Kontrakt om att en grav ska skötas för alltid får inte avslutas utan en exakt ekonomisk motivering

Publicerad 23.4.2014  Uppdaterad 25.4.2014

En kyrklig samfällighet har inte rätt att säga upp ett kontrakt om att en grav ska skötas för alltid, om samfälligheten inte exakt kan utreda att det kapital som är avsett för ändamålet har tagit slut.Enligt nuvarande kyrkolag gäller gravskötselkontrakten en bestämd tid, men tidigare var det möjligt att avtala om att en grav skulle skötas för alltid. Har ett kontrakt om gravskötsel för alltid ingåtts medan sådana kontrakt var möjliga, kan samfälligheten säga upp kontraktet endast om den visar att de medel som varit avsedda för skötseln av just den graven har tagit slut.

HFD:s beslut gäller ett beslut av Tammerfors evangelisk-lutherska församlingars kyrkliga samfällighet. Samfälligheten hade beslutat att vid utgången av år 2019 avsluta sina kontrakt om att sköta gravar för alltid. Samfälligheten motiverade sitt beslut med bristande kapital.

Beslutet överklagades av en person som år 1962 tecknat ett kontrakt om att en grav skulle skötas för alltid. HFD konstaterar att samfälligheten inte med full säkerhet visat att det kapital som var avsett för skötseln av graven i fråga och kapitalets avkastning skulle ha tagit slut.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut på följande sätt:

Samfälligheten har inte visat att det belopp som samfälligheten fått som betalning för sin förbindelse att sköta graven inte till sitt kapital och avkastning skulle förslå till att täcka kostnaderna för gravskötseln efter utgången av år 2019. De kalkyler som är avsedda att visa att medlen inte förslår för ändamålet kan inte baseras på en kalkylerad kapitalavkastning och tillgångarnas bokföringsvärden, utan måste grunda sig på gravskötselfondens faktiska avkastning och tillgångarnas gängse värden.

Samfälligheten har inte haft rätt att säga upp sin förbindelse att sköta graven.

Ytterligare information ger
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347

Länkar