Meddelanden

Nyheter
2.4.2020
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse 2019 öppnar för de utmaningar domstolen ställdes inför ifjol. Digitaliseringen av rättsprocessen och ärendehanteringen ökade kraftigt. I HFD förberedde man sig även för den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden, vilken trädde i kraft den 1 januari 2020.

25.3.2020
»

Den jaktlicens för järv som Finlands viltcentral år 2017 hade beviljat inom Enontekis kommun var lagstridig. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att dispens för att döda två järvar inte hade fått beviljas utan att en Naturabedömning gjordes.

20.3.2020
»

I undantagsförhållanden är det viktigt att upprätthålla medborgarnas förtroende för samhällets funktioner.

19.3.2020
»

EU-domstolen har på högsta förvaltningsdomstolens begäran gett ett förhandsavgörande som gäller jakt på varg. Utgående från förhandsavgörandet bedömde högsta förvaltningsdomstolen förutsättningarna för två dispensbeslut som gällde stamvårdande jakt på varg.

13.3.2020
»

Det kan förekomma störningar och dröjsmål i kommunikationen med högsta förvaltningsdomstolen på grund av situationen med coronavirus och belastningen på statens fjärranslutningar.

7.2.2020
»

Förvaltningsdomstolarna blir ofta i skuggan av de allmänna domstolarna. Tvister och brott är alltid mer spännande än förvaltningsbesvär, återbrytande eller ett myndighetsbeslut som upplevs som felaktigt.

19.12.2019
»

Den bioproduktfabrik som Finnpulp hade planerat att anläggas i Sorsasalo i Kuopio beviljas inte miljötillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet och motiverar sitt beslut bland annat med Kallavesis ekologiska status.

8.11.2019
»

Medborgare och samfund kan sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna elektroniskt. Via e-tjänsten kan man lämna in till exempel besvär och lämna in handlingar. E-tjänsten för myndighetsbruk är ännu under utveckling.

24.10.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har med avgöranden som givits idag avslagit sametingets valnämnds anföranden av klagan. Valnämnden hade yrkat att högsta förvaltningsdomstolens beslut i augusti-september genom vilka valnämndens sk. självrättelsebeslut upphävdes, ska undanröjas.

11.10.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett ut cirka 130 beslut som gäller sametingets 2019 års vallängd. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

8.10.2019
»

Juris doktor, vicehäradshövding Niilo Jääskinen inleder sin mandatperiod som domare vid Europeiska unionens domstol den 7 oktober 2019.

26.9.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort de första besvären som gäller rösträtt i sametingsvalet 2019 för personer som ansökt om att upptas i vallängden. Ett av dessa beslut har publicerats som årsboksbeslut.

19.9.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen blir från årsskiftet i första hand en besvärstillståndsdomstol.

28.8.2019
»

Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljade 31.3.2017 Finnpulp ett miljö- och vattenhushållningstillstånd för en bioproduktsfabrik i Sorsasalo i Kuopio. Tillståndet är i kraft tillsvidare. Efter att Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i ärendet har flera ansökningar om besvärstillstånd gjorts till högsta förvaltningsdomstolen.

20.8.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har höjt påföljdsavgifterna i det s.k. busskartellärendet. Matkahuolto, sju bussbolag och Bussförbundet verkade under åren 2010–2015 i strid med konkurrenslagen och unionens konkurrensregler.

19.8.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut genom vilket Nord Stream 2 AG kan placera två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon. Rörets längd i Östersjön från Ryssland till Tyskland är sammanlagt 1200 kilometer och därav 374 kilometer inom Finlands ekonomiska zon.

1.8.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har med avgöranden som givits i dag bifallit besvär som avsett beslut av sametingets valnämnd att såsom självrättelse avföra personer ur sametingets vallängd.

16.7.2019
»

Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljade 31.3.2017 Finnpulp ett miljö- och vattenhushållningstillstånd för en bioproduktsfabrik i Sorsasalo i Kuopio. Tillståndet är i kraft tillsvidare. Efter att Vasa förvaltningsdomstol gav sitt beslut i ärendet har flera ansökningar om besvärstillstånd gjorts till högsta förvaltningsdomstolen.

