HFD har kritiska synpunkter på reformen av kommunallagen

Publicerad 27.8.2014

Finansministeriets utkast till ny kommunallag väcker oro i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen anser att särskilt bestämmelserna om ändringssökande är problematiska.

Förslaget utgår från att det såsom hittills ska vara möjligt att utan begränsningar överklaga kommunala beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen anser för sin del att ett system med besvärstillstånd kunde införas i allmänna kommunalrättsliga ärenden, och rentav vara huvudregeln i dessa ärenden. Därför är det oroväckande att frågan om besvärstillstånd inte alls har behandlats i samband med totalreformen av kommunallagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser vidare att det med hänsyn till grunderna för vår rättsordning är ohållbart att kommunerna enligt förslaget fortfarande ska kunna använda sig av skiljeförfarande. Den gällande lagen om skiljeförfarande är helt annorlunda än den lag som gällde när bestämmelsen om skiljeförfarande på sin tid togs in i den gällande kommunallagen.

Lagen om skiljeförfarande, som har en civilrättslig bakgrund, gör det möjligt att basera en dom på skälighetssynpunkter. Skiljedomar blir inte heller offentliga. Enbart dessa omständigheter gör att det med hänsyn till att förvaltningen ska vara lagbunden och öppen inte är lämpligt att kommunerna genom skiljeförfarande löser meningsskiljaktigheter som kan uppstå i samarbetet mellan dem.

I sitt ställningstagande har HFD också tagit ställning till andra viktiga procedurfrågor.

Mera information ger:

Ann-Mari Pitkäranta, kanslichef, 050 565 8987
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347