HFD:s president Pekka Vihervuori: Rapporten om den inre säkerhetens och rättsvårdens resursbehov är en besvikelse

Publicerad 6.3.2015

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är besviken på den rapport som inrikesministeriet och justitieministeriet i dag har publicerat om den inre säkerhetens och rättsvårdens framtid. Rapporten andas god vilja, men de resurser som behövs för att rättssäkerheten ska tryggas garanteras inte i en grad som ens kunde betraktas som någorlunda acceptabel. I bakgrunden förefaller ha funnits ett felaktigt antagande om att omstridda och i verkligheten kostnadskrävande och diffusa reformer, såsom en sammanslagning av de högsta domstolarna och inrättandet av nytt centralt ämbetsverk, det vill säga ett domstolsverk, skulle spara kostnader.

Infallsvinkeln har varit kraftigt "polisorienterad" och fokuserad på en handläggning som börjar med förundersökning och slutar med verkställighet av straff, vilket har inneburit att den andra delen av rättsväsendet, det vill säga förvaltningsdomstolarna (de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen) har blivit styvmoderligt behandlade i beredningsarbetet. Arbetsgruppen har i mycket liten utsträckning hört representanter för dessa domstolar. Den har till exempel helt förbigått frågan hur resursnivån påverkar processerna inom beskattningen, barnskyddet och offentlig upphandling och därmed samhället och näringslivet.

Positivt är att arbetsgruppen har påpekat att det är viktigt att asylärendena kan handläggas smidigt i domstolarna. Arbetsgruppen anser att om man vill hålla kostnaderna för mottagning av asylsökande under kontroll, är det mycket viktigt att Helsingfors förvaltningsdomstol, som i första instans handlägger ansökningarna om ändring av asylbeslut, får tillräckliga resurser och kan handlägga besvären snabbt. För närvarande är detta tyvärr inte fallet.

Enligt president Vihervuori måste den äkta oro för rättsväsendets resurser som arbetsgruppen ger uttryck för tas på allvar, men detta förutsätter en helt ny infallsvinkel, som täcker hela fältet.

I sitt utlåtande till ministeriet kommer högsta förvaltningsdomstolen att omsorgsfullt ta del av rapporten och överväga den situation som den innebär.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347