Kommunikationsverket ska ta Digita Oy:s prissättning till ny behandling

Publicerad 18.12.2009

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kommunikationsverkets beslut om prissättning av Digita Oy:s televisionssändningstjänster och återförvisar ärendet till kommunikationsverket för ny behandling. Kommunikationsverkets beslut var ett svar på en begäran om åtgärder som hade framställts av MTV Oy, Subtv Oy, Rundradion Ab, Suomen Urheilutelevisio Oy och SW/Television Oy Nelonen. Dessa bolag ansåg att Digita tar överpriser för sina tjänster.

HFD:s beslut att återförvisa ärendet till kommunikationsverket gäller endast den del av kommunikationsverkets beslut som berör prissättningen av vissa digitala televisionssändningstjänster samt grunderna för prissättning av dessa.

Digita Oy har lämnat utredning till kommunikationsverket om de kostnadsgrunder som hänför sig till priset per månad för den kapacitet (All time) med hastigheten 1 Mbit/s i den prislista för digitala televisionssändningstjänster (Kanalgrupperna A, B, och C) som har trätt i kraft 1.5.2008 och som gäller minst ett år långa avtal. Kommunikationsverket ansåg att enligt de grunder som bolaget hade presenterat hade prissättningen varit kostnadsorienterad.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen hade kommunikationsverket inte motiverat sitt beslut så, att det hade varit möjligt att avgöra om kommunikationsverket på de grunder som det hade anfört i sitt beslut hade kunnat anse att Digitas prissättning hade varit kostnadsorienterad. Kommunikationsverket ska fatta ett nytt beslut i ärendet och motivera det.

Kommunikationsverket hade i sitt beslut år 2004 ansett att Digita på det finländska fastlandet hade ett sådant betydande marknadsinflytande som avses i kommunikationsmarknadslagen. Därför var bolaget skyldigt att prissätta sina tjänster på ett kostnadsorienterat och icke-diskriminerande sätt.

HFD prövade även huruvida kommunikationsverket kunde avvisa frågan om prissättning av analoga televisionssändningstjänster utan att pröva den i sak. Enligt HFD:s avgörande borde verket ha prövat frågan om prissättning av analoga televisionssändningstjänster. Till denna del återförvisades ärendet dock inte till kommunikationsverket, eftersom de analoga televisionssändningarna har upphört i Finland.

Ytterligare uppgifter ger:
Kommunikationschef Teuvo Arolainen 010 3640 206, 050 3411 347
Referendarierådet Anne Nenonen 010 3640 296

Beslut på finska:

Bilagor