8.7.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har under de första sex månaderna år 2019 avgjort nästan 3000 ärenden.

5.7.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit sametingets styrelses ansökan om återbrytande av lagakraftvunna beslut. Ansökan gällde sammanlagt 97 beslut av högsta förvaltningsdomstolen från år 2011 och 2015. Högsta förvaltningsdomstolen hade i besluten på besvär över sametingets styrelses beslut förordnat att en person skulle upptas i sametingets vallängd.

17.6.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvärstillståndsansökningar som gäller behovet av internationellt skydd i Afghanistan. Ansökningarna avsåg säkerhetsläget i vissa provinser i Afghanistan.

9.5.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvär som gäller överlåtelseskatt. Frågan gällde om överlåtelseskatt i samband med bolagisering av yrkeshögskolor skulle betalas vid överlåtelsen av aktier i ett bolag som äger och besitter fastigheter och fastigheter. Enligt lagen om överlåtelseskatt kan skatten i vissa fall återbetalas.

6.5.2019
»

Kanslichef vid högsta förvaltningsdomstolen är från och med 1 maj 2019 jur. mag. Emil Waris.

17.4.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen avslog Vesiluonnon Puolesta ry:s och Fennovoima OY:s besvär över miljö- och vattenhushållningstillståndet för ett atomkraftverk på Hanhikivi udde i Pyhäjoki.

11.4.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för år 2018 öppnar vardagen i den hundraåriga domstolen. Presidenten i HFD byttes i september då Pekka Vihervuori gick i pension och Kari Kuusiniemi tillträdde tjänsten.

29.3.2019
»

En överlåtelse av virtualvaluta är överlåtelse av egendom på vilken bestämmelserna om beräkning av överlåtelsevinst tillämpas.

27.3.2019
»

Rundradion och dess redaktörer hade rätt att inte ge ut det sk. Panama-materialet, som handlade om skatteparadis, till Skatteförvaltningen.

7.2.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen ordnade den XVI förvaltningsdomstolsdagen 6.2.2019. Under dagen avhandlades stora frågor som klimatförändring, artificiell intelligens, hjärnans kapacitet och bildningens betydelse.

7.2.2019
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort flera besvär som gällt afghanska asylsökanden. Besluten gäller intern flykt och ändringssökandenas möjlighet att bosätta sig i Kabul.

29.1.2019
»

Beslutet av centralvalnämnden i Sodankylä från år 2017 gällande fastställandet av kommunalvalets resultat förblir i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt Norra Finlands förvaltningsdomstols beslut med vilket kommunalvalets resultat delvis upphävdes.

25.1.2019
»

År 2018 publicerade högsta förvaltningsdomstolen flera avgöranden som vägleder rätts- och förvaltningspraxis. Av dem var 178 årsboksbeslut och 67 korta referat. HFD:s publicerade beslut indelas i tre grupper.

17.12.2018
»

Jehovas vittnen måste följa dataskyddsnämndens beslut med vilket nämnden har förbjudit Jehovas vittnen att samla namnlistor eller att använda anteckningar över besök i samband med predikoarbete från dörr till dörr. Upprättande och användning av namnlistor och anteckningar kräver alltid de berörda personernas samtycke.

8.11.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag genom sitt avgörande delvis bifallit besvären som anförts i fråga om Helsingfors generalplan.

30.10.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären gällande detaljplanen för Raumo Kanal. Förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte men högsta förvaltningsdomstolen utökade beslutsskälen.

25.9.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt referendarieråd från och med 1.10.2018.

24.9.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade syn 21.9.2018 i Raumo. Synen förrättades i syfte att besöka stället och bedöma hur förändringen av detaljplanen skulle påverka stadsbilden, landskapet och den byggda miljön, i synnerhet gällande Gamla Raumo världsarv.

