Finland får officiellt besök från Europeiska gemenskapernas domstol den 21 - 24 maj 2006

Publicerad 16.5.2006

Finland får besök av ledamöter av Europeiska gemenskapernas domstol. I början av besöket ordnas i högsta förvaltningsdomstolen ett informationstillfälle, vid vilket EG-domstolens president Vassilios Skouris, högsta domstolens president Pauliine Koskelo och högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg talar.

EG-domstolen besöker Finland på inbjudan av utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. I besöket deltar EG-domstolens president Vassilios Skouris samt 15 andra ledamöter av domstolen.

Måndagen 22.5.2006 ordnas ett gemensamt seminarium för EG-domstolens ledamöter och de finländska domstolarnas högsta domare. Från Finland deltar högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens ledamöter, hovrätternas presidenter samt de regionala förvaltningsdomstolarnas, marknadsdomstolens och försäkringsdomstolens överdomare. Vid seminariet behandlas aktuella ämnen inom domstolsväsendet samt särskilt EG-domstolens och de nationella domstolarnas samarbete i anslutning till förfarandet med förhandsbesked.

På måndag träffar EG-domstolens ledamöter med makar republikens president Tarja Halonen. Under besöket träffar de även statsminister Matti Vanhanen, utrikesminister Erkki Tuomioja samt justitieminister Leena Luhtanen.

Tisdagen 23.5.2006 fortsätter besöket i Åbo, där EG-domstolens ledamöter besöker bl.a. Åbo hovrätt och Åbo slott. Onsdagen 24.5.2006 ägnas åt en presentation av riksdagen, varvid gästerna träffar riksdagens första talman Sirkka-Liisa Anttila, ordföranden för riksdagens stora utskott Jari Vilén och riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio.

besöket deltar följande ledamöter av domstolen
Mr. Vassilios Skouris, presidenten
Mr. Peter Jann, ordförande för första avdelningen
Mr. Allan Rosas, ordförande för tredje avdelningen
Mrs. Christine Stix-Hackl, första generaladvokat
Mr. Jerzy Makarczyk, ordförande för femte avdelningen
Mr. Jiri Malenovsky, ordförande för sjätte avdelningen
Mr. Jean-Pierre Puissochet, domare
Mrs. Ninon Colneric, domare
Mr. Stig von Bahr, domare
Mr. Antonio Tizzano, domare
Mr. José Narciso da Cunha Rodrigues, domare
Mrs. Rosario Silva de Lapuerta, domare
Mr. George Arestis, domare
Mr. Anthony Borg Barthet, domare
Mr. Uno Lõhmus, domare
Mr. Roger Grass, justitiesekreterare

Bakgrundsinformation om EG-domstolen
Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) har i uppgift att säkerställa att gemenskapsrätten tillämpas på ett enhetligt sätt. Domarna är bindande för samtliga medlemsstater i unionen.

EG-domstolen har en ledamot för varje unionsstat, dvs. sammanlagt 25 domare. Dessutom har domstolen åtta generaladvokater, som ger ett självständigt förslag till avgörande innan domstolen avgör målet. Domarna och generaladvokaterna utnämns genom en överenskommelse mellan medlemsstaterna för sex år åt gången och kan utnämnas till uppdrag mera än en gång. Domstolen leds av presidenten. President är nu Vassilios Skouris från Grekland. Domstolen har även en finländsk domare, Allan Rosas.

EG-domstolen är behörig att avgöra bl.a. tvister mellan Europeiska unionens olika organ, en del av de käromål som medlemsstaterna kan väcka mot gemenskapens organ samt de käromål som EG-kommissionen kan väcka mot en medlemsstat för brott mot gemenskapsrätten. På begäran av nationella domstolar meddelar domstolen dessutom förhandsavgöranden om gemenskapsrättens tolkning och giltighet.

De finländska domstolarna har i hittills 43 fall begärt förhandsavgöranden om gemenskapens tolkning i anhängiga ärenden. I 7 fall har begäran framställts av högsta domstolen och i 14 fall av högsta förvaltningsdomstolen. Under den tid som Finland har varit medlem av Europeiska unionen har kommissionen sammanlagt 37 gånger väckt talan mot Finland på den grunden att kommissionen har ansett att Finland har brutit mot sina medlemsförpliktelser.

Förutom EG-domstolen finns i Luxemburg även EG:s förstainstansrätt, där Virpi Tiili från Finland är domare, samt den nyligen inrättade personaldomstolen, där finländaren Heikki Kanninen är en av de sju domarna.

Tilläggsinformation
Förvaltningsrådet Tuula Pynnä, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 010 3640 200
Informationschef Tommi Haaja, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 010 3640 206 och e-post tommi.haaja@om.fi

Webbplats
Europeiska gemenskapernas domstol http://curia.europa.eu/