republikens president har utnämnt miljösakkunnigråd och överingenjörsråd till högsta förvaltningsdomstolen.

22.5.2017
»

Det officiella besöket är en del av samarbetet mellan EU-domstolen och unionens medlemsländer och de nationella domstolarna. Som värdar för besöket står förutom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen även utrikesministeriet och justitieministeriet.

22.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag fastställt Regionförvaltningsverkets i Norra Finland och Vasa förvaltningsdomstols beslut om tillstånd att bygga Sierilä kraftverk i Kemi älv i Rovaniemi.

9.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två årsboksbeslut och två andra beslut genom vilka domstolen har avgjort ärenden som gäller Talvivaaragruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd. Besluten handlar om uppdatering av ett tidigare beviljat miljö- och vattenhushållningstillstånd genom tidsbestämd justering av tillståndsvillkoren, samt om förändringar som skett i verksamheten.

5.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag publicerat fyra årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt afganska asylsökanden.

21.4.2017
»

Många asylsökande muslimer från Iran, Irak och Afghanistan har under handläggningen av sin asylansökan motiverat sitt behov av internationellt skydd med att de under vistelsen i Finland har omvänt sig till kristendomen. Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna måste i dessa fall göra en omsorgsfull bedömning av asylsökandenas förändrade situation. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år i flera fall meddelat beslut där bland annat Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis om förbud mot tillbakasändning funnits i bakgrunden.

21.4.2017
»

Många asylsökande muslimer från Iran, Irak och Afghanistan har under handläggningen av sin asylansökan motiverat sitt behov av internationellt skydd med att de under vistelsen i Finland har omvänt sig till kristendomen. Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna måste i dessa fall göra en omsorgsfull bedömning av asylsökandenas förändrade situation. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år i flera fall meddelat beslut där bland annat Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis om förbud mot tillbakasändning funnits i bakgrunden.

29.3.2017
»

Inom ramen för högtidlighållandet av 60-årsjubileet av Romfördragets undertecknande anordnade Europeiska unionens domstol ett domarforum 27.-28.3.2017 i vilket ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar deltog.

22.3.2017
»

I sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande förslaget till lagstiftning om kundens valfrihet i anslutning till social- och hälsovårdsreformen konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att förslaget väldigt långt utgår ifrån produktionen av tjänster inom hälsovården.

22.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtande över ett utkast av miljöministeriet till regeringsproposition om ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa miljöärenden. Enligt utkastet skulle ändring i förvaltningsdomstolens beslut få sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Krav på besvärstillstånd skulle införas i miljöskyddslagen, marktäktslagen och vattenlagen. Dessutom skulle besvärstillstånd i större utsträckning än tidigare komma att gälla ärenden om vilka bestäms i markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen.

15.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse innehåller ett sammandrag av de ärenden som år 2016 var juridiskt mest betydelsefulla och som fått mest offentlighet.

9.3.2017
»

En lång historisk utveckling har format de förvaltningsdomstolar vi har idag. Mest har de formats under våra hundra år av självständighet.

8.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en möjlighet att minska nuvarande skyddsavstånd innebär en eventuell försämring av skyddet för grannskapet, även om det kan vara befogat att frångå en schematisk reglering av skyddsavstånden i vissa fall.

1.2.2017
»

År 2016 var i flera avseenden historiskt för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade med 11 % och antalet avgjorda ärenden ökade med en tredjedel jämfört med året innan. Behandlingstiden för ett ändringssökningsärende var ifjol ca 10 månader då målsättningen var 12 månader. Utlänningsärendenas behandlingstider förkortades betydligt.

27.1.2017
»

Inom lagberedning är det viktigt att sätta sig in i grundlagen och beakta den på tillbörligt sätt. De rättsliga utmaningarna inom en ansvarsfull lagberedning sträcker sig ändå längre än endast till grundlagen och de mänskliga rättigheterna.

29.12.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat sitt beslut om att hålla i kraft den påföljdavgift om 70 miljoner euro som Valio tidigare ålagts att betala. Valio konstaterades ha gjort sig skyldig till sådan underprissättning i konkurrenssyfte på marknaden för basmjölk som betraktades som missbruk av dominerande marknadsställning.

9.12.2016
»

Republikens president har 9.12.2016 utnämnt följande personer till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen:

5.12.2016
»

Myndigheterna sänder fortfarande en del av sina brev per post, åtminstone tills eventuella bestämmelser om skyldighet att använda elektronisk brevlåda träder i kraft. Breven torde även i fortsättningen komma att sändas som brev som utdelas inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att regeringen i sitt utkast till proposition om ändring av postlagen inte har beaktat vilken inverkan det kan ha på myndighetsverksamheten att brev skulle komma att vara nästan en vecka på väg.

30.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett två årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt personer från Bagdad i Irak.

25.11.2016
»

Statsrådet beslöt 26.5.2016 att Rääkkylä kommun skulle sammanslås med Kides stad från ingången av år 2017. Till följd av sin ekonomiska situation har Rääkkylä kommun varit en så kallad kriskommun. Därför har statsrådet haft behörighet att besluta att kommunerna ska slås samman, trots att kommunfullmäktige i Rääkkylä har motsatt sig sammanslagningen. Enligt kommunstrukturlagen är en sammanslagning av kommuner trots motstånd från fullmäktige möjlig endast under vissa förutsättningar. Det förutsätts bland annat att ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i en kriskommun.

