Färre besvär till förvaltningsdomstolarna år 2012

Publicerad 13.3.2013

I samtliga förvaltningsdomstolar minskade antalet ärenden år 2012. Även handläggningstiderna förkortades, utom i högsta förvaltningsdomstolen och försäkringsdomstolen. Samtliga förvaltningsdomstolar effektiverade även sin resursanvändning.

Enligt förvaltningsdomstolarnas gemensamma verksamhetsberättelse fick högsta förvaltningsdomstolen (HFD), de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och marknadsdomstolen sammanlagt in 31 500 ärenden under 2012. Samtidigt gav samma domstolar cirka 400 flera avgöranden än vad de fick in nya ärenden.

I de regionala förvaltningsdomstolarna och marknadsdomstolen var den genomsnittliga handläggningstiden drygt sju månader. I högsta förvaltningsdomstolen och försäkringsdomstolen tog handläggningen i genomsnitt drygt ett år i anspråk.

De längre handläggningstiderna i högsta förvaltningsdomstolen får sin förklaring av att besvärsärendena är av annan karaktär än tidigare. Utlänningsärendena fortsatte att öka i antal. Under 2012 var redan vart fjärde ärende som högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ett asyl- eller uppehållstillståndsärende. Även antalet årsboksavgöranden var rekordhögt; sammanlagt gav högsta förvaltningsdomstolen 135 sådana avgöranden under året.

Utlänningsärendena ökade även i de regionala förvaltningsdomstolarna. Beskattningsbesvären fortsatte däremot att minska. I marknadsdomstolen ökade antalet besvär i ärenden som gällde offentlig upphandling.

Ytterligare information ger:

Justitiesekreterare Seija Lintu, 029 56 40217
Chefen för kommunikationerna Teuvo Arolainen, 029 56 40206, 050 3411 347