Kriminalöverkommissarie som så önskar får fortsätta i tjänst till 68 års ålder

Publicerad 19.12.2011

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser i dag i ett årsboksavgörande ( HFD 2011:107 ), att en kriminalöverkommissarie vid centralkriminalpolisen om han så önskar kan fortsätta i tjänst till 68 års ålder. Enligt polisförvaltningsförordningen är den obligatoriska avgångsåldern 63 år, men denna kan inte tillämpas mot kriminalöverkommissariens vilja.

Tavastehus förvaltningsdomstol hade på kriminalöverkommissariens begäran slagit fast att den i statstjänstemannalagen föreskrivna allmänna avgångsåldern, som är 68 år, skulle tillämpas för honom. Polisöverstyrelsen överklagade beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen, som enhälligt avslog överklagandet i avdelningsplenum med nio domare.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att om man i överensstämmelse med polisförvaltningsförordningen tillämpade 63 år som avgångsålder, skulle detta betyda att ändringssökanden i strid med lagen och direktivet om likabehandling skulle komma att behandlas annorlunda än andra statstjänstemän, för vilka avgångsåldern är 68 år. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg detta vara åldersdiskriminering.

Polisstyrelsen eller inrikesministeriet kunde inte motivera den lägre avgångsåldern för polisbefäl med fysiska eller psykiska krav som tjänsten ställde. Inte heller lagstiftningen eller dess förarbeten erbjöd några adekvata skäl för denna.

I sitt avgörande tog högsta förvaltningsdomstolen inte ställning till om polisförvaltningsförordningens bestämmelse om avgångsåldern för polisbefäl stod i strid med grundlagen eller Europeiska människorättskonventionen. I grundlagen föreskrivs dock att bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom lag. Detta krav uppfylls inte när en tjänstemans avgångsålder regleras genom bestämmelser i en förordning.

Ytterligare information ger:

Kommunikationchef Teuvo Arolainen, 029 5640 206 och 050 3411 347
Referendarierådet Anneli Tulikallio, 029 5640 328