Högsta förvaltningsdomstolen: EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska människorättskonventionen ställde hinder för att överföra en asylsökande till Ungern

Publicerad 20.4.2016

Högsta förvaltningsdomstolen betonade att när det gäller tillbakasändning till Ungern, kan situationen komma att bedömas annorlunda om man får ny utredning i synnerhet om Serbien som ett säkert land, genom ändrad ungersk rättspraxis i asylfrågor, avgöranden av Europeiska människorättskonventionen eller på annat sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde 20.4.2016 med sitt årsboksavgörande HFD 2016:53 Migrationsverkets och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att till Ungern avvisa en asylsökande som var medborgare i Afghanistan.

Asylsökanden hade anlänt till Ungern via Serbien och före sin ankomst till Finland ansökt om asyl i Ungern i september 2014. Enligt ansvarsbestämningsförordningen, det vill säga den så kallade Dublin III -förordningen, som tillämpas i EU:s medlemsstater, var huvudregeln den att Ungern var ansvarig för handläggningen av sökandens asylansökan. Ungern hade också samtyckt till överföringen.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om bestämmelserna om de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna samt förbudet mot tillbakasändning i 147 § i utlänningslagen ställde hinder för överföring av asylsökanden till Ungern, bland annat därför att asylsökanden från Ungern kunde komma att överföras vidare till Serbien. Ungern hade i juli 2015 med en förordning av regeringen lagt Serbien till sin förteckning över säkra tredje länder. Enligt Europarådets människorättskommissarie anser inget annat medlemsland inom EU att Serbien är ett säkert land.

I sina beslutsskäl hänvisade högsta förvaltningsdomstolen till landinformationsrapporter gällande Ungern och till Europarådets människorättskommissaries ställningstagande i december 2015 samt dessutom bland annat till hur nationella domstolar i olika medlemsstater inom EU avgjort mål där man tagit ställning till om asylsökande kunde sändas tillbaka till Ungern.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att i nuläget var det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt förvissa sig om att tillbakasändning av asylsökanden till Ungern inte skulle komma att stå i strid med artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller artikel 3 i Europeiska människorättskonventionen, som förbjuder bland annat omänsklig och förnedrande behandling. Ändringssökandens ansökan om internationellt skydd skulle med stöd av ansvarsbestämningsförordningen behandlas i Finland.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, tel. 050 308 7574

Länkar

Tillbaka till början |