HFD: Sammansättning två domare nog i ärenden som gäller besvärstillstånd i asylärenden

Publicerad 9.9.2015

Högsta förvaltningsdomstolen har till statsrådet gjort en framställning om lagstiftningsåtgärder. Högsta förvaltningsdomstolen föreslår att 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen ska ändras så, att i 6 kap. i utlänningslagen avsedda ansökningar om besvärstillstånd i ärenden som gäller asyl och internationellt skydd skulle kunna avgöras i en sammansättning med två domare i stället för nuvarande tre, om ansökan enhälligt avslås. Om ansökan om besvärstillstånd inte avslås, skulle ärendet överföras till att handläggas i en sammansättning med flera domare.

Kontaktinformation

Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050 301 6262

H 294/15 (på finska)

Tillbaka till början |