En sammanslagning av de högsta domstolarna skulle inte förbättra rättsskyddet

Publicerad 4.3.2015

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar den utredning som justitieministeriet publicerat om för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning av de högsta domstolarna. Utredningens slutsatser grundar sig inte på en vederhäftig och tillräcklig analys av rättsordningens läge och utveckling.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att högsta förvaltningsdomstolens uppgift som högsta rättsinstans är en annan än högsta domstolens och att dessa skillnader i de högsta domstolarnas uppgifter inte har uppmärksammats tillräckligt i utredningen.

En sammanslagen högsta rättsinstans skulle inte resultera i bättre styrning av rätts- och förvaltningspraxis, tvärtom.

- En sammanslagning av de högsta domstolarna skulle inte heller spara kostnader, utan tvärtom förutsätta stora investeringar. Uppenbara nackdelar och risker med en sådan sammanslagning är till exempel en snävare representation av sakkunskap, säger högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori.

Eventuella reformer av domstolarnas verksamhet borde alltid betraktas ur den synvinkeln hur de förbättrar rättsskyddet. Detta har inte varit fallet i denna utredning. Dessutom är det nödvändigt att klarlägga vilka ekonomiska konsekvenser reformen har i ett vidare sammanhang. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att domstolens verksamhet har ekonomiska konsekvenser för hela samhället, individens rättigheter, förvaltningens funktionsförmåga och näringslivets verksamhetsvillkor. Följaktligen skulle en organisatorisk sammanslagning av de högsta domstolarna inte spara kostnader för samhället, utan tvärtom öka dessa.

I sitt enhälliga utlåtande till justitieministeriet konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att det inte är motiverat att fortsätta utredningen om en eventuell sammanslagning av de högsta domstolarna. Att ersätta de två domstolslinjerna med en enda ger varken större stabilitet inom den juridiska sfären, andra fördelar eller bättre rättsskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att den i sin egenskap av högsta förvaltningsrättslig domstol meddelar rättsskydd också i enskilda ärenden. Samtidigt kontrollerar domstolen att den offentliga förvaltningens verksamhet är laglig.

Kontaktuppgifter:

Päivi Pietarinen, kanslichef, 050 543 3403
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347

Länkar:

Lausunto H 21/15 (på finska)

Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen (på finska, sammandrag på svenska)