HFD förkastade besvären över ändringen i kommunindelningen mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda

Publicerad 15.1.2008

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besvären över det beslut som statsrådet i juni 2007 fattade om att foga sydvästra Sibbo och den så kallade Västerkullakilen i Vanda till Helsingfors. Över beslutet anfördes sammanlagt 25 besvär. Av dem återtogs tre och i ett fall avvisades besvären utan prövning som försenade.

Den fråga som högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra gällde endast om ändringen i kommunindelningen var lagenlig, inte om statsrådets beslut var ändamålsenligt. Domstolen konstaterade att för beslutet fanns sådana allmänna juridiska förutsättningar som kommunindelningslagen förutsätter.

Eftersom Sibbo kommun motsatte sig beslutet att ändra kommunindelningen, kunde beslutet fattas bara om det fanns särskilt vägande skäl. I sin bedömning av beslutets lagenlighet tog högsta förvaltningsdomstolen hänsyn till Helsingforsregionens särdrag, det anslutna områdets läge och betydelse för regionens utveckling samt de möjligheter till bättre bostadsbyggande och trafikförbindelser som ändringen medförde.

Tvistefrågan gällde hur samhällsstrukturen i Helsingforsregionen skall utvecklas. Jämfört med landets övriga områden har Helsingforsregionen, som bildas av huvudstadsregionen och dess kranskommuner, sammanlagt 14 kommuner, av statsrådet givits en särställning i de riksomfattande målen för områdesanvändningen som statsrådet fastställde år 2000. Den markpolitik som Sibbo kommun har bedrivit har inte möjliggjort en balanserad utveckling av regionens samhällsstruktur österut.

Till stöd för sina besvär hänvisade många ändringssökande till bestämmelsen om självstyre i grundlagen och ansåg att den utgör ett hinder för ändringen i kommunindelningen. Enligt högsta förvaltningsdomstolen skyddar bestämmelsen inte enskilda kommuner mot ändringar i kommunindelningen, utan den gäller kommuninvånarnas självstyre. En kommun skall främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område.

Statsrådets beslut grundade sig på omfattande handlingar, som kompletterades med besvärsskrifterna samt med utlåtanden och genmälen som under handläggningen överlämnades till högsta förvaltningsdomstolen. För utredningen av ärendet använde sig domstolen också av tidigare avgöranden om markanvändningen i Sibbo, i vilka det hade gällt att bedöma om området kunde anses ha en fungerande samhällsstruktur.

I sina besvär ansåg flera ändringssökande att minister Matti Vanhanen hade varit jävig att delta i beslutsfattandet i statsrådet, eftersom han före beslutet hade deltagit i den offentliga debatten i ärendet och vid överläggningar med andra partiordförande hade diskuterat områdesindelningen i Helsingforsregionen.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen har dessa åtgärder inte gjort Vanhanen jävig. Det saknade juridisk betydelse att statsministern hade deltagit i den offentliga debatten om kommunindelningen.

Sibbo får lösa in Helsingfors stads marker i Nickby och Pigby

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag också avgjort Helsingfors stads besvär över miljöministeriets beslut att ge Sibbo kommun lov att lösa in sammanlagt 57 hektar mark som Helsingfors stad äger i Nickby och Pigby byar. Besvären förkastades.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen skall det anses att ett allmänt behov förutsätter att Sibbo får lösa in områdena som ägs av Helsingfors stad. För inlösningen finns också de förutsättningar som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen.

Besluten finns som bilaga.

Tilläggsuppgifter:

HFD:s avgörande med anledning av statsrådets beslut om Sibbo (liggarnummer 33)

Förvaltningsrådet Ahti Rihto, 010 3640 287
Kanslichef Riitta Mutikainen, 010 3640 210
Kommunikationschef Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

HFD:s avgörande om det inlösningstillstånd som beviljats Sibbo (liggarnummer 45)

Kommunikationschef Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

Bilagor