4.9.2018
»

HFD godkände en kommuniké om tillämpningen av besvärstillståndssystemet i samband med sitt festplenum som hölls 100-årsjubileet till ära 3.9.2018. I sin kommuniké betonar högsta förvaltningsdomstolen vikten av att ett omfattande besvärstillståndssystem förverkligas.

31.8.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen fyller 100 i höst. På fredag 31.8.2018 ordnas på Finlandiahuset ett seminarium för inbjudna gäster. På seminariet hålls mångsidiga anföranden i anslutning till HFD:s uppgifter. Seminariedagen är presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuoris sista arbetsdag. Republikens president och riksdagens talman hedrar seminariet med sin närvaro.

30.8.2018
»

I år är det hundra år sedan Högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) grundades. Jubileumsåret till ära öppnar HFD och HD sina dörrar för allmänheten på lördagen den 15 september kl. 11-15.

30.8.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvären avseende Tavase Oy:s anläggning för konstgjort grundvatten. Grundvattenprojektet är enligt tillståndsansökan avsett att förverkligas dels i Kangasala kommun, på två produktionsområden som delvis är belägna på Natura-området Keisarinharju-Vehoniemenharju, dels i Pälkäne kommun, där ett tredje produktionsområde är beläget i närheten av Natura-området Keiniänranta.

28.8.2018
»

I år fyller högsta förvaltningsdomstolen 100 år. Festskriften ”Oikeusvaltion rakentaja” (ung. Rättsstatsbyggaren) belyser ur många synvinklar HFD:s betydelse i det finska samhällets olika vändningar. Forskarna Jukka Kekkonen, Markku Jokisipilä och Markus Kari skriver mångsidigt om HFD:s roll och ger oss nya forskningsrön.

8.8.2018
»

Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen fyller under innevarande år ett hundra år. Ordnarnas stormästare, republikens president Sauli Niinistö har 30.5.2018 förlänat följande utmärkelsetecken:

6.7.2018
»

Högsta domstolen i Kina arrangerande 2.7.2018 ett seminarium med temat internationell miljörätt och domstolarnas roll i miljörättsliga ärenden. Från Finland deltog justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi vid seminariet.

5.7.2018
»

Kommunikationsverket hade på våren 2015 i sitt beslut som gällde grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster ansett att Digita Oy fortfarande hade betydande marknadsinflytande (SMP) på grossistmarknaden för televisionssändningstjänster och riksomfattande radiosändningstjänster.

15.6.2018
»

Medborgare och samfund kan i fortsättningen sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna via e-tjänsten. Via tjänsten kan man lämna in till exempel besvär, lämna in handlingar och få domstolens beslut delgivet.

13.6.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen höll 12.6.2018 en muntlig förhandling och förrättade syn i ett ärende som gäller en anläggning för konstgjord grundvattenbildning i Kangasala och Pälkäne.

7.6.2018
»

HFD har i sitt årsboksbeslut som gäller körtillstånd för en taxiförare ansett det nödvändigt att bedöma om slutresultatet som tillämpningen av lagen ledde till stod i strid mot grundlagen.

30.5.2018
»

HFD har beviljat flera besvärstillstånd i ärendet som gäller Helsingfors generalplan. Sammanlagt 21 besvärstillståndsansökningar inkom till domstolen.

24.5.2018
»

ACA-Europa har under sitt årsmöte i Haag i maj uttryckt allvarlig oro över att de grundläggande rättsstatsprinciperna har äventyrats i vissa av unionens medlemsstater.

24.5.2018
»

Enligt betänkandet av den av justitieministeriet för översynen av konkurslagen tillsatta arbetsgruppen skulle ett nytt kapitel gällande konkursboets offentligrättsliga miljöansvar intas i konkurslagen.

18.5.2018
»

Republikens president har idag utnämnt justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen, juris doktor Kari Kuusiniemi till president i högsta förvaltningsdomstolen. Kuusiniemi, som är född år 1960, tillträder den nya tjänsten den 1 september 2018. Pekka Vihervuori, som har varit president i HFD sedan år 2012, går i pension den 31 augusti 2018.

