2014

Nyheter 2014
december
22.12.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om vilka kostnader som får inkluderas i en måltidsavgift som uppbärs i samband med boendeservice för utvecklingsstörda.

november
20.11.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt undervisnings- och kulturministeriets beslut att delvis avslå Sannfinnländarnas ungdomsorganisations ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet. I sina besvär åberopade organisationen bland annat yttrandefriheten.

oktober
10.10.2014
»

ACA, som är en organisation för de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionens medlemsstater, tillhandahåller på sin webbplats mångsidigt material om sina medlemmar. Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har nyligen uppdaterat sina uppgifter. På webbplatsen finns nu information om vårt rättssystem och vår rättskipning samt användbara statistiska uppgifter av olika slag.

2.10.2014
»

I sitt tal vid Ålands förvaltningsdomstols 20-årsjubileum 2.10.2014 i Mariehamn uttryckte HFD:s president Pekka Vihervuori sitt stöd för planerna att vidareutveckla arbetsfördelningen mellan högsta förvaltningsdomstolen och Ålands förvaltningsdomstol.

2.10.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut av statsrådet med vilket Tohmajärvi kommun hade förpliktats att ordna sin primärvård tillsammans med Kitee stad. Beslutet stod i strid med den kommunala självstyrelsen, som är skyddad genom bestämmelser i grundlagen. Statsrådets beslut skulle ha inneburit att Kitee kunde ha beslutat om hur primärvården skulle ordnas också i Tohmajärvi.

september
23.9.2014
»

HFD uppskattar miljöministeriets målsättning att förenkla handläggningen av miljötillståndsansökningar. Det hastigt beredda förslaget till ändring av miljöskyddslagen har dock allvarliga brister och högsta förvaltningsdomstolen vill särskilt lyfta fram övervakningen av miljötillstånden. Lagförslaget kräver ytterligare omsorgsfull beredning. Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker också sin förvåning över att man tagit initiativ till att ändra miljötillståndssystemet bara några dagar efter att den nya miljöskyddslagen trätt i kraft.

augusti
27.8.2014
»

Finansministeriets utkast till ny kommunallag väcker oro i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen anser att särskilt bestämmelserna om ändringssökande är problematiska.

juli
24.7.2014
»

De ärenden som behandlas i högsta förvaltningsdomstolen utgör ett tvärsnitt av det finska samhället och dess atmosfär. Arbetsmängden ökar och fram till utgången av juni 2014 har domstolen registrerat över 100 flera nya ärenden än under det första halvåret 2013.

11.7.2014
»

De internationella gruvföretagen mottogs i Finland med stora förväntningar. Under de senaste åren har de emellertid också sysselsatt högsta förvaltningsdomstolen. Hoppet om nya arbetsplatser i utflyttningsbygder har gett vika för tvivel och också problem. HFD har fått ta ställning till gruvdriftens konsekvenser för miljön, de störningar som den kan förorsaka för andra näringar samt hur den kan skada naturen.

10.7.2014
»

Under fjolåret avgjorde högsta förvaltningsdomstolen över 4 000 besvär över beslut som andra förvaltningsdomstolar gett med anledning av besvär över myndigheterna beslut. Samtidigt mottog HFD:s registratorskontor 4 000 nya ärenden. Ärendena gällde beskattnings-, social- och hälsovårds-, utlännings- eller miljöfrågor.

juni
25.6.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut i ett ärende som gäller jäv i anslutning till besluten om torgparkeringen i Åbo. Ärendet har diskuterats mycket i offentligheten. Enligt HFD var de som deltog i beslutsfattandet inte jäviga.

17.6.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att direktören för tekniska verket Olavi Louko inte var jävig i ett ärende som gällde beslut om betalningsarrangemang i anslutning till en ersättning som skulle betalas enligt ett markanvändningsavtal. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde saken i en förstärkt sammansättning och efter omröstning (6–3).

maj
22.5.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att det omfattande förslaget till domstolslag kräver en grundlig och djupgående ytterligare beredning. Enligt HFD är det inte skäl att gå onödigt snabbt framåt i beredningsarbetet.

21.5.2014
»

Garantiavtalet med Grekland, egen bostad som en enskild persons största investering och lagligheten av kommunalvalet i Sibbo sysselsatte under 2013 högsta förvaltningsdomstolen i så hög grad att avgörandena i årsberättelsen refereras under rubriken Top 3. I årsberättelsen ingår också statistik för 2013.

20.5.2014
»

De sakkunnigläkare som försäkringsbolagen anlitar anses utöva offentlig makt när försäkringsbolagen fattar beslut i ärenden som berör enskilda medborgare och gäller lagstadgade försäkringar.

april
24.4.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner med två färska avgöranden att två preparat som underlättar insomnande, Unihiekka Valeriana och Sininen Uni Jet Lag, klassificeras som läkemedel. Preparaten får inte saluföras som kosttillskott.

23.4.2014
»

En kyrklig samfällighet har inte rätt att säga upp ett kontrakt om att en grav ska skötas för alltid, om samfälligheten inte exakt kan utreda att det kapital som är avsett för ändamålet har tagit slut.Enligt nuvarande kyrkolag gäller gravskötselkontrakten en bestämd tid, men tidigare var det möjligt att avtala om att en grav skulle skötas för alltid. Har ett kontrakt om gravskötsel för alltid ingåtts medan sådana kontrakt var möjliga, kan samfälligheten säga upp kontraktet endast om den visar att de medel som varit avsedda för skötseln av just den graven har tagit slut.

mars
12.3.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolens övergår stegvis till att i sina beslut använda ett elektroniskt framtaget bildsigill. Tidigare klistrades ett papperssigill in i ändringssökandenas exemplar av beslutet.

10.3.2014
»

Social- och hälsovården, utlänningsärenden och skatter sysselsätter förvaltningsdomstolarna. Enligt förvaltningsdomstolarnas gemensamma verksamhetsberättelse gällde en tredjedel av ärendena social- och hälsovården. Utlänningsärendena stod för en knapp femtedel och skatteärendena för något över tio procent.

februari
12.2.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolens nya årsboksreferat publiceras från och med 14.2.2014 på högsta förvaltningsdomstolens webbplats den dag då beslutet ges i en uppdatering som görs klockan 9.00 i stället för klockan 8.00 som tidigare.

12.2.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolens kommunikationschef Teuvo Arolainen har 1.2.2014 övergått i Olycksutredningscentralens tjänst. SVM, informationschef Päivi Musakka har 10.2.2014 utnämnts till högsta förvaltningsdomstolens kommunikationschef för tiden 1.3-31.7.2014.

11.2.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar referat av sina beslut på sin webbplats (så kallade årsboksbeslut). Referatet publiceras samma dag som beslutet ges. Av tekniska skäl måste man utföra förberedelser i förväg för att publicera ett referat på webbplatsen.

januari
3.1.2014
»

Enligt högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har patent- och registerstyrelsen (PRS) inte haft fog för att avslå Finlands cannabisförenings ansökan om att registrera föreningen på den grunden att föreningens stadgeenliga verksamhet anses strida mot god sed.

Publicerad 22.5.2014