Ministeriet överskred sin prövningsrätt när det beslöt om bidraget till Sannfinnländarnas ungdomsorganisation

Publicerad 20.11.2014

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt undervisnings- och kulturministeriets beslut att delvis avslå Sannfinnländarnas ungdomsorganisations ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet. I sina besvär åberopade organisationen bland annat yttrandefriheten.

HFD ansåg att när man såg till hur ministeriet motiverat bidragsbeslutet, hade ministeriet överskridit sin prövningsrätt då det avgjorde det ärende som berörde ungdomsorganisationens ansökan. Det var fråga om bidrag för år 2013.

HFD upphävde ministeriets beslut på den grunden att det var lagstridigt och återvisade ärendet till ministeriet för att handläggas på nytt.

Kontaktinformation:

Päivi Musakka
Kommunikationschef, tel. 050 341 1347