2016

december
29.12.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat sitt beslut om att hålla i kraft den påföljdavgift om 70 miljoner euro som Valio tidigare ålagts att betala. Valio konstaterades ha gjort sig skyldig till sådan underprissättning i konkurrenssyfte på marknaden för basmjölk som betraktades som missbruk av dominerande marknadsställning.

9.12.2016
»

Republikens president har 9.12.2016 utnämnt följande personer till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen:

5.12.2016
»

Myndigheterna sänder fortfarande en del av sina brev per post, åtminstone tills eventuella bestämmelser om skyldighet att använda elektronisk brevlåda träder i kraft. Breven torde även i fortsättningen komma att sändas som brev som utdelas inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att regeringen i sitt utkast till proposition om ändring av postlagen inte har beaktat vilken inverkan det kan ha på myndighetsverksamheten att brev skulle komma att vara nästan en vecka på väg.

november
30.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett två årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt personer från Bagdad i Irak.

25.11.2016
»

Statsrådet beslöt 26.5.2016 att Rääkkylä kommun skulle sammanslås med Kides stad från ingången av år 2017. Till följd av sin ekonomiska situation har Rääkkylä kommun varit en så kallad kriskommun. Därför har statsrådet haft behörighet att besluta att kommunerna ska slås samman, trots att kommunfullmäktige i Rääkkylä har motsatt sig sammanslagningen. Enligt kommunstrukturlagen är en sammanslagning av kommuner trots motstånd från fullmäktige möjlig endast under vissa förutsättningar. Det förutsätts bland annat att ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i en kriskommun.

23.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att ett serveringstillstånd kunde återkallas med anledning av att det vid en skattegranskning hade upptäckts att det hade förekommit försäljning förbi bokföringen. Serveringstillståndet kunde återkallas trots att tillståndshavaren senare hade betalat de skatter som påförts med anledning av berättelsen från skatteinspektionen och inte hade obetalda skatter när tillståndet återkallades. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Tavastehus förvaltningsdomstols beslut i saken.

9.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sina utlåtanden om regeringens utkast till en proposition om både landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Det är frågan om en reform av unik omfattning, som har vittgående verkningar såväl när reformen genomförs som senare.

september
6.9.2016
»

Vårdreformen (sote) och landskapsreformen innebär en mera djupgående omläggning av den offentliga förvaltningens och den offentliga maktens ramar och strukturer än någon annan reform under självständighetstiden. För närvarande ser det ut som om förändringarna kommer att genomföras utan ändring av grundlagen.

augusti
16.8.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtanden till justitieministeriet om ändring av barnskyddslagen och till miljöministeriet om ändring av markanvändnings- och bygglagen.

juli
29.7.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag upphävt de tillsynsbeslut som Kommunikationsverket hade meddelat fyra teleföretag med så kallat betydande marknadsinflytande (BMI-företag). Besluten gällde maximiprissättning av produkter som behövs i accessnät.

26.7.2016
»

Under perioden januari-juni 2016 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2686 ärenden, vilket är 41 procent mera än under motsvarande tid i fjol. I slutet av juni hade domstolen 3438 oavgjorda ärenden, det vill säga tio procent färre än i slutet av juni 2015. Ändå har antalet inkommande ärenden ökat.

1.7.2016
»

Ersättningsanspråk från elva sinnessjukvårdare som arbetat vid Niuvanniemi sjukhus har varit föremål för handläggning i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Sinnessjukvårdarna har motiverat sina ersättningsanspråk med att de anställts i tjänsteförhållanden för viss tid trots att lagliga förutsättningar för visstidsanställning saknats.

juni
28.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett besvärsärende som har gällt beskattningen av en förmånstagare i en stiftelse i en bank i Liechtenstein. HFD ändrade inte förvaltningsdomstolens slutsats eller de verkställda beskattningarna, som i brist på annan utredning verkställts genom uppskattning av inkomst och förmögenhet för förmånstagaren.

