Förvaltningsdomstolarna fick färre ärenden år 2011

Publicerad 15.3.2012

Utlännings- och skatteärendena blev flera, besvärstillstånd i HFD söktes oftare än någonsin.

Under 2011 fick förvaltningsdomstolarna 33 190 nya rättsskipningsärenden, vilket är något mera än året innan. Detta framgår av förvaltningsdomstolarnas gemensamma verksamhetsberättelse, som är en redogörelse för högsta förvaltningsdomstolens (HFD), de regionala förvaltningsdomstolarnas samt marknadsdomstolens och försäkringsdomstolens verksamhet under 2011.

I HFD översteg antalet inkomna ansökningar om besvärstillstånd för första gången antalet inkomna egentliga besvär. Besvärstillstånd söktes oftast i utlännings- och skatteärenden. Sammantaget gav HFD år 2011 ut flera beslut än under något annat år under 2000 -talet. Trots detta ökade den genomsnittliga handläggningstiden med en månad. Förhandsavgörande av unionens domstol begärde HFD i tio fall.

I de regionala förvaltningsdomstolarna såg man en tydlig ökning av antalet utlänningsärenden och ärenden som berör miljön. Särskilt var det planläggningsbesvären som ökade i antal. Social- och hälsovårdsärendena och skatteärendena var de största enskilda ärendegrupperna. Trots lågkonjunkturen minskade social- och hälsovårdsärendena i antal. Sammantaget avgjorde alla förvaltningsdomstolar flera ärenden än vad de fick in under året.

I marknadsdomstolen minskade antalet inkomna ärenden i ärendegruppen offentlig upphandling. Bidragande faktorer har varit att man numera använder sig av upphandlingsgrupper eller andra arrangemang för gemensam upphandling samt reformen av lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsrättelsen har haft särskilt stor inverkan i sammanhanget, eftersom den upphandlande enheten på detta sätt själv kan korrigera sina upphandlingsbeslut.

Inte heller i försäkringsdomstolen kom den ekonomiska lågkonjunkturen till uttryck på det sätt som man väntat sig. Att de stora årsklasserna lämnade arbetslivet för ålderspensionering syntes i antalet besvär över arbetspensionsbeslut. Besvärsnämnden för social trygghet har arbetat med att förbättra sin ärendebalans, men tills vidare har detta inte gett något större utslag i antalet nya ärenden i försäkringsdomstolen.

I de regionala förvaltningsdomstolarna höll sig den genomsnittliga handläggningstiden fortfarande skälig. Skillnaderna mellan domstolarnas handläggningstider håller också på att minska. HFD och de regionala förvaltningsdomstolarna ordnade muntliga förhandlingar och syneförrättningar oftare än under 2010.

I likhet med försäkringsdomstolen utvecklade förvaltningsdomstolarna under 2011 olika system för bättre uppföljning av ärendena och handläggningstiderna. Publiceringen av förvaltningsdomstolarnas beslut och informationsverksamheten var också föremål för bedömningar.

Förändringar i samhället, i lagstiftningen och i förvaltningsstrukturer påverkar antalet och arten av de ärenden som förvaltningsdomstolarna får att behandla. Om man vill genomföra reformer på ett förnuftigt sätt, måste förvaltningsdomstolarnas verksamhetsvillkor tryggas när deras personalstyrka har minskats.

Den svenska versionen av berättelsen publiceras senare.

Ytterligare information ger:
Referendarierådet Marja-Liisa Judström, tel. 029 5640 327
Chefen för kommunikation Teuvo Arolainen, tel. 029 5640 206 och 050 3411 347