20.4.2018
»

Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens representanter under ledning av presidenterna Timo Esko och Pekka Vihervuori besökte Moskva 18.-19.4. på inbjudan av presidenten i Rysslands högsta domstol Vjacheslav Lebedev.

11.4.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna tre referendarieråd.

5.4.2018
»

På grund av asylansökningarna har mängden ärenden i högsta förvaltningsdomstolen ökat årligen sedan 2016. Då det år 2014 inkom ungefär fyra tusen ärenden till domstolen, var antalet år 2017 redan närmare sex och ett halvt tusen. Under det första kvartalet år 2018 är antalet inkomna ärenden redan uppe i 1500.

27.3.2018
»

Juris kandidaten politices magister Päivi Pietarinen har utnämnts till juridisk rådgivare till republikens president och till medlem av kabinettet.

20.3.2018
»

I högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för år 2017 redogörs för bakgrunden till behandlingen av utlänningsärendena och statistiken kring dem. I årsberättelsen behandlas även muntliga förhandlingar i högsta förvaltningsdomstolen och prejudikatbesvär i skatteärenden, samt Talvivaaragruvans miljöfrågor.

9.3.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag för ny behandling till avfallsnämnden i Forssa återvisat ärenden som gällde organisering av avfallstransporten i Akaa, Forssa, Humppila, Jockis, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (utom Suodenniemi och Mouhijärvi områden), Somero, Tammela, Urjala och Ypäjä.

27.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen förnyar sitt emblem och sitt visuella utseende från 1.3.2018.

16.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit besvären över de beslut som gällde transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i Tammerforsregionen.

14.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag i sin framställning till statsrådet fäst uppmärksamhet vid ett strukturellt rättssäkerhetsproblem angående lagstiftningen som gäller rättegångsavgifter. För att lösa problemet har HFD föreslagit att lagstiftningen ändras.

13.2.2018
»

Jämlikhet mellan könen, asylsökande, skatteparadis, miljöskydd – ord som lyssnaren år 1918 inte just lystrade till. Världens förändring på hundra år har varit enorm.

24.1.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen håller 25.-26.1.2018 muntlig förhandling i ett ärende gällande Digita Oy:s skyldigheter som företag med betydande marknadsinflytande när det gäller att tillhandahålla tillträde till huvudsändarstationernas antennplats och -kapacitet samt på grossistmarkanden för televisions- och riksomfattande radiosändningstjänster.

12.1.2018
»

Sedan utkomststödsärendena flyttades till FPA från början av år 2017 har antalet besvär som gäller utkomststöd ökat i förvaltningsdomstolarna. Sannolikt kommer detta att också öka högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda under innevarande år. För tillfället är exceptionellt många rättelseyrkanden gällande utkomststöd anhängiga i FPA.

10.1.2018
»

År 2017 var ett exceptionellt år för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade kraftigt och under året avgjordes rekordantalet 6636 ärenden på domstolens fyra avdelningar.

20.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ansökan om prejudikatbesvärstillstånd i tre ärenden som gäller användning av så kallad hjälpbolagsstruktur i en koncern och rätt att i beskattningen dra av ränta på ett koncerninternt lån som det skattskyldiga bolaget tagit för finansiering av aktiehandel. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

13.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens proposition om förslag till lag om valfrihet inom social- och hälsovården är problematisk.

1.12.2017
»

Republikens president har utnämnt följande personer till justitieråd till högsta förvaltningsdomstolen.

28.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen ska på besvär av en naturskyddsförening ta ställning till om de i jaktlagen och habitatdirektivet stadgade förutsättningarna för dispens gällande fredande av varg blivit uppfyllda. Frågan gäller fall där sammanlagt sju vargar fått fällas i norra Savolax med två enskilda dispensbeslut.

24.11.2017
»

Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuori är bekymrad över hur de grundläggande rättsliga värdena och etablerade internationella grundläggande utgångspunkterna i vissa euroepiska länder ringaktas. En svag länk är en för mycket för att unionens gemensamma rättssystem ska kunna fungera som det är avsett.

