HFD ändrade inte beskattningen av s.k. överstora spritlaster

Publicerad 17.6.2005

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ändra Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 23.6.2004 om beskattning av s.k. överstora spritlaster. Högsta förvaltningsdomstolen har nu för första gången tagit ställning till den mängd alkoholdrycker som en privatperson skattefritt får föra in till landet för eget bruk.

I sitt avgörande (HFD:2005:39) tar högsta förvaltningsdomstolen ställning till om Helsingfors förvaltningsdomstol alltför strängt har bedömt den mängd alkoholdrycker som får införas. Av högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte härledas några allmängiltiga, absoluta gränser för den mängd alkoholdrycker som maximalt får införas för eget bruk. Beskattningen av varje infört parti måste avgöras särskilt i varje enskilt fall och enligt särdragen i fallet. Beskattningsfrågan skall avgöras efter en totalbedömning av förhållandena i fallet.

Till slutresultatet i målet bidrog den införda mängden, det slag av drycker som det var frågan, det användningsändamål som uppgavs samt uppgifter om hur anskaffningen av dryckerna hade finansierats samt den ekonomiska ställningen hos de personer som hade fört in dryckerna till landet.

Kort efter att tidigare begränsningar i importen av alkohol till landet hade slopats förde två finländare i januari 2004 från Tyskland in 246,2 liter vodka av märket Jeltsin, 139,5 liter vin samt 1 340 liter öl. Tullen bestämde att lasten skulle beskattas på den grunden att det inte var troligt att dryckerna var avsedda för eget bruk.

På besvär av de två finländarna gjorde Helsingfors förvaltningsdomstol den bedömningen, att det var möjligt att godkänna att männen för eget bruk hade fört in 130 liter vodka, hela den mängd vin som det var frågan om samt 500 liter öl. Den överstigande mängden alkoholdrycker hade enligt förvaltningsdomstolens bedömning förts in i kommersiellt syfte, varför för denna överstigande mängd kunde påföras accis på alkohol och alkoholdrycker samt en tio procents tilläggsaccis.

Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att myndigheterna vid bedömningen av eventuell import av alkoholdrycker för kommersiella ändamål skall beakta Europeiska gemenskapens bestämmelser samt bestämmelserna i den finländska lagen om påförande av accis.

Enligt bestämmelserna skall man i dessa fall granska bland annat vilken ställning inom handeln den person har som är innehavare av produkterna samt orsaken till innehavet, var produkterna finns eller hur de transporteras, vilka handlingar som är förknippade med produkterna samt vilket slags produkter och hur stor mängd produkter det är frågan om. Saken måste alltid bedömas från fall till fall och på basis av en sammantagen bedömning av förhållandena.

Tullen nöjde sig med Helsingfors förvaltningsdomstolens beslut, men de två finländarna överklagade beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen omfattade förvaltningsdomstolens motiveringar och ändrade inte dess beslut.

I detta sammanhang avgjorde högsta förvaltningsdomstolen även ett annat motsvarande fall. I det fallet beviljade högsta förvaltningsdomstolen inte besvärstillstånd.

Ytterligare information ger:
Informationschef Teuvo Arolainen, 010 364 0206
Äldre förvaltningssekreterare Arja Niemelä, 010 364 0303