Arbetsgivare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning på flygpoäng eller sjukvårdsförsäkring för anställda

Publicerad 23.3.2011

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två skattebesvär om arbetstagarförmåner till arbetsgivarnas förmån. I vartdera fallet gällde det att ta ställning till om en arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på vissa förmåner till arbetstagare. I det ena målet ( KHO:2011:26 ) var förmånen flygpoäng från flygresor som betalts av arbetsgivaren och i det andra fallet ( KHO:2011:27 ) en privat sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren hade för avsikt att ta för sina anställda.

I det förstnämnda målet gällde det att avgöra om arbetstagarna fick en förmån som skulle betraktas som lön när arbetsgivarbolaget inte krävde att de skulle redovisa sina flygpoäng från arbetsresor eller hur de hade använt dem och inte heller att de skulle ställa sina flygpoäng till bolagets förfogande.

I sitt avgörande ansåg HFD att förskottsuppbörd på flygpoängförmåner är ett område där det finns öppna frågor som måste regleras genom lagstiftning om parternas skyldigheter och värdering av förmånen. Arbetsgivaren har ingen bestämmanderätt över poängsystemet. Det är inte heller lätt att utreda hur flygpoäng har använts och skatteförvaltningen har inte gett några anvisningar om grunderna för värderingen av flygpoängförmåner.

HFD ansåg att när det inte finns några uttryckliga bestämmelser om saken, ska anställdas användning av flygpoäng från resor som deras arbetsgivare har betalt inte tolkas vara en förmån som kan jämställas med lön. Arbetsgivaren är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning på förmånen. HFD upphävde därför Helsingfors förvaltningsdomstols och Koncernskattecentralens beslut att debitera arbetstagare på skatt för flygpoäng som de ansågs ha utnyttjat.

I det senare målet gällde det att avgöra om försäkringspremier som en arbetsgivare betalar för sjukvårdsförsäkringar ska anses vara en skattefri förmån för de anställda. Det överklagande bolaget hade för avsikt att teckna en sjukvårdsförsäkring för alla som varit ordinarie anställda hos bolaget under längre tid än sex månader. Försäkringen skulle utan självrisk täcka bland annat specialläkartjänster och operationskostnader. Den genomsnittliga årliga försäkringspremien per anställd var 273 euro och ersättningen högst 10 000 euro per sjukdoms- eller olycksfall.

Koncernskattecentralen ansåg att försäkringen skulle betraktas som en löneförmån och att förskottsinnehållning skulle verkställas. Helsingfors förvaltningsdomstol var av samma åsikt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte ska anses osedvanligt eller orimligt att en arbetsgivare genom en sjukvårdsförsäkring ger anställda tillgång till tjänster som kompletterar den företagshälsovård som ges av allmänläkare. Försäkringspremierna är inte skattepliktig inkomst för bolagets anställda och bolaget är inte skyldigt att innehålla skatt på dem.

Sistnämnda mål avgjordes efter omröstning 3-2. Minoriteten hade velat avslå besvären på samma grunder som Helsingfors förvaltningsdomstol.

Kommunikationschef Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347
Referendarierådet Outi Siimes, 010 3640 337