3.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ändra ett beslut av Norra Finlands förvaltningsdomstol, som har gällt uppsägningen av kommundirektör Anna Mäkelä. Förvaltningsdomstolen hade på besvär av kommundirektören och kommunfullmäktiges ordförande upphävt kommunfullmäktiges uppsägningsbeslut på den grunden att förfarandet vid uppsägningen hade varit felaktigt.

maj
31.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit 13 besvär över de fyra beslut som Vasa förvaltningsdomstol fattade 28.4.2016 i ärenden som gäller miljöskydd och vattenhushållning vid Terrafame Oy:s Talvivaara-gruva. Besvärstiden gick ut 30.5.2016.

19.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två besvär gällande rätten att dra av räntor internationellt. I vartdera fallet ansåg HFD att de räntor som en internationell koncerns filial i Finland betalat till ett utländskt bolag inom koncernen inte var avdragsgilla. I båda sina avgöranden, vilka publiceras som återboksbeslut, fastställde HFD således Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande.

april
28.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn när en sådan behövs för utredningen av ett ärende som är anhängigt i domstolen.

20.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen betonade att när det gäller tillbakasändning till Ungern, kan situationen komma att bedömas annorlunda om man får ny utredning i synnerhet om Serbien som ett säkert land, genom ändrad ungersk rättspraxis i asylfrågor, avgöranden av Europeiska människorättskonventionen eller på annat sätt.

13.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för 2015 innehåller en översiktlig redogörelse för de juridiskt viktigaste och för allmänheten intressantaste ärendena under året.

8.4.2016
»

I sitt tal om barnets rättsskydd, som högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori höll när Barnombudsmannens årsbok 2016 publicerades, framhöll han att samhällets och rättsstatens utvecklingsnivå återspeglas i hur väl man i lagstiftningen och beslutsfattandet lyckas identifiera och erkänna barnets behov.

8.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande till finansministeriet över ett förslag till proposition om ändring av statstjänstemannalagen.

mars
11.3.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen ger årligen många utlåtanden till ministerierna om förslag till ny lagstiftning som berör förvaltningsrättsskipningen.

4.3.2016
»

Finland fick i fjol ta emot över 30 000 asylsökande. Asylsökandena har rätt att söka ändring i Migrationsverkets beslut, i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen.

februari
19.2.2016
»

Republikens president har 19.2.2016 fattat beslut om följande utnämningar i högsta förvaltningsdomstolen:

19.2.2016
»

När ett ärende är viktigt från samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

10.2.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen höll i dag muntlig förhandling i ett mål som gällde uppsägningen av en tjänsteman. Förutom parterna hördes också sju vittnen.

2.2.2016
»

Att staten är en rättsstat och att det allmänna fungerar enligt bestämmelser i lag är inte nödvändigtvis en självklarhet ens här i vårt hörn av världen, där man av tradition har vant sig vid att det ska vara så. Världen har förändrats och samhällets strukturer är inte lika grundmurade som tidigare. Ett exempel är social- och hälsovårdsreformen, som kommer att bli en enorm utmaning för lagberedarna och i sinom tid också för domstolarna, som ska tillämpa denna lagstiftning.

januari
18.1.2016
»

Asylärenden och andra ärenden som gäller internationellt skydd ger i år högsta förvaltningsdomstolen mycket arbete.

13.1.2016
»

Sametingets styrelse har inte beslutanderätt i ett ärende eller en rättsfråga som högsta förvaltningsdomstolen redan har avgjort med ett laga kraft vunnet beslut.

12.1.2016
»

Av de cirka 4000 besvär och andra ansökningar om ändring som högsta förvaltningsdomstolen årligen får att avgöra är största delen besvär och ansökningar från privatpersoner, bolag och andra sammanslutningar.

12.1.2016
»

Antalet besvär till högsta förvaltningsdomstolen, huvudsakligen från regionala förvaltningsdomstolar, har årligen ökat något. Under 2015 mottog domstolen sammanlagt 4319 ansökningar om ändring, det vill säga besvär, ansökningar om besvärstillstånd, ansökningar om återbrytande och andra ansökningar.

Publicerad 12.1.2016