Finlands cannabisförening kan inte nekas registrering för att syftet strider mot god sed

Publicerad 3.1.2014
Enligt högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har patent- och registerstyrelsen (PRS) inte haft fog för att avslå Finlands cannabisförenings ansökan om att registrera föreningen på den grunden att föreningens stadgeenliga verksamhet anses strida mot god sed.

HFD har med sitt idag givna beslut upphävt PRS:s och dess besvärsnämnds avgöranden. Beslutet, som fattats i avdelningsplenum, har publicerats som årsboksbeslut (HFD:2014:1 ).

Om föreningen nekas registrering är det ett allvarligt ingrepp i föreningsfriheten. Enligt Europeiska människorättskonventionen och människorättsdomstolens praxis om föreningsfrihet krävs det därför mycket starka grunder för att avslå en ansökan om registrering.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att "det inte föreligger ett sådant tvingande samhälleligt behov som föranleds av ett allmänintresse att det skulle finnas grund för att neka föreningen registrering"

Finlands cannabisförenings syfte är att skapa en mångsidigare offentlig debatt om rusmedelspolitiken och att påverka politiken så att inställningen till cannabis blir mer liberal. Målet är att bruk, innehav och odling av cannabis för eget bruk blir tillåtet.

HFD anser att det syfte som intagits i cannabisföreningens stadgar strider mot rådande rättsuppfattning. Det rusmedelspolitiska syftet står dock inte i strid med "centrala demokratiska eller rättsstatsprinciper och strider inte heller i sådan grad mot allmänna intressen att registrering skulle kunna nekas på denna grund."

Enligt HFD finns det ett klart samband mellan föreningsfriheten och yttrandefriheten. Yttrandefriheten gör det möjligt att också framföra sådana ståndpunkter och driva sådana frågor som inte är allmänt accepterade i samhället. Syftet med cannabisföreningens verksamhet utgör inte ett sådant vägande skäl som enligt människorättsdomstolens praxis skulle vara tillräckligt för att neka registrering.

"Det är inte högsta förvaltningsdomstolens uppgift att i detta sammanhang eller i övrigt ta ställning till huruvida syftet enligt föreningens stadgar, det vill säga målet för föreningens verksamhet i sig, är godtagbart."

Cannabisföreningen försökte registrera sig redan 1993. Justitieministeriet, som ansvarade för registret på den tiden, avslog ansökan och högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte det beslutet.

HFD bedömde också att en mer liberal inställning till cannabis skulle, om den vann gehör, inverka på folkhälsan, den allmänna säkerheten och den rådande rättsuppfattningen. Det var dock svårt att bedöma vilken effekten skulle bli och man kunde inte neka registrering med hänvisning till spekulationer som betonade verksamhetens risker.

I beslutet påpekas också att en förening kan upplösas om den utövar verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed,

Ytterligare uppgifter:

Chefen för kommunikationtjänsten Teuvo Arolainen 029 5640 206, 050 3411 347
Referendarierådet Kristina Björkvall, 029 5640 279