Domstolsavgifterna stiger från 1.1.2016

Publicerad 7.1.2016

Domstolsavgifterna stiger och avgifternas bestämningsgrunder ändras från 1.1.2016. I högsta förvaltningsdomstolen stiger avgiften till 500 euro. Härefter är avgiften också densamma oberoende av om det är fråga om ett besvärstillståndsärende eller ett besvärsärende.

Om ändring söks i ett avgörande av marknadsdomstolen, är avgiften i högsta förvaltningsdomstolen densamma som i marknadsdomstolen och bestäms också enligt samma grunder som i marknadsdomstolen.

Rättegångsavgift tas inte ut om högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. När marknadsdomstolen har behandlat ärendet som första instans tas en avgift dock ut oberoende av utgången, likaså vid ändringssökande som gäller ett förhandsavgörande i ett skatteärende.

Rättegångsavgift tas inte ut om en extraordinär ändringsansökan bifalls eller ärendet utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs återförvisas för behandling vid en lägre myndighet eller överförs till en behörig myndighet.

Om det är uppenbart oskäligt att en avgift tas ut, kan det i enskilda fall bestämmas om att ingen avgift ska tas ut.

Avgifter tas inte ut t.ex. i ärenden som gäller service eller förmåner enligt socialvårdslagen eller hälso- och sjukvårdslagen, när en enskild person har inlett ärendet, i besvärsärenden som gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen och som en enskild har inlett hos försäkringsdomstolen, i ärenden enligt barnskyddslagen, med undantag för ärenden som gäller kommunernas inbördes ersättningar, samt i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om missbrukarvård och mentalvårdslagen.

För närmare information om domstolsavgifterna, se länken nedan: