Förvaltningsdomstolarnas behandlingstider har förkortats i fråga om bygg- och planebesvär

Publicerad 13.4.2005

Behandlingstiderna för besvär som gäller byggande eller planläggning förkortades under år 2004 från nästan elva månader till närmare tio månader. I högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förkortades handläggningstiden för motsvarande ärenden med nästan fyra månader, dvs. till 10,1 månad.

Ovan nämnda uppgifter framgår av förvaltningsdomstolarnas första gemensamma verksamhetsberättelse. Berättelsen ger möjlighet att ur ett helhetsperspektiv granska förvaltningsdomstolarnas verksamhet samt hur rättsskyddet tillgodses i förvaltningen. Dessutom publicerar HFD och de övriga förvaltningsdomstolarna sina egna berättelser.

Enligt HFD:s president, Pekka Hallberg, är situationen tillfredsställande från rättsskyddssynpunkt. I t.ex. byggnads- och planefrågor förbättrar en snabb handläggning i stor utsträckning rättsskyddet, eftersom beslut som gäller markanvändnings- och bygglagen på många sätt påverkar samhälls- eller områdesutvecklingen.

Varierande behandlingstider

I högsta förvaltningsdomstolen steg den genomsnittliga behandlingstiden för avgjorda ärenden under 2004 till närmare ett år. I de regionala förvaltningsdomstolarna sjönk behandlingstiden så, att den understeg nio månader, men trots detta förekommer det fortfarande avsevärda skillander mellan förvaltningsdomstolarna. Den kortaste genomsnittliga behandlingstiden för avgjorda ärenden var 6,1 månader och den längsta 12,3 månader. Skillnaden har ökat från fjolåret.

Under 2004 fick förvaltningsdomstolarna kontroll över sådana stora grupper av ärenden som bilskattetvisterna, som uppehållit dessa domstolar Som ny grupp fick man se olika slag av miljörättsliga tvister. Marknadsdomstolen sysselsattes alldeles särskilt av rättstvister om kommunal offentlig upphandling, som behandlades i 90 procent av samtliga avgöranden. Antalet till försäkringsdomstolen inlämnade ärenden ökade med över 600 ärenden.

Sammanlagt avgjorde förvaltningsdomstolarna är 2004 över 35 000 ärenden. Högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna avgjorde under året flera ärenden än vad de fick in. Marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen fick i sin tur flera nya ärenden än vad de avgjorde.

Sammanlagt utfördes över 641 årsverken i förvaltningsdomstolarna. Driftsutgifterna uppgick till 41 miljoner euro. Med nuvarande resurser kan behandlingstiderna dock komma att förlängas, om muntlig förhandling och syn verkställs oftare än hittills.

Ytterligare information ger:
Projektchef Timo Ahvenniemi, 010 364 0207, informationschef Teuvo Arolainen, 010 364 0206.