HFD sänkte bilskatt som tullen påfört för en begagnad importbil

Publicerad 10.9.2008

Enligt ett årsboksavgörande som högsta förvaltningsdomstolen har givit i dag (HFD:2008:67) är den värdebestämningsmetod som tullen tillämpar i beskattningen av importbilar genomskinligt och inte på allmän nivå diskriminerande för en privatperson som importerar en bil.

HFD ansåg dock att den skatt som tullen hade bestämt för bilen skulle sänkas, eftersom värdebestämningsmetodens särdrag belastades av osäkerhetsfaktorer och det var svårt att bestämma värdet på den bil som målet gällde, då bilen var ovanlig och jämförelsematerialet därför var litet.

När tullens värdebestämningsmetod tillämpades kunde man inte försäkra sig om att beloppet av den bilskatt som påfördes för en importbil inte i enskilda fall kom att bli högre än den skatt om ingick i värdet på likadana begagnade bilar som redan hade registrerats i Finland.

På denna grund upphävde HFD med anledning av Raimo Wernings besvär de beslut som tullen och Helsingfors förvaltningsdomstol hade fattat om beskattning av hans personbil och återförvisade målet till tullen för att där avgöras på nytt. Samtidigt bestämde HFD att beskattningsvärdet på Wernings bil av märket Mercedes-Benz ska fastställas till 24 000 euro. Tullen hade fastställt värdet till 26 447 euro.

Wernings ärende har redan tidigare delvis avgjorts av högsta förvaltningsdomstolen (HFD:2006:95). Då återförvisade HFD målet till tullen med hänvisning till att beskattningsvärdet inte hade bestämts på ett så genomskinligt sätt som gemenskapsrätten förutsatte. Det nu aktuella avgörandet gäller det nya beskattningsbeslut som tullen har fattat efter att HFD återförvisade målet.

I sitt beslut år 2006 tog HFD ställning till skatteprocenten och rätten att bära upp mervärdesskatt på bilskatten. I det nu aktuella avgörandet är det endast fråga om beskattningsvärdet.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande föregicks av omröstning. Ett av förvaltningsråden ansåg i motsats till majoriteten att den värdebestämningsmetod som hade tillämpats vid den på nytt verkställda beskattningen av Wernings bil var felaktig och att bilens beskattningsvärde inte kan bestämmas till ett högre belopp än 20 000 euro. Enligt förvaltningsrådets avvikande mening uppfyller den värdebestämningsmetod som tullen tillämpar inte de gemenskapsrättsliga kraven.

Ytterligare uppgifter ger:
Föredraganden i målet, justitiesekreterare Vesa Heikkilä 010 3640 295
Kommunikationschef Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347