HFD:s president Pekka Vihervuori: Förvaltningsdomstolarnas verksamhetsvillkor får inte försämras

Publicerad 29.5.2015
Rättssäkerhet har alltid varit en självklarhet för finländarna, också i förhållande till myndigheterna. Välfungerande domstolar är en garanti för demokratin. Enligt högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är det beaktansvärt att det i det nya regeringsprogrammet inte finns några skrivningar om sammanslagning av domstolslinjer eller om ett särskilt domstolsverk. En hotbild är däremot att rättsväsendet under trycket från olika sparkrav inte får tillräcklig förståelse för sin betydelse för befolkningen och företagen, även som direkt produktivitetsfrämjande faktor.

I bilagan till regeringsprogrammet nämns bland annat att en tidsfrist ska införas för avgöranden av besvärstillståndsärenden i högsta förvaltningsdomstolen. President Vihervuori ansåg att detta står i strid med grundlagen och kränker domstolarnas oberoende.

– Besvärstillståndssystemet, som redan nu genomförts i stor utsträckning i HFD, kommer också annars att breddas ytterligare. I motsats till vad man ofta hör påstås, råder det inget sådant samband mellan tomtproduktionen och bestämmelserna om ändringssökande att det skulle vara fråga om orsak och verkan. I vissa av de inlägg där man påstått något sådant har det i själva verket varit fråga om att man varit missnöjd med innehållet i domstolarnas avgöranden, framhöll Vihervuori.

President Vihervuori betonade också att en rättsstat och lagbunden förvaltning i sin helhet består av bestämmelser, eller normer. Även när man vill rensa i byråkratin genom ett så kallat "normtalko" är det därför skäl att vara analytisk och kontrollera vad som i varje enskilt fall gömmer sig bakom denna term. I allmänhet är det samtidigt fråga om såväl rättigheter som skyldigheter. Om man vill ta hänsyn till rättsstaten och rättssäkerheten är det synnerligen önskvärt att man inte glömmer att rättsordningen bildar en helhet och att det är domstolarnas skyldighet att tillämpa grundlagen och reglerna om de mänskliga rättigheterna, också direkt. Lagändringar och nedskärningar som genomförs utan samband med varandra och utan hänsyn till att det är fråga om en helhet av nyss nämnt slag blir förödande i den bemärkelsen att det blir svårt att förutse hur domstolarna kommer att fungera och hurudana deras avgöranden kommer att bli.

President Vihervuori talade vid ett seminarium i Tavastehus förvaltningsdomstol. Seminariet hade temat "Spelar förvaltningsrättsskipningen någon roll?" I sitt tal framhöll Vihervuori också att förvaltningsdomstolarna har ett mycket brett uppgiftsområde. De ärenden som dessa domstolar behandlar berör varje invånare i Finland och enbart högsta förvaltningsdomstolen får årligen cirka fyratusen besvär och ansökningar om besvärstillstånd att avgöra. Det finns cirka trehundra olika ärendekategorier – allt från skatter, markanvändnings- och planläggningsärenden och kommunalärenden till utlänningsärenden och barnskyddsfrågor.

- Förvaltningsdomstolarnas uppgifter är krävande och mångfacetterade och har avgörande betydelse för individens och företagens rättssäkerhet, betonar Vihervuori.

Domstolarna kan inte utföra sina primära uppgifter om de inte är oberoende och har tillräckliga resurser. Reformer är motiverade, men de måste genomföras på ett klokt sätt. Särskilt digitaliseringen av domstolsarbetet är en förnuftigt sätt nå högre effektivitet och skulle vara till stor nytta särskilt i förvaltningsdomstolarna. President Vihervuori förmodade att det varit en lapsus att man i regeringsprogrammet i detta sammanhang nämnt endast de allmänna domstolarna.

Kontaktinformation:

Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

HFD:s presidents Pekka Vihervuoris tal vid ett festseminarium för överdomare Heikki Jukarainens (på finska)