2015

januari
7.1.2016
»

Domstolsavgifterna stiger och avgifternas bestämningsgrunder ändras från 1.1.2016. I högsta förvaltningsdomstolen stiger avgiften till 500 euro. Härefter är avgiften också densamma oberoende av om det är fråga om ett besvärstillståndsärende eller ett besvärsärende.

december
17.12.2015
»

Republikens president har 17.12.2015 beslutat om följande utnämningar i högsta förvaltningsdomstolen:

november
17.11.2015
»

Texten i regeringens propositioner ska vara kort och koncentrerad och innehållet klart. I sitt utlåtande till justitieministeriet betonar högsta förvaltningsdomstolen att statsrådet kontinuerligt bör arbeta med att förbättra dispositionen och språket i regeringens propositioner. På detta sätt kan man också se till att lagstiftningen håller hög kvalitet och rättsskyddet fungerar. Propositionerna har stor betydelse inte bara när lagarna stiftas, utan också vid den framtida tillämpningen av dem.

oktober
22.10.2015
»

De nya EU-direktiven om offentlig upphandling blir tillämpliga år 2016. Även den finska upphandlingslagstiftningen revideras och förenklas, delvis till följd av de nya direktiven.

september
30.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen mottog under tiden 24.8–17.9.2015 totalt 182 besvär från ändringssökande som överklagade sametingets styrelses beslut att inte uppta dem i vallängden för 2015. Högsta förvaltningsdomstolen biföll 93 av besvären.

25.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen ger under onsdagen 30.9 sina beslut med anledning av de besvär och ansökningar om återbrytande som gäller sametingets styrelses beslut om vallängden.

9.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har till statsrådet gjort en framställning om lagstiftningsåtgärder. Högsta förvaltningsdomstolen föreslår att 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen ska ändras så, att i 6 kap. i utlänningslagen avsedda ansökningar om besvärstillstånd i ärenden som gäller asyl och internationellt skydd skulle kunna avgöras i en sammansättning med två domare i stället för nuvarande tre, om ansökan enhälligt avslås. Om ansökan om besvärstillstånd inte avslås, skulle ärendet överföras till att handläggas i en sammansättning med flera domare.

augusti
26.8.2015
»

Presidenterna för de nordiska högsta domstolarna och högsta förvaltningsdomstolarna samlas till ett gemensamt möte i Nådendal 26. -28.8.2015.

25.8.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit de första besvären över de beslut som Sametingets styrelse gett med anledning av rättelseyrkanden som anförts av personer som velat bli upptagna i vallängden för val till sametinget.

10.8.2015
»

När ett ärende är viktigt frän samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

juli
10.7.2015
»

Republikens president har i dag utnämnt Kommunförbundets ledande jurist, JK, VH Heikki Harjula till förvaltningsråd för viss tid (17.8.-31.12.2015) vid högsta förvaltningsdomstolen.

maj
29.5.2015
»

Rättssäkerhet har alltid varit en självklarhet för finländarna, också i förhållande till myndigheterna. Välfungerande domstolar är en garanti för demokratin. Enligt högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är det beaktansvärt att det i det nya regeringsprogrammet inte finns några skrivningar om sammanslagning av domstolslinjer eller om ett särskilt domstolsverk. En hotbild är däremot att rättsväsendet under trycket från olika sparkrav inte får tillräcklig förståelse för sin betydelse för befolkningen och företagen, även som direkt produktivitetsfrämjande faktor.

april
13.4.2015
»

Under de allra senaste åren har det skett en liten ökning av antalet inkommande ärenden i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen avgör årligen ungefär fyratusen besvär och ansökningar om besvärstillstånd. De största ärendekategorierna är utlänningsärendena, social- och hälsovårdsärendena samt skatteärendena. I årsberättelsen behandlas bland annat internprissättning.

