Internationella företags gruvdrift i Finland sysselsätter högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 11.7.2014  Uppdaterad 25.7.2014

De internationella gruvföretagen mottogs i Finland med stora förväntningar. Under de senaste åren har de emellertid också sysselsatt högsta förvaltningsdomstolen. Hoppet om nya arbetsplatser i utflyttningsbygder har gett vika för tvivel och också problem. HFD har fått ta ställning till gruvdriftens konsekvenser för miljön, de störningar som den kan förorsaka för andra näringar samt hur den kan skada naturen.

Under fjolåret gav högsta förvaltningsdomstolen ett tiotal beslut som gällde gruvdrift. I besluten drog domstolen upp riktlinjer bland annat i frågan under vilka förutsättningar det är möjligt att lägga om en verksamhet så att den inte motsvarar det aktuella miljötillståndet.

- Dessa frågor övervägde vi för bland annat guldgruvan i Laivakangas i Brahestad samt gruvorna i Kevitsa och Talvivaara. Vi frågade oss vilken betydelse det har att ett gruvbolag nästan omedelbart efter att det har beviljats ett miljötillstånd ansöker om ändring av tillståndet, säger förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi vid högsta förvaltningsdomstolen.

Kuuiniemi påpekar att de frågor som hänför sig till gruvdrift bedöms antingen som ärenden som avses i gruvlagen eller som ärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen.

Besluten kräver såväl juridisk kunskap som insikter i substansfrågorna

Frågor som hänför sig till gruvdrift avgörs i högsta förvaltningsdomstolen i en sammansättning med fem domare och en föredragande, som alla är jurister. I miljöskydds- och vattenhushållningsärenden ingår i domstolens sammansättning dessutom två miljösakkunnigråd på professorsnivå.

- På detta sätt förvissar vi oss om att de grunder på vilka myndigheten i första instans har avgjort ärendet samt den utredning som parterna kommer med blir föremål för bedömning också ur annan än en renodlat juridisk synvinkel, säger Kuusiniemi.

Ärenden som gäller miljötillstånd för gruvdrift avgörs enligt vad som bestäms i miljöskyddslagen. Enligt lagen ska miljötillstånd beviljas om verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller har betydande negativa konsekvenser för miljön. Den myndighet som beviljar tillstånd förvissar sig om att bästa tillgängliga teknik används och att gruvföretagaren minimerar miljöolägenheterna.

- Lagen förutsätter att man lyckas finna en fungerande balans mellan möjligheten att bedriva gruvdrift och olika miljökonsekvenser av denna verksamhet. I sista hand är det högsta förvaltningsdomstolen som avgör hur denna balans ska se ut, betonar Kari Kuusiniemi.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347