23.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande om arbets- och näringslivsministeriets utkast till en proposition av regeringen med förslag till lag om företagshemligheter och vissa andra lagar.

10.10.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen är bekymrad över det nya kapitel miljöministeriet föreslår till miljöskyddslagen. Kapitlet skulle innehålla stadganden om det anmälningsförfarande som ska tillämpas i samband med miljötillstånd.

6.10.2017
»

Domarnas sakkunnighet och jämnt fördelade specialisering möjliggör en djup och vid behov kritisk diskussion inom domstolen. Det uppskattas även utanför domstolarna.

3.10.2017
»

Beslutet av polisinrättningen i Helsingfors att förbjuda scenen ”Mon corps” i holländska Dries Verhoevens performance Ceci n`est pas... - på Glaspalatstorget i Helsingfors söndagen 16.11.2014 strider enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut mot lag.

28.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen framhäver kundens primära roll i utvecklingen av elektronisk ärendehantering inom förvaltningen. HFD har på begäran av finansministeriet tagit ställning till lagändringsbehov i samband med elektronisk ärendehantering.

22.9.2017
»

. ACA-Europe har meddelat sitt stöd till Polens högsta förvaltningsdomstol.

13.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande gällande reformen av Ålands självstyrelselag till justitieministeriet.

5.9.2017
»

Ett utkast till en regeringsproposition till riksdagen om lag om ändring av utlänningslagen har beretts vid inrikesministeriet. Enligt förslaget skulle vissa stadganden som gäller verkställighet av beslut om utvisning ur landet ändras så att vissa utvisningsbeslut som baserar sig på allmän ordning och säkerhet skulle kunna verkställas snabbare.

5.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett utlåtande till justitieministeriet gällande arbetsgruppens betänkande och förslag till regeringens proposition om ny dataskyddslag.

24.8.2017
»

Vid en ceremoni den 24 augusti 2017 i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen

21.8.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgett sitt utlåtande om lagförslaget gällande en ny förvaltningsprocesslag. HFD fäster uppmärksamhet vid såväl principiellt och strukturellt problematiska ställen som flera enskilda föreslagna paragrafer och deras motiveringar.

24.7.2017
»

En delegation ledd av presidenten i Tysklands författningsdomstol, professor Andeas Vosskuhle, besöker 26. -28. juli de högsta domstolarna i Finland, högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

30.6.2017
»

I sitt utlåtande till justitieministeriet gällande inrättandet av en domstolsmyndighet påpekar högsta förvaltningsdomstolen att den centrala frågan är hur den offentliga ekonomins knappa resurser borde allokeras i förhållande till domstolarna.

19.6.2017
»

Republikens president Sauli Niinistö har 18.5.2017 förlänat ordföranden i Sveriges högsta förvaltningsdomstol Mats Melin Storkorset av Finlands Lejons orden.

14.6.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande till finansministeriet om ett utkast till proposition av regeringen om lagstiftning som gäller genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

30.5.2017
»

Republikens president har utnämnt miljösakkunnigråd och överingenjörsråd till högsta förvaltningsdomstolen.

22.5.2017
»

Det officiella besöket är en del av samarbetet mellan EU-domstolen och unionens medlemsländer och de nationella domstolarna. Som värdar för besöket står förutom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen även utrikesministeriet och justitieministeriet.

22.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag fastställt Regionförvaltningsverkets i Norra Finland och Vasa förvaltningsdomstols beslut om tillstånd att bygga Sierilä kraftverk i Kemi älv i Rovaniemi.

9.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två årsboksbeslut och två andra beslut genom vilka domstolen har avgjort ärenden som gäller Talvivaaragruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd. Besluten handlar om uppdatering av ett tidigare beviljat miljö- och vattenhushållningstillstånd genom tidsbestämd justering av tillståndsvillkoren, samt om förändringar som skett i verksamheten.

Publicerad 4.2.2019