1.4.2015
»

I sitt ställningstagande till slutrapporten från arbetsgruppen för utvärdering av resursbehoven inom den inre säkerheten och rättsvården, uttrycker högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori allvarlig oro för rättsskyddets och särskilt förvaltningsrättsskipningens framtid. Ställningstagandet motsvarar ett enhälligt ställningstagande av HFD:s plenum. Med tanke på rättsväsendet som helhet har arbetsgruppens infallsvinkel varit ytterst snäv, när arbetsgruppen har granskat det hot som de minskande resurser inom rättsvården medför ur uteslutande straffprocessuell synvinkel. Detta har varit fallet trots att förvaltningsdomstolarna (de regionala förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolarna och HFD) har uppgifter av vital betydelse för den totala tryggheten i samhället. Förutom att de ser till invånarnas rättsskydd utövar de dessutom tillsyn över lagligheten i myndigheternas verksamhet och näringsverksamhetens konkurrenskraft.

mars
17.3.2015
»

I egenskap av högsta utövare av domsrätt i förvaltningsmål anser högsta förvaltningsdomstolen att den nivå på rättegångsavgifter som en arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår i sitt förslag till lag om domstolsavgifter inte förefaller äventyra medborgarnas rättsskydd, åtminstone inte i förvaltningsmål.

12.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar en av justitieministeriet publicerad utredning, i vilken ministeriet har bedömt möjligheterna att inrätta ett domstolsverk. Enligt domstolens enhälliga uppfattning skulle förslaget medföra ökade kostnader och ökad byråkrati och ska inte föras vidare. Medborgarnas rättsskydd försämras om man under ekonomiskt kärva tider använder samhällets medel till att inrätta en ny förvaltningsmyndighet. Nu borde man ta medborgarnas och företagens rättsskydd på allvar och se till att domstolarna har tillräckliga resurser för sin primära uppgift, nämligen att så snabbt som möjligt behandla och avgöra sina ärenden.

6.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är besviken på den rapport som inrikesministeriet och justitieministeriet i dag har publicerat om den inre säkerhetens och rättsvårdens framtid. Rapporten andas god vilja, men de resurser som behövs för att rättssäkerheten ska tryggas garanteras inte i en grad som ens kunde betraktas som någorlunda acceptabel. I bakgrunden förefaller ha funnits ett felaktigt antagande om att omstridda och i verkligheten kostnadskrävande och diffusa reformer, såsom en sammanslagning av de högsta domstolarna och inrättandet av nytt centralt ämbetsverk, det vill säga ett domstolsverk, skulle spara kostnader.

6.3.2015
»

Republikens president har till förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen utnämnt advokat, JK, JL, JD Mikko Pikkujämsä. Pikkujämsä tillträder tjänsten 1.8.2015.

6.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har fått motta tiotals ansökningar om besvärstillstånd i mål som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst. Ansökningarna gäller beslut med vilka olika regionala förvaltningsdomstolar avslagit skattskyldigas besvär över Skatteförvaltningens beslut. Ändringssökandena har ansett att tilläggsskatten för pensionsinkomst innebär åldersdiskriminering och på denna punkt hänvisat till bland annat sådana rättsakter av unionen som förbjuder åldersdiskriminering.

4.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar den utredning som justitieministeriet publicerat om för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning av de högsta domstolarna. Utredningens slutsatser grundar sig inte på en vederhäftig och tillräcklig analys av rättsordningens läge och utveckling.

januari
29.1.2015
»

Samhället, individernas och företagens vardag, samhällsekonomin och den offentliga ekonomin präglas fortfarande av den besvärliga tid som vi lever i. En följd av detta är att man mera än tidigare söker rättsskydd, särskilt hos förvaltningsdomstolarna.

20.1.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra ett ärende som gällde Finavia Abp:s miljötillstånd för driften av Helsingfors-Vanda flygplats. Regionförvaltningsverket hade beviljat miljötillståndet och ställt tillståndsvillkor som syftade till att förhindra bullerolägenheter.

Publicerad 20.1.2015