23.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att ett serveringstillstånd kunde återkallas med anledning av att det vid en skattegranskning hade upptäckts att det hade förekommit försäljning förbi bokföringen. Serveringstillståndet kunde återkallas trots att tillståndshavaren senare hade betalat de skatter som påförts med anledning av berättelsen från skatteinspektionen och inte hade obetalda skatter när tillståndet återkallades. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Tavastehus förvaltningsdomstols beslut i saken.

9.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sina utlåtanden om regeringens utkast till en proposition om både landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Det är frågan om en reform av unik omfattning, som har vittgående verkningar såväl när reformen genomförs som senare.

6.9.2016
»

Vårdreformen (sote) och landskapsreformen innebär en mera djupgående omläggning av den offentliga förvaltningens och den offentliga maktens ramar och strukturer än någon annan reform under självständighetstiden. För närvarande ser det ut som om förändringarna kommer att genomföras utan ändring av grundlagen.

16.8.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtanden till justitieministeriet om ändring av barnskyddslagen och till miljöministeriet om ändring av markanvändnings- och bygglagen.

29.7.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag upphävt de tillsynsbeslut som Kommunikationsverket hade meddelat fyra teleföretag med så kallat betydande marknadsinflytande (BMI-företag). Besluten gällde maximiprissättning av produkter som behövs i accessnät.

26.7.2016
»

Under perioden januari-juni 2016 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2686 ärenden, vilket är 41 procent mera än under motsvarande tid i fjol. I slutet av juni hade domstolen 3438 oavgjorda ärenden, det vill säga tio procent färre än i slutet av juni 2015. Ändå har antalet inkommande ärenden ökat.

1.7.2016
»

Ersättningsanspråk från elva sinnessjukvårdare som arbetat vid Niuvanniemi sjukhus har varit föremål för handläggning i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Sinnessjukvårdarna har motiverat sina ersättningsanspråk med att de anställts i tjänsteförhållanden för viss tid trots att lagliga förutsättningar för visstidsanställning saknats.

28.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett besvärsärende som har gällt beskattningen av en förmånstagare i en stiftelse i en bank i Liechtenstein. HFD ändrade inte förvaltningsdomstolens slutsats eller de verkställda beskattningarna, som i brist på annan utredning verkställts genom uppskattning av inkomst och förmögenhet för förmånstagaren.

3.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ändra ett beslut av Norra Finlands förvaltningsdomstol, som har gällt uppsägningen av kommundirektör Anna Mäkelä. Förvaltningsdomstolen hade på besvär av kommundirektören och kommunfullmäktiges ordförande upphävt kommunfullmäktiges uppsägningsbeslut på den grunden att förfarandet vid uppsägningen hade varit felaktigt.

31.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit 13 besvär över de fyra beslut som Vasa förvaltningsdomstol fattade 28.4.2016 i ärenden som gäller miljöskydd och vattenhushållning vid Terrafame Oy:s Talvivaara-gruva. Besvärstiden gick ut 30.5.2016.

19.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två besvär gällande rätten att dra av räntor internationellt. I vartdera fallet ansåg HFD att de räntor som en internationell koncerns filial i Finland betalat till ett utländskt bolag inom koncernen inte var avdragsgilla. I båda sina avgöranden, vilka publiceras som återboksbeslut, fastställde HFD således Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande.

28.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn när en sådan behövs för utredningen av ett ärende som är anhängigt i domstolen.

20.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen betonade att när det gäller tillbakasändning till Ungern, kan situationen komma att bedömas annorlunda om man får ny utredning i synnerhet om Serbien som ett säkert land, genom ändrad ungersk rättspraxis i asylfrågor, avgöranden av Europeiska människorättskonventionen eller på annat sätt.

13.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för 2015 innehåller en översiktlig redogörelse för de juridiskt viktigaste och för allmänheten intressantaste ärendena under året.

8.4.2016
»

I sitt tal om barnets rättsskydd, som högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori höll när Barnombudsmannens årsbok 2016 publicerades, framhöll han att samhällets och rättsstatens utvecklingsnivå återspeglas i hur väl man i lagstiftningen och beslutsfattandet lyckas identifiera och erkänna barnets behov.

8.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande till finansministeriet över ett förslag till proposition om ändring av statstjänstemannalagen.

11.3.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen ger årligen många utlåtanden till ministerierna om förslag till ny lagstiftning som berör förvaltningsrättsskipningen.

4.3.2016
»

Finland fick i fjol ta emot över 30 000 asylsökande. Asylsökandena har rätt att söka ändring i Migrationsverkets beslut, i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen.

19.2.2016
»

Republikens president har 19.2.2016 fattat beslut om följande utnämningar i högsta förvaltningsdomstolen:

19.2.2016
»

När ett ärende är viktigt från samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

Publicerad 20.3.2018