HFD hade en annan syn på förfarandet vid fortsatt tvångsvård än Europeiska människorättsdomstolens

Publicerad 13.9.2012  Uppdaterad 8.5.2013

I ett avgörande i dag ( HFD 2012:75 ), ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det var möjligt att lagligt följa hävdvunnen finsk praxis och besluta om fortsatt tvångsvård av en patient utan att ta utlåtande av en läkare som inte var anknuten till sjukhuset (utomstående läkare).

I avgörandet har högsta förvaltningsdomstolen gått in för en linje som skiljer sig från den tolkning som Europeiska människorättsdomstolen nyligen har gett uttryck för. I en dom mot Finland som Människorättsdomstolen gav i ett liknande fall i juli i år fällde Människorättsdomstolen Finland för kränkning av människorättskonventionens artikel om personlig frihet (Case of X v. Finland).

Det är första gången som HFD inte omfattar samma tolkning som Människorättsdomstolen har gått in för i en dom, men HFD:s avgörande står dock i samklang med en långvarig och omfattande rättspraxis i Människorättsdomstolen.

I sin dom i juli ansåg Människorättsdomstolen att den finska lagstiftningen om hur tvångsvård får fortsätta inte gav tillräckliga garantier mot godtycke, eftersom den som var föremål för beslutet inte när beslutet fattades kunde åberopa ett utlåtande av en utomstående läkare. Människorättsdomstolen fanns också brister i vederbörandes möjligheter att få sin sak prövad av domstol.

I det aktuella målet hade HFD att ta ställning till ett beslut som överläkaren för ett psykiatriskt sjukhus hade fattat om att fortsätta tvångsvården av en på sjukhuset intagen person. Beslutet grundade sig på ett utlåtande av en läkare vid samma sjukhus. Beslutet hade underställts den regionala förvaltningsdomstolen, som hade fastställt beslutet. I sakens avgörande i förvaltningsdomstolen hade utöver de lagfarna ledamöterna även deltagit en sakkunnigledamot, som var förtrogen med psykiatri.

I sitt avgörande bedömde HFD huruvida rättsskyddsgarantierna vid fortsatt tvångsvård var tillräckliga med hänsyn till internationella människorättsförpliktelser. HFD ansåg att det system som omfattats i mentalvårdslagen erbjöd den för tvångsvård intagna patienten effektiva rättsskyddsmedel och vederbörliga garantier mot godtycke. Den regionala förvaltningsdomstolens beslut skulle stå fast.

Ärendet avgjordes av högsta förvaltningsdomstolen i plenum med presidenten och 20 ledamöter.

Ytterligare information:
Chefen för kommunikationerna Teuvo Arolainen, tel. 029 564 0206